Działanie 1.13 Innowacje

 

Warunki uzyskania pomocy:

 

Pomoc na realizację operacji w ramach działania Innowacje przyznaje się na opracowanie, testowanie i wdrożenie nowych lub ulepszonych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz nowych lub ulepszonych systemów zarządzania i organizacji mających na celu:

1)      zmniejszenie negatywnego wpływu rybactwa śródlądowego lub rybołówstwa morskiego na środowisko, w tym:

a)      poprawę technik, technologii oraz narzędzi połowowych,

b)      redukcję zużycia energii przez statki rybackie,

c)      ulepszenie silników oraz wyposażenia na statkach rybackich,

d)     wprowadzenie nowych, energooszczędnych rozwiązań technologicznych,

e)      ograniczenie przyłowów i odrzutów przez zastosowanie selektywnych technik, technologii oraz narzędzi połowowych,

2)      poprawę oraz opracowanie alternatywnych metod zarządzania rybołówstwem morskim, przez:

a)      określenie stref wyłączonych z wykonywania rybołówstwa komercyjnego w celu dokonania oceny skutków biologicznych i ekonomicznych, które powstały w wyniku ich wyłączenia,

b)      eksperymentalne zarybianie,

3)      doskonalenie metod połowu oraz badań w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego.

 

Pomoc na realizację operacji w ramach działania Innowacje może być przyznana na działania w zakresie przetwórstwa organizmów wodnych i obrotu tymi organizmami.

 

Pomoc przyznaje się:

 

1)      uczelniom w rozumieniu Prawa o szkolnictwie wyższym, zwanym dalej "uczelniami", albo szkołom ponadgimnazjalnym w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, zwanym dalej "szkołami ponadgimnazjalnymi":

a)      kształcącym w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego, lub przetwórstwa produktów rybołówstwa, lub

b)      prowadzącym badania w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego, lub przetwórstwa produktów rybołówstwa oraz w zakresie ochrony i rozwoju żywych zasobów wodnych, lub

c)      kształcącym w zakresie innym niż określony w lit. a lub prowadzącym badania w zakresie innym niż określony w lit. b, pod warunkiem prowadzenia współpracy w ramach realizacji operacji z podmiotem, o którym mowa w lit. a lub b,

2)      instytutom badawczym w rozumieniu przepisów o instytutach badawczych, zwanym dalej "instytutami badawczymi", oraz instytutom naukowym w rozumieniu przepisów o Polskiej Akademii Nauk, zwanym dalej "instytutami naukowymi", prowadzącym badania naukowe lub prace rozwojowe w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego, lub przetwórstwa produktów rybołówstwa.

 

Wysokość pomocy:

 

 Pomoc na realizację operacji w ramach działania Innowacje przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych, w wysokości:

  • do 80% tych kosztów - gdy operacja jest realizowana co najmniej przez jeden ww. podmiot we współpracy co najmniej z jednym podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie rybołówstwa komercyjnego, chowu lub hodowli ryb oraz pozostałych organizmów wodnych lub przetwórstwa produktów rybołówstwa - nie wyższej jednak niż 1 mln złotych,
  • do 90% tych kosztów - gdy operacja jest realizowana co najmniej przez dwa ww. podmioty we współpracy z dwoma podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie rybołówstwa komercyjnego, chowu lub hodowli ryb oraz pozostałych organizmów wodnych lub przetwórstwa produktów rybołówstwa - nie wyższej jednak niż 2 mln złotych
  • do 100% tych kosztów - gdy operacja jest realizowana co najmniej przez trzy ww. podmioty we współpracy co najmniej z trzema podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie rybołówstwa komercyjnego, chowu lub hodowli ryb oraz pozostałych organizmów wodnych lub przetwórstwa produktów rybołówstwa - nie wyższej jednak niż 4 mln złotych.

 

 

 

Zasady składania wniosków o dofinansowanie:

 


Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.

Wniosek o dofinansowanie można złożyć:

  • osobiście przez wnioskodawcę lub osobę upoważnioną przez wnioskodawcę (złożenie wniosku potwierdza się na piśmie, wskazując datę i godzinę wpływu wniosku oraz opatrując pieczęcią Agencji oraz podpisem osoby przyjmującej wniosek),
  • przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego (za datę złożenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego).

 

Wybór projektów:

 

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

  1. Uczelnia albo szkoła ponadgimnazjalna, kształcąca w zakresie rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego lub przetwórstwa ryb lub instytut badawczy lub instytut naukowy, prowadzący badania naukowe lub prace rozwojowe w zakresie rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego lub przetwórstwa ryb, będące wnioskodawcą:

a)      realizuje statutowo zadania z zakresu ochrony żywych zasobów wód i rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego - 20 pkt,

b)      posiada doświadczenie w realizacji projektów związanych z techniką lub technologią połowową lub narzędziami połowowymi lub wdrażaniem systemów zarządzania i organizacji w gospodarce rybnej (rybołówstwie morskim, przetwórstwie lub obrocie produktami rybołówstwa) - 15 pkt.

  1. Operacja będzie realizowana:

a)      przez co najmniej trzy podmioty, o których mowa w pkt 1, we współpracy z trzema podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie gospodarki rybnej - 5 pkt,

b)      przez co najmniej dwa podmioty, o których mowa w pkt 1, we współpracy z dwoma podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie gospodarki rybnej - 3 pkt,

c)      przez jeden podmiot, o którym mowa w pkt 1, we współpracy z podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie gospodarki rybnej - 1 pkt.

  1. Ocena poziomu innowacyjności operacji (dla operacji powyżej 1 mln zł):

 


 

Warunkiem przyznania pomocy finansowej jest zawarcie z ARiMR umowy o dofinansowanie, natomiast Agencja dokonuje wypłaty pomocy na podstawie wniosku o płatność.

Inne szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów / warunkach i trybie przyznawania  wypłaty i zwrotu dofinansowania oraz zasadach naboru zawarte są w §  2,  46-48 oraz 53-71 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2018 r.).

 

 

Terminy naborów wniosków w ramach PO RYBY 2014-2020

Akty prawne regulujące wdrażanie PO RYBY 2014-2020

 

Pliki do pobrania:

Wzór wniosku o dofinansowanie

Biznes Plan uproszczony

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa