Działanie 1.11 Wartość dodana, jakość produktów i wykorzystywanie niechcianych połowów

 

Warunki uzyskania pomocy:

Pomoc na realizację operacji w ramach działania wartość dodana, jakość produktów i wykorzystywanie niechcianych połowów przyznaje się na rozwój działalności, tj. na inwestycje:

1.   związane z obrotem, sprzedażą, przetwarzaniem własnych połowów, polegające na:

 • zakupie, budowie, rozbudowie, przebudowie, remoncie budynków lub budowli bezpośrednio związanych z procesami przetwórstwa produktów rybołówstwa lub obrotem tymi produktami pochodzącymi z własnych połowów;
 • zakupie lub wymianie urządzeń bezpośrednio związanych z procesem przetwórstwa produktów rybołówstwa lub obrotem tymi produktami;
 • budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie zaplecza socjalnego dla pracowników zajmujących się przetwórstwem produktów rybołówstwa lub ich obrotem;
 • zakupie środków transportu wewnętrznego oraz zewnętrznego niezbędnych do prowadzenia działalności w zakresie przetwórstwa produktów rybołówstwa i obrotu tymi produktami.

2.   na statku rybackim poprawiające jakość produktów rybołówstwa.

 

Pomoc przyznaje się:

 • właścicielowi statku rybackiego, przy użyciu którego jest wykonywane rybołówstwo komercyjne, wpisanego do rejestru statków rybackich przed dniem 1 stycznia 2011 r.;
 • uprawnionemu do rybactwa w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.

 

Pomoc na realizację operacji, polegającej na inwestycjach na statku rybackim poprawiających jakość produktów rybołówstwa, przyznaje się wnioskodawcy po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 42 ust. 2 rozporządzenia nr 508/2014.

 

Wysokość pomocy:

Pomoc przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych, w wysokości:

 1. 80% tych kosztów - jeżeli operacja jest realizowana przez beneficjenta wykonującego łodziowe rybołówstwo przybrzeżne, o którym mowa w art. 3 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia nr 508/2014 („łodziowe rybołówstwo przybrzeżne” oznacza połowy prowadzone przez statki rybackie o długości całkowitej poniżej 12 metrów i niekorzystające z rybackich narzędzi ciągnionych, wyszczególnionych w tabeli 3 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 26/2004);
 2. 50% tych kosztów - jeżeli operacja jest realizowana przez beneficjenta:
 • wykonującego rybołówstwo komercyjne przy użyciu statku rybackiego o długości całkowitej powyżej 12 m,
 • uprawnionemu do rybactwa w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.

W przypadku realizacji operacji przez przedsiębiorstwo niespełniające definicji MŚP, intensywność pomocy ulega zmniejszeniu do 30% zwrotu kosztów kwalifikowalnych.

UWAGA

W przypadku, gdy operacja, której dotyczy wniosek związana jest zarówno z łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym, jak i dodatkowo z rybołówstwem prowadzonym przy użyciu statków powyżej 12 metrów albo z rybactwem śródlądowym, przy określaniu poziomu refundacji kosztów rozróżnia się 2 poniższe warianty:

- w przypadku, gdy operacja polega na inwestycjach realizowanych na statku rybackim, poziom refundacji kosztów kwalifikowalnych przyznaje się w wysokości:

 • 80% - dla łodzi, przy pomocy których wykonywane jest rybołówstwo przybrzeżne,
 • 50% - dla pozostałych łodzi rybackich,

- przypadku, gdy operacja polega na inwestycjach realizowanych poza statkiem rybackim, poziom refundacji kosztów kwalifikowalnych przyznaje się w wysokości 50% tych kosztów.

Pomoc przyznaje się do wysokości dofinansowania:

 • 500 000 zł na operację realizowaną przez beneficjenta związaną z obrotem, sprzedażą, przetwarzaniem własnych połowów,
 • 250 000 zł na operację realizowaną przez beneficjenta na statku rybackim poprawiającą jakość produktów rybołówstwa.

 

 

 

Zasady składania wniosków o dofinansowanie:

 

Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.

Wniosek o dofinansowanie można złożyć:

 • osobiście przez wnioskodawcę lub osobę upoważnioną przez wnioskodawcę (złożenie wniosku potwierdza się na piśmie, wskazując datę i godzinę wpływu wniosku oraz opatrując pieczęcią Agencji oraz podpisem osoby przyjmującej wniosek),
 • przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego (za datę złożenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego).

 

Wybór projektów:

 

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

 1. w ramach art. 42 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, operacja jest realizowana przez rybaków, którzy wykonywali rybołówstwo komercyjne na morzu przez:

a)    więcej niż 90 dni w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku o dofinansowanie - 5 pkt,

b)    75-89 dni w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku o dofinansowanie - 3 pkt;

 1. w ramach art. 42 ust. 1 lit. a  rozporządzenia nr 508/2014, długość całkowita statku rybackiego, przy użyciu którego wykonywane jest rybołówstwo komercyjne, którego dotyczy operacja, wynosi:

a)      poniżej 12 m - 5 pkt,

b)      od 12 do 18 m - 3 pkt,

c)      powyżej 18 m - 1 pkt;

 1.  w ramachart. 44 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 508/2014, wielkość dokonanych rocznych odłowów gospodarczych użytkownika rybackiego w roku poprzedzającym złożenie wniosku wyniosła:

a)      od 3 t do 15 t - 1 pkt,

b)      powyżej 15 t do 25 t - 3 pkt,

c)      powyżej 25 t - 5 pkt.

 


 

Warunkiem przyznania pomocy finansowej jest zawarcie z ARiMR umowy o dofinansowanie, natomiast Agencja dokonuje wypłaty pomocy na podstawie wniosku o płatność.

Inne szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów / warunkach i trybie przyznawania  wypłaty i zwrotu dofinansowania oraz zasadach naboru zawarte są w §  2, 32-37 oraz 53-71 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2018 r.).

 

 

Terminy naborów wniosków w ramach PO RYBY 2014-2020

Akty prawne regulujące wdrażanie PO RYBY 2014-2020

 

Pliki do pobrania: 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Biznes Plan szczegółowy

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa