Grupa operacji modernizacyjnych – w przypadku wsparcia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. c i d rozporządzenia nr 508/2014 - pytania i odpowiedzi

1. Czy podmiot, który dopiero w roku 2017 rozpoczął prowadzenie działalności w zakresie akwakultury może ubiegać się o wsparcie w ramach ogłoszonego w dniu 7 sierpnia 2017 r. naboru wniosków o dofinansowanie?

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 (…) w przypadku operacji niepolegających na budowie nowego obiektu chowu lub hodowli ryb, pomoc na realizację operacji w ramach działania inwestycje produkcyjne w akwakulturę przyznaje się:
1) uprawnionemu do rybactwa w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 652 oraz z 2017 r. poz. 60) lub
2) podmiotowi, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli organizmów morskich w polskich obszarach morskich na podstawie przepisów o rybołówstwie
– który wywiązuje się z obowiązków statystycznych określonych w przepisach o statystyce publicznej w zakresie sprawozdań dotyczących powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli ryb.
W celu udokumentowania wywiązywania się z ww. obowiązków statystycznych wnioskodawcy są zobowiązani do przedłożenie wraz z wnioskiem o dofinansowane załącznika jakim jest Potwierdzenie złożenia formularza sprawozdania dotyczącego powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli ryb, o którym mowa w przepisach o statystyce publicznej, za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o dofinansowanie, sporządzone na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.
Z powyższego wynika, że podmioty które chcą realizować operacje niepolegające na budowie nowego obiektu chowu lub hodowli ryb powinny prowadzić działalność w zakresie akwakultury przynajmniej od roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie. Dlatego też podmioty, które dopiero w roku 2017 rozpoczęły prowadzenie działalności w zakresie akwakultury nie będą mogły otrzymać wsparcia w ramach ogłoszonego w dniu 7 sierpnia 2017 r. naboru wniosków o dofinansowanie.
Jednocześnie podmioty te, w przypadku wywiązania się z obowiązku statystycznego za rok 2017, będą uprawnione do ubiegania się o wsparcie od roku 2018.

2. Jakie operacje mogą być przedmiotem dofinansowania w ramach ogłoszonego w dniu 7 sierpnia 2017 r. naboru wniosków o dofinansowanie?

W odniesieniu do grupy operacji modernizacyjnych, o której mowa w § 16 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 (…) przedmiotem wsparcia powinny być operacje służące poprawie warunków socjalnych i bezpieczeństwa pracy oraz operacje służące poprawie zdrowia i dobrostanu zwierząt. Jednoczesnie w § 16 ust. 3 ww. rozporządzenia wskazany został zakres, w ramach którego przedmiotowe operacje mogą być realizowane. 

Ponadto należy mieć na uwadze, że w ramach ww. grupy operacji wsparciem nie powinny być objęte operacje:

a) prowadzące do wzrostu produkcji – z uwagi na fakt, że ten rodzaj wsparcia jest przewidziany w ramach grup operacji: 
- prowadzących do wzrostu produkcji w akwakulturze – w przypadku wsparcia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (…),
- prowadzące do wzrostu produkcji w akwakulturze – w przypadku wsparcia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. j rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (…);

b) prowadzące do dywersyfikacji hodowanych gatunków – z uwagi na fakt, że ten rodzaj wsparcia jest przewidziany w ramach grupy operacji polegających na różnicowaniu produkcji akwakultury i hodowanych gatunków – w przypadku wsparcia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (…);

c) dotyczące zwiększenia efektywności energetycznej oraz inwestycji w infrastrukturę wykorzystującą odnawialne źródła energii – z uwagi na fakt, że ten rodzaj wsparcia jest przewidziany w ramach poddziałania zwiększanie efektywności energetycznej i odnawialne źródła energii, o których mowa w art. 48 ust. 1 lit. k rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (…);

d) prowadzące do poprawy jakości produktów akwakultury oraz wzrostu wartości dodanej – z uwagi na fakt, że ten rodzaj wsparcia jest przewidziany w ramach grupy operacji modernizacyjnych zwiększających wartość dodaną produktów rybactwa lub dywersyfikujących dochody przedsiębiorstw akwakultury – w przypadku wsparcia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. f i h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (…);

e) prowadzące do dywersyfikacji dochodów przedsiębiorstw akwakultury poprzez rozwój działalności uzupełniającej – z uwagi na fakt, że ten rodzaj wsparcia jest przewidziany w ramach grupy operacji modernizacyjnych zwiększających wartość dodaną produktów rybactwa lub dywersyfikujących dochody przedsiębiorstw akwakultury – w przypadku wsparcia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. f i h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (…);

f) skutkujące znacznym zmniejszeniem oddziaływania przedsiębiorstw z sektora akwakultury na zużycie i jakość wody, w szczególności przez zmniejszanie ilości wykorzystywanych wody lub chemikaliów, antybiotyków i innych leków lub poprzez poprawę jakości wody wyjściowej, w tym przez zakładanie multitroficznych systemów dla akwakultury oraz poprawiające efektywne gospodarowanie zasobami - z uwagi na fakt, że ten rodzaj wsparcia jest przewidziany w ramach grupy operacji które nie muszą prowadzić do wzrostu produkcji w akwakulturze – w przypadku wsparcia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. e oraz i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (…).

3. Czy w ramach ogłoszonego w dniu 7 sierpnia 2017 r. naboru wniosków o dofinansowanie kosztem kwalifikowalnym może być zakup materiału obsadowego?

Zgodnie z § 13 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 (…) koszt zakupu materiału obsadowego może być kosztem kwalifikowalnym w przypadku gdy materiał obsadowy będzie przeznaczony na potrzeby:
1) pierwszego cyklu hodowlanego w nowym obiekcie chowu lub hodowli ryb powstałym w wyniku realizacji operacji w ramach działania inwestycje produkcyjne w akwakulturę i działania zachęcanie nowych hodowców do rozpoczęcia działalności w sektorze zrównoważonej akwakultury lub
2) zwiększenia produkcji modernizowanych, rozbudowywanych, odbudowywanych lub przebudowywanych obiektów chowu lub hodowli ryb.

W związku z powyższym koszt materiału obsadowego może stanowić koszt kwalifikowalny wyłącznie w przypadku operacji realizowanych w ramach grup operacji:

a) prowadzących do wzrostu produkcji w akwakulturze – w przypadku wsparcia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (…);

b) prowadzących do wzrostu produkcji w akwakulturze – w przypadku wsparcia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. j rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (…);

c) prowadzących do dywersyfikacji hodowanych gatunków – w przypadku wsparcia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (…).

Biorąc powyższe pod uwagę koszt materiału obsadowego nie jest kosztem kwalifikowalnym w przypadku operacji realizowanych w ramach grupy operacji modernizacyjnych, o której mowa w § 16 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 (…).