Działanie 1.10 - Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej

 

 

  

Armator statku rybackiego, który według danych z rejestru statków rybackich podlegał zmianom w zakresie długości całkowitej po dniu 31 grudnia 2010 r., powodującej jego przeniesienie do innego przedziału długości całkowitej, może ubiegać się o pomoc finansową wyłącznie w wysokości określonej dla statku rybackiego o długości całkowitej równej długości całkowitej tego statku po dokonaniu zmiany w rejestrze statków rybackich.

Wysokość pomocy:

Pomoc z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej przysługuje za każdy dzień zaprzestania działalności połowowej przy użyciu danego statku rybackiego, trwającej nie mniej niż 14 dni i nie dłużej niż:
1) 60 dni w danym roku kalendarzowym - jednak za nie więcej niż 180 dni w okresie obowiązywania programu, i jest przyznawana armatorowi statku rybackiego o długości całkowitej:
    a)  od 12 m do 18 m - w wysokości 1950 zł za każdy dzień,
    b)  od 18,01 m do 24 m - w wysokości 2250 zł za każdy dzień;
2) 30 dni w danym roku kalendarzowym - jednak za nie więcej niż 90 dni w okresie obowiązywania programu, i jest przyznawana armatorowi statku rybackiego o długości całkowitej:
    a)  poniżej 10 m - w wysokości 1450 zł za każdy dzień tego zaprzestania,
    b)  od 10 m do 11,99 m - w wysokości 1550 zł za każdy dzień tego zaprzestania.


Zasady składania wniosków o dofinansowanie:

 
Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.

Wniosek o dofinansowanie można złożyć:

  • osobiście przez wnioskodawcę lub osobę upoważnioną przez wnioskodawcę (złożenie wniosku potwierdza się na piśmie, wskazując datę i godzinę wpływu wniosku oraz opatrując pieczęcią Agencji oraz podpisem osoby przyjmującej wniosek),
  • przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego (za datę złożenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego).


Wybór projektów: kolejność składania wniosków o dofinansowanie.

Warunkiem przyznania pomocy finansowej jest zawarcie z ARiMR umowy o dofinansowanie, natomiast Agencja dokonuje wypłaty pomocy na podstawie wniosku o płatność.

Inne szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów / warunkach i trybie przyznawania  wypłaty i zwrotu dofinansowania oraz zasadach naboru zawarte są w §  2,  31 oraz 53-71 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2018 r.).

 

Terminy naborów wniosków w ramach PO RYBY 2014-2020

Akty prawne regulujące wdrażanie PO RYBY 2014-2020

 

Pliki do pobrania:


Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami i instrukcją wypełniania

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór wniosku o płatność i instrukcja wypełniania