Obowiązek wpisu beneficjentów Priorytetu 1-3 i 5-6 oraz pomocy technicznej PO „Rybactwo i Morze” do ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności – od 1 września 2017 roku.  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Obowiązek wpisu beneficjentów Priorytetu 1-3 i 5-6 oraz pomocy technicznej PO „Rybactwo i Morze” do ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności – od 1 września 2017 roku.


Nowelizacja ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (art. 20 Ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, Dz.U. 2017 poz. 624) wprowadziła obowiązek wpisu do ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, beneficjentów Priorytetu 1-3 i 5-6 oraz pomocy technicznej PO „Rybactwo i Morze”, których wnioski o dofinansowanie zostały złożone i nie zostały rozpatrzone (nie została podpisana umowa o dofinansowanie) przed dniem 1 września 2017 r. oraz podmiotów, które złożyły wnioski o dofinansowanie począwszy od dnia 1 września.
Oznacza to, że każdy Beneficjent, który zawrze umowę z ARiMR na dofinasowanie realizacji operacji w ramach PO „Rybactwo i Morze” po 1 września 2017 roku nie otrzyma/ nie rozliczy  płatności jeśli nie zostanie wpisany do ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków prowadzonej przez ARiMR, czyli nie będzie posiadał tzw. numeru ewidencyjnego producenta.

Wpisu do ewidencji producentów dokonuje się, w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek producenta. Wniosek należy złożyć do kierownika biura powiatowego właściwego miejscowo, tj. właściwego ze względu na siedzibę Wnioskodawcy, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.

 

Informacje na temat sposobu ubiegania się o wpis do ewidencji znajdują się  na stronie internetowej ARiMR: 
http://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat/najczesciej-zadawane-pytania/ewidencja-producentow-rolnych.html

Formularz wniosku, instrukcja wypełniania oraz załączniki do wniosku dostępne są na stronie internetowej ARiMR:
www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/ewidencja-producentow.html  

    Formularz dostępny jest również  w biurach powiatowych Agencji. Wykaz biur powiatowych znajduje się na stronie internetowej ARiMR:
    http://www.arimr.gov.pl/o-arimr/oddzialy-regionalne.html