Grupa operacji modernizacyjnych zwiększających wartość dodaną produktów rybactwa lub dywersyfikujących dochody przedsiębiorstw akwakultury – w przypadku wsparcia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. f i h rozporządzenia nr 508/2014 - pytania i odpowiedzi

1. Czy dofinansowaniem może być objęta operacja zakończona przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie?

Operacja zakończona przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie nie może być objęta dofinansowaniem. Zgodnie z art. 65 ust. 6 rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego. Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (…) operacje nie mogą zostać wybrane do dofinansowania jeśli zostały one fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed przedłożeniem Wniosku, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez Beneficjenta.

2. Czy kryterium wyboru operacji Wpływ operacji na poziom dywersyfikacji działalności dotyczy również inwestycji służących poprawie jakości produktów akwakultury lub stanowiących dla nich wartość dodaną, o których mowa w art. 48 ust. 1 lit f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (…)?

Kryterium Wpływ operacji na poziom dywersyfikacji działalności  jak również pozostałe kryteria wyboru operacji do dofinansowania przyjęte dla grupy operacji modernizacyjnych zwiększających wartość dodaną produktów rybactwa lub dywersyfikujących dochody przedsiębiorstw akwakultury odnoszą się do wszystkich operacji realizowanych w ramach tej grupy operacji.

3. Jednym z załączników do wniosku o dofinansowanie w ramach działania Inwestycje produkcyjne w akwakulturę są dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji. Mając powyższe na uwadze proszę o informację jak należy dokumentować planowane koszty operacji, które zostały poniesione przed złożeniem wniosku o dofinansowanie?

Zgodnie z § 34 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 (…) do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również koszty poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, nie wcześniej jednak niż od dnia 1 stycznia 2015 r.
W związku z powyższym, co do zasady podstawą wyliczenia (kalkulacji) ceny są dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji, o których mowa w ust. 3 pkt 8 Załącznika nr 4 do ww. rozporządzenia (np. wydruk oferty albo wydruk z cennika, ze strony internetowej potencjalnego wykonawcy).
Jednocześnie w przypadku gdy w ramach operacji występują koszty, które zostały poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie dopuszcza się aby dla tych kosztów dokumentami potwierdzającymi planowane koszty operacji mogły być faktury lub dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej.
Ponadto należy mieć na uwadze, że dofinansowaniem nie mogą być objęte operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed przedłożeniem wniosku o dofinansowanie.

4. Na jaki moment musi zostać spełnione kryterium wyboru operacji jakim jest Zaawansowanie formalne operacji?

Kryterium wyboru operacji do dofinansowania jakim jest Zaawansowanie formalne operacji powinno być spełnione na moment złożenia wniosku o dofinansowanie.

5. Jak należy rozumieć pojęcie „podstawowa działalność przedsiębiorstwa dotycząca akwakultury”?

Przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (…) nie precyzują pojęcia „podstawowej działalności przedsiębiorstwa dotyczącej akwakultury”, jednak w art. 4 ust. 1 pkt 25 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej  polityki rybołówstwa (...) zawarta została definicja pojęcia „akwakultura”, która zgodnie z przedmiotowym przepisem oznacza hodowlę lub chów organizmów wodnych za pomocą technik opracowanych w celu zwiększenia produkcji przedmiotowych organizmów poza naturalną zdolność środowiska, gdzie organizmy takie pozostają własnością osoby fizycznej lub prawnej w ciągu całego stadium hodowli i chowu, do odłowu włącznie. W oparciu o powyższe należy przyjąć, że prowadzenie podstawowej działalności przedsiębiorstwa dotyczącej akwakultury jest równoznaczne z prowadzeniem lub posiadaniem, przez osobę fizyczna lub prawną, przedsiębiorstwa wykonującego działalność związana z dowolnym etapem produkcji w zakresie akwakultury.

6. Czy inwestycja w budowę, rozbudowę czy też remont stawu, przeznaczonego jako łowisko specjalne jest kosztem kwalifikowalnym w ramach operacji realizowanej zgodnie z art. 48 ust. 1 lit. h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (…)?

Budowa, rozbudowa czy też remont stawu w celu prowadzenia łowiska specjalnego może kwalifikować się do wsparcia w ramach art. 48 ust. 1 lit. h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (…) pod warunkiem, że staw ten będzie wykorzystywany wyłącznie na cele związane z realizacją operacji tj. jako łowisko specjalne. Oznacza to, że staw ten nie może być wykorzystywany w celach produkcyjnych.
W tym miejscu należy wskazać, że zgodnie z art. 1 pkt 1 lit. p  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt prowadzenie łowiska specjalnego jest działalnością nadzorowaną, której podjęcie jest dozwolone po uprzednim zgłoszeniu, w formie pisemnej, zamiaru jej prowadzenia powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na przewidywane miejsce jej prowadzenia. Zgodnie z art. 5 ust. 9 ww. ustawy Powiatowy lekarz weterynarii po otrzymaniu zgłoszenia zamiaru prowadzenia przez podmiot działalności nadzorowanej, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. b, g, j, k, p, wydaje decyzję o nadaniu temu podmiotowi weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego.
Ponadto należy mieć na uwadze obowiązek zachowania trwałości operacji w okresie 5 lat od płatności końcowej, w tym obowiązek zachowania w ww. okresie działalności uzupełniającej (będącej przedmiotem dofinansowania).

7. Czy w przypadku realizacji operacji polegającej na budowie lub rozbudowie obiektu przetwórstwa produktów rybnych, w obiekcie tym mogą być przetwarzane wyłącznie produkty akwakultury pochodzące z produkcji przedsiębiorstwa akwakultury realizującego daną operację czy też dopuszczalne jest przetwarzanie produktów akwakultury pochodzących od innych przedsiębiorstw akwakultury?

Zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 (…) wsparciem w ramach działania Inwestycje produkcyjne w akwakulturę mogą być objęte operacje w zakresie przetwórstwa produktów rybnych pod warunkiem, że operacje te będą realizowane w zakresie art. 48 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (…) i będą służyły podnoszeniu wartości dodanej i jakości produktów akwakultury pochodzących z produkcji przedsiębiorstwa akwakultury.
Jednocześnie zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej, w przypadku operacji polegającej na budowie lub rozbudowie obiektu przetwórstwa produktów rybnych, w obiekcie tym mogą być przetwarzane zarówno produkty pochodzące z produkcji przedsiębiorstwa akwakultury realizującego daną operację jak również produkty akwakultury pochodzące z produkcji innych przedsiębiorstw akwakultury.

8. Czy działalność uzupełniająca będąca przedmiotem operacji realizowanych na podstawie art. 48 ust.1 lit h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (…) może powstać przed złożeniem wniosku o dofinasowanie?

Działalność uzupełniająca może powstać przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, z zastrzeżeniem § 34 rozporządzenia w sprawie Priorytetu 2, zgodnie z którym, do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty poniesione przed dniem złożenia Wniosku o dofinansowanie, lecz nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2015 r.
Ponadto należy mieć na uwadze, że dofinansowaniem nie mogą być objęte operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed przedłożeniem wniosku o dofinansowanie.

9. Czy przedmiotem operacji realizowanych na podstawie art. 48 ust.1 lit h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (…) możliwe jest rozwinięcie, doposażanie, zmodernizowanie już istniejącej działalności uzupełniającej?

Zgodnie z art. 48 ust. 1 lit. h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (…) EFMR może wspierać różnicowanie dochodów przedsiębiorstw z sektora akwakultury przez rozwój działalności uzupełniającej. Ponieważ ww. rozporządzenie nie zawęża możliwości przyznania wsparcia wyłącznie na rozwój nowej działalności uzupełniającej, przedmiotem operacji może być również rozwinięcie działalności uzupełniającej powstałej przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie z zastrzeżeniem § 34 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 (…), zgodnie z którym, do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty poniesione przed dniem złożenia Wniosku o dofinansowanie, lecz nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2015 r.
Ponadto należy mieć na uwadze, że dofinansowaniem nie mogą być objęte operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed przedłożeniem wniosku o dofinansowanie.

10. Czy inwestycja związana z tworzeniem bazy noclegowej (np. budowa domków) jako elementu turystyki wędkarskiej może kwalifikować się do wsparcia w ramach operacji realizowanej zgodnie z art. 48 ust. 1 lit. h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (…)?

Koszty związane z tworzeniem bazy noclegowej (np. budowa domków) jako elementu turystyki wędkarskiej mogą być uznane za kwalifikowalne gdy zostaną poniesione na inwestycje związane z działalnością uzupełniającą jaką jest turystyka wędkarska.
Powyższe znajduje uzasadnienie w specyfice działalności jaką jest turystyka, polegającej na obsłudze turystów, tj. osób podróżujących, zmieniających w danym okresie miejsce swego codziennego pobytu w określonym celu (w tym przypadku w celu dokonywania połowów wędkarskich w obiekcie chowu lub hodowli ryb którego dotyczy operacja). Zatem, w przypadku gdy zgłoszony do dofinansowania projekt dotyczy działalności uzupełniającej jaką jest turystyka wędkarska i zawiera koszty budowy i przygotowania bazy noclegowej dla osób korzystających z łowiska specjalnego, wówczas przedmiotowe koszty mogą być uznane za kwalifikowalne. W takim przypadku kwalifikowalność tych kosztów może być wyłącznie na poziomie współmiernym do poziomu świadczonych usług w ramach turystyki wędkarskiej wiążącej się z podstawową działalnością przedsiębiorstwa dotyczącą akwakultury.

11. Czy w przypadku dywersyfikacji działalności w kierunku turystyki wędkarskiej możliwe jest w ramach projektu finansowanie inwestycji dotyczących zakupu środków transportu do przewozu osób, korzystających z obiektu, z miejsca noclegu na obiekt?

Koszty zakupu środków transportu do przewozu osób korzystających z obiektu z miejsca noclegu na obiekt nie mogą być kosztami kwalifikowalnymi w ramach przedmiotowego działania. Powyższe jest tożsame ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej dla analogicznego działania tj. działania 1.8 Różnicowanie dochodów i nowych formach działalności w ramach Priorytetu 1.

12. Co należy rozumieć pod pojęciem „wartości dodanej” oraz jakie operacje mogą być realizowane na podstawie art. 48 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (…), zgodnie z którym EFMR może wspierać inwestycje służące poprawie jakości produktów akwakultury lub stanowiące dla nich wartość dodaną?

Zgodnie ze słownikiem PWN wartość dodana to przyrost wartości towaru powstający w wyniku jego przetworzenia, w toku produkcji w danym przedsiębiorstwie, wyrażający się różnicą między utargiem całkowitym przedsiębiorstwa a kosztem poniesionym na wytworzenie tego towaru.
Przykładem wartości dodanej w przypadku produktów akwakultury może być produkcja ryby przetworzonej np. w postaci filetów, ryby wędzonej, marynowanej czy też produkcja produktów otrzymywanych z produktów akwakultury.
Przedmiotem operacji realizowanych na podstawie art. 48 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (…) może być działalność przedsiębiorstwa akwakultury, powodująca poprawę jakości produktów akwakultury lub stanowiąca dla nich wartość dodaną.  Przedmiotem operacji może być nowopowstała działalność jak również działalność, która powstała przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, z zastrzeżeniem § 34 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 (…), zgodnie z którym, do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty poniesione przed dniem złożenia Wniosku o Dofinasowanie, lecz nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2015 r. Ponadto możliwe jest również dofinansowanie ,,rozwinięcia” ww. działalności powstałej przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. W tym miejscu należy wskazać, że dofinansowaniem nie mogą być objęte operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed przedłożeniem wniosku o dofinansowanie.

Przykłady operacji, które mogą być przedmiotem operacji w ramach art. 48 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (…):
- budowa/rozbudowa punktu sprzedaży bezpośredniej,
- inwestycje dotyczące przetwórstwa produktów rybnych,
- inwestycje prowadzące do produkcji danego produktu akwakultury (produkowanego już w danym obiekcie chowu lub hodowli) o polepszonych właściwościach, poszukiwanych na rynku,
- inwestycje prowadzące do skrócenia procesu produkcji,
- budowa lub modernizacja wylęgarni i podchowali.

Przykłady operacji, które nie mogą być przedmiotem operacji w ramach art. 48 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (…):
- różnicowanie produkcji gatunków hodowanych w obiekcie chowu lub hodowli ryb – ten zakres operacji objęty jest wsparciem w ramach 48 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (…),
- inwestycje mające na celu wzrost wielkości produkcji - ten zakres operacji objęty jest wsparciem w ramach 48 ust. 1 lit. a oraz j rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (…).

13. Czy przedmiotem wsparcia w ramach operacji realizowanej zgodnie z art. 48 ust. 1 lit. h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (…) mogą być inne rodzaje działalności uzupełniającej niż turystyka wędkarska, usługi środowiskowe dotyczące akwakultury lub działania edukacyjne dotyczące akwakultury?

Zgodnie z treścią  art. 48 ust. 2 (z uwzględnieniem sprostowania) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (…): Wsparcia na podstawie ust. 1 lit. h) udziela się wyłącznie przedsiębiorstwom z sektora akwakultury, jeżeli ta działalność uzupełniająca wiąże się z podstawową działalnością przedsiębiorstwa dotyczącą akwakultury, w tym turystyką wędkarską, usługami środowiskowymi dotyczącymi akwakultury lub działaniami edukacyjnymi dotyczącymi akwakultury.
W związku z powyższym przedmiotem operacji realizowanych zgodnie z art. 48 ust. 1 lit. h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (…) mogą być również, poza wyżej wskazanymi, inne rodzaje działalności uzupełniającej z zastrzeżeniem, że działalność uzupełniająca musi być związana z podstawową działalnością przedsiębiorstwa dotyczącą akwakultury. Czy nowa działalność ma charakter uzupełniający, podlega ocenie na podstawie całokształtu dokumentów złożonych przez wnioskodawcę, a związanych z ubieganiem się o pomoc w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

14. Czy planowane przychody z dodatkowych źródeł działalności, o których mowa w kryterium wyboru operacji – Wpływ operacji na poziom dywersyfikacji działalności –  powinny być odnoszone do wszystkich przychodów osiąganych w przedsiębiorstwie, czy też do przychodów z działalności podstawowej albo do przychodów z działalności dodatkowej?

Planowane przychody z dodatkowych źródeł działalności, o których mowa w kryterium wyboru operacji – Wpływ operacji na poziom dywersyfikacji działalności – powinny być odnoszone do przychodów przedsiębiorstwa wykazanych w Planie biznesowym operacji w Rachunku zysku i strat w części A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi za rok "n", tj. rok poprzedzający rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

15. Jak należy interpretować sformułowanie całkowita wartość sprzedanych ryb netto (bez podatku VAT) z ostatniego roku sprawozdawczego (od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia), do którego odnoszone są planowane przychody z dodatkowych źródeł działalności, w przypadku kryterium wyboru operacji – Wpływ operacji na poziom dywersyfikacji działalności?

Całkowita wartość sprzedanych ryb netto (bez podatku VAT) z ostatniego roku sprawozdawczego (od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia) to całkowita wartość sprzedanych ryb netto (bez podatku VAT) w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie, zgłoszona w sprawozdaniu dotyczącym powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli, o których mowa w przepisach o statystyce publicznej.

16. Czy operacje przewidujące zastosowanie technologii akwaponicznej mogą być przedmiotem dofinansowania w ramach grupy operacji modernizacyjnych zwiększających wartość dodaną produktów rybactwa lub dywersyfikujących dochody przedsiębiorstw akwakultury – w przypadku wsparcia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. f i h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (…) Czy zastosowanie technologii akwaponicznej można potraktować jako rozwój działalności uzupełniającej obejmującej usługi środowiskowe związane z akwakulturą?

Co do zasady operacje dotyczące zastosowania technologii akwaponicznej powinny być realizowane w ramach art. 48 ust. 1 lit. i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (…) w zakresie którego mogą być realizowane inwestycje skutkujące znacznym zmniejszeniem oddziaływania przedsiębiorstw z sektora akwakultury na zużycie i jakość wody, w szczególności przez zmniejszanie ilości wykorzystywanych wody lub chemikaliów, antybiotyków i innych leków lub poprzez poprawę jakości wody wyjściowej, w tym przez zakładanie multitroficznych systemów dla akwakultury.
Niemniej istnieje również możliwość wsparcia tego rodzaju inwestycji w ramach dywersyfikacji podstawowej działalności przedsiębiorstwa dotyczącej akwakultury. W takim przypadku podstawowym celem zastosowania technologii akwaponicznej może być stworzenie lub rozwój działalności uzupełniającej przedsiębiorstwa akwakultury jaką jest produkcja i obrót roślin wyprodukowanych w oparciu o zintegrowany system akwaponiczny, tj. system, w którym równolegle prowadzona jest produkcja ryb oraz hydroponiczna uprawa roślin.
W tym miejscu należy mieć na uwadze, że warunkiem przyznania pomocy jest powstanie (w   wyniku realizacji operacji) trwałych korzyści gospodarczych, o których mowa w § 33 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie Priorytetu 2, co powinno zostać szczegółowo wykazane we wniosku o dofinansowanie oraz w planie biznesowym.

17. Czy podmiot, który dopiero w roku 2017 rozpoczął prowadzenie działalności w zakresie akwakultury może ubiegać się o wsparcie w ramach ogłoszonego w dniu 11 maja 2017 r. naboru wniosków o dofinansowanie?

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 (…) w przypadku operacji niepolegających na budowie nowego obiektu chowu lub hodowli ryb, pomoc na realizację operacji w ramach działania inwestycje produkcyjne w akwakulturę przyznaje się:
1) uprawnionemu do rybactwa w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 652 oraz z 2017 r. poz. 60) lub
2) podmiotowi, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli organizmów morskich w polskich obszarach morskich na podstawie przepisów o rybołówstwie
– który wywiązuje się z obowiązków statystycznych określonych w przepisach o statystyce publicznej w zakresie sprawozdań dotyczących powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli ryb.
W celu udokumentowania wywiązywania się z ww. obowiązków statystycznych wnioskodawcy są zobowiązani do przedłożenie wraz z wnioskiem o dofinansowane załącznika jakim jest Potwierdzenie złożenia formularza sprawozdania dotyczącego powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli ryb, o którym mowa w przepisach o statystyce publicznej, za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o dofinansowanie, sporządzone na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.
Z powyższego wynika, że podmioty które chcą realizować operacje niepolegające na budowie nowego obiektu chowu lub hodowli ryb powinny prowadzić działalność w zakresie akwakultury przynajmniej od roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie. Dlatego też podmioty, które dopiero w roku 2017 rozpoczęły prowadzenie działalności w zakresie akwakultury nie będą mogły otrzymać wsparcia w ramach ogłoszonego w dniu 11 maja 2017 r. naboru wniosków o dofinansowanie.
Jednocześnie podmioty te, w przypadku wywiązania się z obowiązku statystycznego za rok 2017, będą uprawnione do ubiegania się o wsparcie od roku 2018.

18. Czy budowa lub modernizacja wylęgarni i podchowalni może być przedmiotem dofinansowania w ramach grupy operacji modernizacyjnych zwiększających wartość dodaną produktów rybactwa lub dywersyfikujących dochody przedsiębiorstw akwakultury – w przypadku wsparcia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. f i h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (…)?

W pierwszej kolejności należy wskazać, że co do zasady inwestycje dotyczące budowy lub modernizacji wylęgarni i podchowali powinny być realizowane w ramach operacji prowadzących do:
- różnicowania produkcji gatunków hodowanych w obiekcie chowu lub hodowli ryb – ten zakres operacji objęty jest wsparciem w ramach 48 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (…),
- wzrostu wielkości produkcji - ten zakres operacji objęty jest wsparciem w ramach 48 ust. 1 lit. a oraz j rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (…).
Jednocześnie z uwagi na fakt, że produkcja materiału zarybieniowego jako jeden z etapów produkcji w ramach akwakultury jest podstawową działalnością przedsiębiorstwa dotyczącą akwakultury ten zakres inwestycji nie kwalifikuje się do wsparcia w ramach operacji dotyczących rozwoju działalności uzupełniającej (tj. operacji realizowanych zgodnie z art. 48 ust. 1 lit. h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (…)).
Niemniej, w sytuacji gdy celem budowy lub modernizacji wylęgarni i podchowali jest poprawa jakości produktów akwakultury oraz wzrost ich wartości dodanej istnieje możliwość wsparcia tego rodzaju inwestycji w ramach art. 48 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (…).
W takim przypadku wnioskodawca realizujący tego typu operacje we wniosku o dofinansowanie oraz w planie biznesowym powinien szczegółowo wykazać w jaki sposób realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy jakości produktów akwakultury oraz wzrostu ich wartości dodanej. Powyższe dotyczy w szczególności aspektu ekonomicznego (patrz kryterium wyboru operacji jakim jest Wpływ operacji na poziom dywersyfikacji działalności).

19. Czy w ramach kryterium wyboru operacji Wpływ operacji na poziom dywersyfikacji działalności możliwe jest przyznanie punktów operacji, w wyniku której planowane przychody z dodatkowych źródeł działalności przekroczą 40% przychodów z ostatniego roku obrachunkowego lub całkowitej wartości sprzedanych ryb netto (bez podatku VAT) z ostatniego roku sprawozdawczego (od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia)?

W przypadku gdy planowane przychody z dodatkowych źródeł działalności przekroczą wartość 40% przychodów z ostatniego roku obrachunkowego lub całkowitej wartości sprzedanych ryb netto (bez podatku VAT) z ostatniego roku sprawozdawczego (od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia) nie ma możliwości przyznania punktów w ramach kryterium Wpływ operacji na poziom dywersyfikacji działalności.