Działanie 1.12 - Poprawa infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani oraz w celu zwiększenia efektywności energetycznej, przyczyniającej się do ochrony środowiska  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Działanie 1.12 - Inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani oraz w celu zwiększenia efektywności energetycznej, przyczyniającej się do ochrony środowiska

 

Warunki uzyskania pomocy:
Pomoc na realizację operacji w ramach działania inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani oraz w celu zwiększenia efektywności energetycznej, przyczyniającej się do ochrony środowiska, o których w art. 43 ust. 1 i 3 art. 44 ust. 1 lit. f rozporządzenia nr 508/2014 przyznaje się na inwestycje na obszarze znajdującym się w granicach istniejących portów rybackich, miejsc wyładunku lub przystani, w zakresie:

1. Poprawy bezpieczeństwa, warunków postoju lub obsługi statków rybackich poprzez:

1) zakup, budowę, przebudowę lub remont budynków lub budowli lub naprawę urządzeń służących do:

 • wyładunku, sortowania, składowania, sprzedaży, zamrażania i przechowywania produktów rybołówstwa pochodzących z połowów w wodach morskich i śródlądowych, w tym przechowywania w warunkach chłodniczych i zamrażalniczych,

 • dostarczania paliwa, wody i lodu;

2) zakup, budowę, przebudowę lub remont:

 • magazynów sprzętu rybackiego,
 • zaplecza socjalnego dla rybaków;

3) budowę, przebudowę lub remont:

 • przystani rybackich,
 • nabrzeża lub miejsca postoju statków rybackich lub miejsca postoju sprzętu pływającego służącego do połowu ryb,
 • falochronów,
 • dróg oraz innej infrastruktury technicznej na obszarze znajdującym się w granicach portów rybackich, miejsc wyładunku lub przystani;

4) przebudowę dróg wodnych umożliwiających statkowi rybackiemu wejście do portu lub przystani.

 2. Poprawy warunków bezpieczeństwa lub higieny pracy w portach rybackich, miejscach wyładunku i na przystaniach poprzez:

1)   wyposażenie portów rybackich, miejsc wyładunku i przystani w urządzenia niezbędne do zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;

2)   wprowadzenie systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

 3. Poprawy jakości produktów rybołówstwa pochodzących z połowów w wodach morskich lub śródlądowych oraz w celu zwiększenia efektywności energetycznej przyczyniającej się do ochrony środowiska poprzez:

1) poprawę warunków wstępnego przetwarzania, wyładunku, utrwalania, przewożenia, pakowania lub przechowywania produktów rybołówstwa pochodzących z połowów w wodach morskich, w tym:

 • zakup, budowę, przebudowę, adaptację, wyposażenie lub remont:
  • budynków lub budowli służących do wstępnego przetwarzania produktów rybołówstwa pochodzących z połowów w wodach morskich lub śródlądowych,
  • urządzeń zamrażalniczych służących do przechowywania produktów rybołówstwa pochodzących z połowów w wodach morskich lub śródlądowych,
  • magazynów lub chłodni służących do przechowywania produktów rybołówstwa pochodzących z połowów w wodach morskich albo śródlądowych,
 • budowę, przebudowę lub remont: 
  • wytwórni lodu oraz ich wyposażenie w niezbędne urządzenia techniczne,
  • budynków lub budowli służących do mycia skrzyń i innych pojemników,
 • zakup i instalację urządzeń służących do sortowania produktów rybołówstwa pochodzących z połowów w wodach morskich lub śródlądowych,
 • zakup środków transportu przeznaczonych do transportu wewnętrznego produktów rybołówstwa pochodzących z połowów w wodach morskich lub śródlądowych w porcie  rybackim lub na przystani rybackiej,

2) zmianę warunków technicznych, technologicznych, sanitarnych, wymagań weterynaryjnych lub warunków organizacyjnych wstępnego przetwarzania, przechowywania lub przewożenia produktów rybołówstwa pochodzących z połowów w wodach morskich lub śródlądowych, mającą na celu poprawę jakości zdrowotnej produktów rybołówstwa pochodzących z połowów w wodach morskich lub śródlądowych

- o których mowa w przepisach o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

 4. Ograniczenia zanieczyszczania środowiska morskiego i śródlądowego poprzez:

1) budowę budynków lub budowli służących do przechowywania i oczyszczania ścieków oraz unieszkodliwiania odpadów morskich;

2) wprowadzenie technik lub technologii zapewniających odbiór odpadów ze statków rybackich przez urządzenia znajdujące się w porcie oraz przekazywanie tych odpadów do odzysku lub unieszkodliwienia;

3) działania mające na celu usunięcie i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych w rozumieniu przepisów o odpadach.


Pomoc przyznaje się:

1) podmiotom będącym posiadaczami gruntów lub związanej z nimi infrastruktury portowej, znajdujących się w granicach portu lub przystani:

 • jednostkom samorządu terytorialnego, państwowym lub samorządowym osobom prawnym oraz państwowym lub samorządowym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej,
 • uznanym organizacjom producentów ryb i ich związkom,
 • innym niż wymienione w lit. b zarejestrowanym organizacjom reprezentującym producentów produktów ryb;

2) podmiotom zarządzającym portem lub przystanią w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich,

3) uprawnionym do rybactwa w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym;

4) urzędom morskim;

5) mikro-, małemu lub średniemu przedsiębiorstwu, o którym mowa w zaleceniu nr 2003/361/WE, prowadzącemu działalność gospodarczą w zakresie rybołówstwa;

6) innym niż wymienione w pkt 1-5 podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie rybołówstwa.

Operacje nie kwalifikują się do dofinansowania w przypadku gdy zostały one fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez wnioskodawcę.

 

Wysokość pomocy:

Pomoc na realizację operacji przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych, w wysokości:

1) 100% tych kosztów - gdy operacja jest realizowana przez podmiot, o którym mowa w § 73 pkt 2 i 4, na działania, o których mowa w § 69 pkt 2-4, § 70 i § 72 rozporządzenia w sprawie Priorytetu 1;

2) 75% tych kosztów - gdy operacja jest realizowana przez podmiot, o którym mowa w § 73 pkt 1, na działania, o których mowa w § 69 pkt 1 i 2 i § 72 rozporządzenia w sprawie Priorytetu 1;

3) 50% tych kosztów - gdy operacja jest realizowana przez podmiot, o którym mowa w § 73 pkt 3 i 5, na działania, o których mowa w § 69 pkt 1 i 2, § 71 i § 72 rozporządzenia w sprawie Priorytetu 1;

4) 30% tych kosztów - gdy operacja jest realizowana przez podmiot, o którym mowa w § 73 pkt 6, na działania, o których mowa w § 72 rozporządzenia w sprawie Priorytetu 1.

Pomoc, o której mowa w pkt 1, przyznaje się na realizację operacji, która ma na celu wspólny interes użytkowników wód oraz nie ma charakteru komercyjnego.

Wspólny interes użytkowników wód stwierdza minister właściwy do spraw rybołówstwa w opinii wydanej na podstawie oceny potencjalnych i faktycznych możliwości poprawy infrastruktury portów i przystani rybackich oraz stosunku rachunku kosztów operacji do przewidywanych korzyści dla rozwoju rybołówstwa morskiego. Opinia jest wydawana na wniosek ubiegającego się o dofinansowanie.

Wsparcie nie obejmuje budowy nowych portów, nowych miejsc wyładunku lub nowych giełd rybnych.

 

Zasady składania wniosków o dofinansowanie:


Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.

Wniosek o dofinansowanie można złożyć:

 • osobiście przez wnioskodawcę lub osobę upoważnioną przez wnioskodawcę (złożenie wniosku potwierdza się na piśmie, wskazując datę i godzinę wpływu wniosku oraz opatrując pieczęcią Agencji oraz podpisem osoby przyjmującej wniosek),
 • przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego (za datę złożenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego).

 

Wybór projektów:

O kolejności  przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:


1. operacja będzie realizowana przez:

     a) uznane organizacje producentów ryb – 5 pkt,

     b) podmioty zarządzające portem rybackim lub przystanią – 3 pkt,

     c) urzędy morskie – 3 pkt;

2. liczba statków rybackich, dla których dany port rybacki jest portem macierzystym, objęty operacją wynosi:

     a) powyżej 40 – 5 pkt,

     b) 30 – 39 – 4 pkt,

     c) 20 – 29 – 3 pkt,

     d) 10 – 19 – 2 pkt;

3. liczba statków rybackich, dla których dana przystań jest przystanią macierzystą, objęta operacją wynosi:

     a) powyżej 10 – 3 pkt,

     b) 1 – 9 – 5 pkt;

4. operacja zapewni:

     a) poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy w portach rybackich, miejscach wyładunku, giełdach rybnych i przystaniach – 5 pkt,

     b) poprawę jakości produktów rybnych wyładowywanych w portach rybackich, miejscach wyładunku, giełdach rybnych i przystaniach – 4 pkt;

5. wnioskodawca, który do tej pory nie był objęty wsparciem ze środków unijnych w zakresie Finansowego Instrumentu Sterowania Rybołówstwem (FIFG) oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) – 5 pkt;

6. wartość dofinansowania w przypadku portów rybackich będzie wynosić:

     a) do 5 mln zł – 5 pkt,

     b) powyżej 5 – do 6 mln zł – 3 pkt,

     c) powyżej 6 mln zł – 1 pkt;

7. wartość dofinansowania w przypadku przystani rybackich będzie wynosić:

     a) do 3 mln zł – 5 pkt,

     b) powyżej 3 – do 6 mln zł – 3 pkt;

 

W przypadku operacji z zakresu rybactwa  śródlądowego pomoc będzie przyznawana zgodnie z kolejnością składania wniosków o dofinansowanie.

 

Warunkiem przyznania pomocy finansowej jest zawarcie z ARiMR umowy o dofinansowanie, natomiast Agencja dokonuje wypłaty pomocy na podstawie wniosku o płatność.

Inne szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów / warunkach i trybie przyznawania  wypłaty i zwrotu dofinansowania oraz zasadach naboru zawarte są w §  2, 38-45 oraz 53-71 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2018 r.).

 

Terminy naborów wniosków w ramach PO RYBY 2014-2020

Akty prawne regulujące wdrażanie PO RYBY 2014-2020

 

 

Pliki do pobrania:

Wzór wniosku o dofinansowanie

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 

Biznes Plan Szczegółowy

Studium wykonalności

Wzór umowy o dofinansowanie