Działanie 1.9 Zdrowie bezpieczeństwo

1. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla naboru 14.11.2017 - 8.12.2017,

z kwotą dla naboru wynoszącą 20 000 000 zł - lista do pobrania

(data publikacji 4 stycznia 2018 r.)

 UWAGA!!!

Informujemy, że znajdujące się na liście rankingowej wnioski o dofinansowanie w pierwszej kolejności zostaną poddane weryfikacji przez ARiMR pod kątem zgodności z zapisami § 82 rozporządzenia wykonawczego dla Priorytetu 1 w zakresie dotyczącym złożenia przez wnioskodawcę więcej niż jednego wniosku o dofinansowanie w ramach jednego naboru jak również w zakresie przesłanek pozostawienia wniosku o dofinansowanie bez rozpatrzenia, o których mowa w § 84 ww. rozporządzenia. Po dokonaniu ww. oceny lista zostanie niezwłocznie zaktualizowana.