Działanie 1.3 Innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza

 

Warunki uzyskania pomocy:

Pomoc na realizację operacji w ramach tego działania przyznaje się na opracowanie, testowanie i wdrożenie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych lub organizacyjnych, mających na celu:

1. Zmniejszenie negatywnego wpływu rybołówstwa komercyjnego lub rybactwa śródlądowego na środowisko lub bardziej zrównoważone wykorzystanie żywych zasobów wód, co obejmuje w szczególności:

 • poprawę technik i technologii połowu oraz narzędzi połowowych,
 • ulepszenie silników oraz wyposażenia statków rybackich,
 • wprowadzenie nowych, energooszczędnych rozwiązań technologicznych;
 • osiągnięcie zrównoważonego wykorzystywania żywych zasobów morza, mając na uwadze współistnienie z chronionymi drapieżnikami;
 • ograniczenie przyłowów i odrzutów przez zastosowanie selektywnych technik, technologii oraz narzędzi połowowych.

Pomoc na realizację operacji obejmuje ustanowienie stref zakazu połowów, w celu dokonania oceny skutków biologicznych i ekonomicznych, które powstały w wyniku ograniczenia połowów.

2. Poprawę oraz opracowanie alternatywnych metod zarządzania rybołówstwem komercyjnym.

 

Wraz z wnioskiem o dofinansowanie wnioskodawca składa analizę naukową projektu innowacyjnego z podaniem specyfikacji kosztów realizacji projektu innowacyjnego.

 

Pomoc przyznaje się:

 

 • instytutowi badawczemu albo instytutowi naukowemu prowadzącym badania naukowe lub prace rozwojowe w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego, które posiadają warunki techniczno-organizacyjne niezbędne do opracowania, testowania i wdrożenia nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, lub organizacyjnych w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego przy współpracy z armatorami statków rybackich, przy użyciu których jest wykonywane rybołówstwo komercyjne lub przy współpracy z posiadaczami rybackich narzędzi lub urządzeń połowowych używanych do wykonywania rybactwa śródlądowego,
 • uznanym organizacjom producentów ryb lub ich związkom - w przypadku gdy operacja będzie realizowana wspólnie z instytutem badawczym albo instytutem naukowym,
 • innym zarejestrowanym organizacjom reprezentującym producentów ryb - w przypadku gdy operacja będzie realizowana wspólnie z instytutem badawczym albo instytutem naukowym.


Operacje nie kwalifikują się do dofinansowania w przypadku gdy zostały one fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez wnioskodawcę.


Wysokość pomocy:

Pomoc na realizację operacji w ramach działania Innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych do wysokości:

100% tych kosztów - gdy operacja jest realizowana przez:

 • instytut badawczy albo instytut naukowy przy współpracy z armatorem statku rybackiego,
 • uznana organizacja producentów ryb lub ich związek wspólnie z instytutem badawczym albo instytutem naukowym.

75% tych kosztów - gdy operacja jest realizowana przez:

 • instytut badawczy albo instytut naukowy przy współpracy z posiadaczem rybackich narzędzi lub urządzeń połowowych używanych do wykonywania rybactwa śródlądowego,
 • inna zarejestrowana organizacja reprezentująca producentów ryb wspólnie z instytutem badawczym albo instytutem naukowym.

W przypadku realizacji operacji przez przedsiębiorstwo niespełniające definicji MŚP, intensywność pomocy ulega zmniejszeniu do 30% zwrotu kosztów kwalifikowalnych.

W przypadku osiągnięcia dochodów ze złowionych ryb, dochód ten pomniejsza wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji.

 


Zasady składania wniosków o dofinansowanie:

 


Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.

Wniosek o dofinansowanie można złożyć:

 • osobiście przez wnioskodawcę lub osobę upoważnioną przez wnioskodawcę (złożenie wniosku potwierdza się na piśmie, wskazując datę i godzinę wpływu wniosku oraz opatrując pieczęcią Agencji oraz podpisem osoby przyjmującej wniosek),
 • przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego (za datę złożenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego).

 

Wybór projektów:

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

- operacja będzie realizowana na statkach rybackich, przy użyciu których wykonywane jest rybołówstwo komercyjne, w liczbie:

 • 10 i więcej - 5 pkt,
 • 1-9 - 3 pkt,

- operacja będzie realizowana przez więcej niż 1 podmiot - 5 pkt,

- operacja będzie realizowana przy użyciu narzędzi połowowych używanych do wykonywania rybactwa śródlądowego w liczbie:

 • 3 sztuki i więcej - 5 pkt,
 • 1-2 sztuk - 3 pkt,

- dodatkowo przyznaje się 5 pkt, w przypadku gdy co najmniej 50% statków rybackich realizujących operację będą stanowiły statki rybackie o długości całkowitej poniżej 12 metrów,
- operacja będzie realizowana na obszarze sieci NATURA 2000 i dotyczyć będzie innowacji w zakresie ochrony żywych zasobów morza będących przedmiotem ochrony na danym obszarze - 5 pkt.

 Warunkiem przyznania pomocy finansowej jest zawarcie z ARiMR umowy o dofinansowanie, natomiast Agencja dokonuje wypłaty pomocy na podstawie wniosku o płatność.

Inne szczegółowe informacje o warunkach i trybie przyznawania wypłaty i zwrotu dofinansowania oraz zasadach naboru zawarte są w § 35-39 oraz § 79-99 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. z 2016 r., poz. 1495).

 

Terminy naborów wniosków w ramach PO RYBY 2014-2020

Akty prawne regulujące wdrażanie PO RYBY 2014-2020

 

 

Pliki do pobrania:

Wzór wniosku o dofinansowanie

Biznes Plan uproszczony

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT