Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe - pytania i odpowiedzi

Mając na uwadze liczne zapytania kierowane do ARiMR poniżej zamieszczony został materiał informacyjny przygotowany w formie pytań i odpowiedzi. Jednocześnie z uwagi na fakt, że część poruszanych kwestii wymaga dodatkowych konsultacji z Instytucją Zarządzającą (np. kwestia weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego) przedmiotowy materiał będzie sukcesywnie uzupełniany o kolejne elementy.

  

1. Kto może ubiegać się o pomoc w ramach działania 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe?
Pomoc na realizację operacji w ramach przedmiotowego działania przyznaje się posiadaczowi obiektu chowu lub hodowli ryb, który zobowiąże się do realizowania przez 5 lat zobowiązań wykraczających poza podstawowe zasady dobrej praktyki rybackiej.

2. Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie Priorytetu 2 - w ramach jednego naboru wniosków o dofinansowanie wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie na jeden obiekt chowu lub hodowli ryb. Wnioskodawca posiada kilka obiektów chowu lub hodowli ryb. Każdy z tych obiektów posiada odrębny weterynaryjny numer identyfikacyjny. W związku z powyższym czy w ramach jednego naboru możliwe jest złożenie wyłącznie jednego wniosku o dofinansowanie, który będzie dotyczył jednego obiektu chowu lub hodowli ryb czy też możliwe jest złożenie kilku wniosków o dofinansowanie, pod warunkiem że każdy z tych wniosków będzie dotyczył innego obiektu chowu lub hodowli ryb?
W przypadku gdy wnioskodawca posiada kilka obiektów chowu lub hodowli ryb to w ramach jednego naboru wniosków o dofinansowanie może on złożyć kilka wniosków o dofinansowanie pod warunkiem, że każdy z tych wniosków będzie dotyczył innego obiektu chowu lub hodowli ryb.

3. Jakiego okresu powinno dotyczyć 5 letnie zobowiązanie w ramach ogłoszonego naboru wniosków o dofinansowanie?
Okres w jakim, w ramach ogłoszonego naboru wniosków o dofinansowanie, mogą być realizowane 5 letnie zobowiązania to lata 2018-2022.

4. Czy na obiekcie chowu lub hodowli ryb, na którym do roku 2019 realizowany jest wymóg 2.7 Utrzymywanie wysp, skarp, grobli wraz z ławami oraz innych nieużytków (pokrytych trawą, roślinnością zieloną, krzewami lub drzewami) lub zakładanie sztucznych siedlisk w ramach środka 2.2 Działania wodno-środowiskowe w zakresie PO RYBY 2007-2013 możliwa jest realizacja operacji w ramach działania 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w zakresie PO "Rybactwo i Morze" od roku 2018?  
Tak jest to możliwe. Zakres zobowiązań jakie mogą być przedmiotem operacji w ramach działania 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w zakresie PO "Rybactwo i Morze" nie pokrywa się z zakresem wymogu 2.7 w zakresie środka 2.2 Działania wodno-środowiskowe.

5. Jednym z wymogów w ramach Pakietu 1 jest wymóg rocznego całkowitego przyrostu masy ryb poniżej 1500 kg/ha powierzchni ogroblowanej obiektu chowu lub hodowli ryb. W związku z powyższym czy wymóg ten dotyczy wszystkich gatunków ryb produkowanych w obiekcie czy też powinien dotyczyć wyłącznie karpia?
Wymóg ten dotyczy wszystkich gatunków ryb produkowanych w obiekcie chowu lub hodowli ryb.

6. Jednym z wymogów w ramach Pakietu 1 jest wymóg rocznego całkowitego przyrostu masy ryb poniżej 1500 kg/ha powierzchni ogroblowanej obiektu chowu lub hodowli ryb. Jednocześnie zgodnie z rozporządzeniem w sprawie Priorytetu 2 realizacja zobowiązań dotyczy danego roku kalendarzowego.  W związku z powyższym czy roczny całkowity przyrost masy ryb stanowi różnica pomiędzy całkowitą masą ryb odłowionych w danym roku kalendarzowym a całkowitą masą ryb obsadzonych w danym roku kalendarzowym?
Roczny całkowity przyrost masy ryb stanowi różnica pomiędzy całkowitą masą ryb odłowionych w danym roku kalendarzowym a całkowitą masą ryb obsadzonych (przyrost gospodarczy) w danym roku kalendarzowym.

7. Jak powinien być obliczany roczny całkowity przyrost masy w obiektach chowu lub hodowli ryb, w których stosowane są obsady dwusezonowe czy też odłowy wiosenne dokonywane w roku kalendarzowym następującym po roku którego zobowiązanie dotyczy?
Roczny całkowity przyrost masy ryb stanowi różnica pomiędzy całkowitą masą ryb odłowionych w danym roku kalendarzowym a całkowitą masą ryb obsadzonych (przyrost gospodarczy) w danym roku kalendarzowym. Weryfikacja odbywa się na podstawie księgi stawowej. W przypadku obsad dwusezonowych na podstawie danych szacunkowych zawartych w księdze stawowej.

8. Czy powierzchnię ogroblowaną stawu należy definiować tak samo jak w ramach środka 2.2 Działania wodno-środowiskowe w zakresie PO RYBY 2007-2013?
Tak. Powierzchnia ogroblowana stawu jest to powierzchnia lustra wody, powierzchnia grobli  oraz powierzchnia ław i rowów opaskowych.

9. Czy do powierzchni ogroblowanej stawu mogą być zaliczone doprowadzalniki, odprowadzalniki, place manewrowe, budynki i budowle (np. magazyny na pasze, sprzęt rybacki, maszyny rolnicze, które są użytkowane w obiekcie chowu lub hodowli, pomieszczenia socjalne dla pracowników pracujących w obiekcie chowu lub hodowli)?
Powyższe elementy nie mogą być zaliczone do powierzchni ogroblowanej stawu.

10. Czy powierzchnia zgłoszona do wymogu 2.1 może być większa od powierzchni zgłoszonej do Pakietu 1?
Powierzchnia zgłoszona do wymogu 2.1 nie może być większa od powierzchni zgłoszonej do Pakietu 1.

11. Czy do powierzchni zgłoszonej w ramach Pakietu 1 może być zaliczona cała powierzchnia ogroblowana obiektu chowu lub hodowli ryb?
Tak, za wyjątkiem tej części obiektu, która jest trwale wyłączona z produkcji (dotyczy to stawów zniszczonych, zarośniętych, niezalewanych wodą).

12. Czy wsparciem w ramach działania 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe mogą być objęte stawy, które pełnią funkcję łowiska specjalnego?
Tak, jeśli są integralną częścią obiektu chowu lub hodowli ryb i odbywa się na tych stawach produkcja. Natomiast odrębne łowiska specjalne, posiadające dodatkowo odrębny numer weterynaryjny nie  mogą zostać objęte wsparciem w ramach tego działania.

13. Czy spełnienie wymogu rocznego całkowitego przyrostu masy ryb poniżej 1500 kg/ha powierzchni ogroblowanej obiektu oraz wykaszania nie mniej niż ½ długości koron grobli na szerokość nie mniejszą niż 1 metr, co najmniej dwukrotnie w sezonie, w terminie do dnia 15 września powinno dotyczyć całej powierzchni ogroblowanej obiektu czy też powierzchni zgłoszonej do realizacji Pakietu 1?   
Wymogi te powinny być spełnione w odniesieniu do powierzchni zgłoszonej do realizacji w ramach Pakietu 1.

14. Jednym z elementów warunkujących przyznanie pomocy jest wywiązywanie się z obowiązku statystycznego poprzez złożenie formularza RRW-22 za rok 2017. Mając na uwadze, że formularz ten można składać do dnia 15 marca powstaje pytanie czy brak złożenia tego formularza i w konsekwencji potwierdzenia jego złożenia wraz z wnioskiem o dofinansowanie dyskwalifikuje z otrzymania pomocy?
Nie, brak złożenia formularza RRW-22 i w konsekwencji potwierdzenia jego złożenia wraz z wnioskiem o dofinansowanie nie dyskwalifikuje z otrzymania pomocy. Ponieważ formularz RRW-22 można składać do dnia 15 marca wnioskodawcy mają możliwość jego złożenia również po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. W takim przypadku wnioskodawca zostanie poproszony o dostarczenie, w ramach przysługujących uzupełnień, załącznika do wniosku o dofinansowanie jakim jest potwierdzenie złożenia formularza RRW-22.

15. Czy złożenie formularza RRW-22 na całe gospodarstwo rybackie składające się z kilku obiektów chowu lub hodowli ryb oznacza wywiązanie się z obowiązku statystycznego dla poszczególnych obiektów?
Tak.

16. Do jakich elementów podstawowych zasad dobrej praktyki rybackiej zastosowanie ma przepis § 26 ust. 3 rozporządzenia w sprawie Priorytetu 2, zgodnie z którym: w przypadku gdy zobowiązania określone w § 23 ust. 4 pkt 2 nie są wypełniane od początku roku kalendarzowego, od którego będą realizowane 5-letnie zobowiązania, o których mowa w § 24, pomoc przyznaje się w wysokości zmniejszonej proporcjonalnie za okres, w którym te zobowiązania nie były wypełniane?
Powyższy przepis powinien być stosowany wyłącznie w odniesieniu do:
a) weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego nadanego na podstawie przepisów w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego,
b) dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu lub szkolenia z zakresu dobrostanu ryb.
Jednocześnie należy mieć na uwadze, że jednym z warunków przyznania pomocy jest przedłożenie ww. dokumentów najpóźniej na etapie weryfikacji wniosku o dofinansowanie (w ramach przysługujących wnioskodawcy uzupełnień).

17. Jednym z elementów podstawowych zasad dobrej praktyki rybackiej jest stosowanie minimalnych obsad karpia w ilości nie mniejszej niż normy określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie Priorytetu 2. Mając na uwadze, że podstawowe zasady dobrej praktyki rybackiej powinny być spełnianie w całym obiekcie chowu lub hodowli ryb to czy oznacza to, że minimalne obsady karpia również muszą być stosowane we wszystkich stawach produkcyjnych w tym obiekcie?
Minimalne obsady powinny być stosowane w całym obiekcie chowu lub hodowli ryb.
Jednocześnie zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej: intencją prawodawcy w tym zakresie było zapewnienie ciągłości produkcji w obiektach chowu lub hodowli ryb w trakcie otrzymywania rekompensat wodnośrodowiskowych. W związku z tym, jeżeli dany staw jest wyłączony z produkcji karpia w obiekcie chowu lub hodowli, inne stawy powinny tę produkcję/obsady zwiększyć tak aby zapewnić wymagane minimalne obsady dla całego obiektu.

18. Do jakiej powierzchni powinny być odnoszone minimalne obsady karpia?
Minimalne obsady powinny być stosowane do powierzchni ogroblowanej.  

19. Jakie minimalne obsady powinny być brane pod uwagę w sytuacji obsad mieszanych np. gdy dany staw zostanie obsadzony zarówno kroczkiem jak i narybkiem. Czy w takiej sytuacji minimalne obsady powinny być spełnione dla każdej kategorii wiekowej?
Tak. Minimalne obsady powinny być spełnione dla każdej kategorii wiekowej i kategorii stawu w obiekcie chowu lub hodowli ryb, zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia w sprawie Priorytet 2.

20. Czy przedmiotem pomocy w ramach działania 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe mogą być obiekty, w których w trakcie 5-letniego okresu realizacji zobowiązań nie będzie produkcji karpia za to produkowane będą inne gatunki ryb?
Obiekty, o których mowa powyżej nie mogą być przedmiotem pomocy w ramach działania 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe gdyż nie będą spełniały podstawowych zasad dobrej praktyki rybackiej w zakresie stosowania minimalnych obsad karpia w ilości nie mniejszej niż normy określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie Priorytetu 2.

21. Czy jest wzór księgi stawowej, który będzie stosowany w ramach działania 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe?
Tak. Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej zostanie on przekazany do ARiMR odrębnym pismem.

22. Jednym z załączników do wniosku o dofinansowanie jest dokument potwierdzający ukończenie kursu lub szkolenia dotyczącego dobrostanu ryb. Czy dokumentem tym mogą być certyfikaty wystawiane przez Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie i przedkładane w ramach środka 2.2 Działania wodno-środowiskowe w zakresie PO RYBY 2007-2013 czy też muszą to być jakieś nowe zaświadczenia?
Tak. Dokumentem tym mogą być certyfikaty wystawiane przez Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie i przedkładane w ramach Środka 2.2 Działania wodno-środowiskowe w zakresie PO RYBY 2007-2013. Jednocześnie w przypadku braku ukończenia takiego kursu, zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej, instytucją właściwą do jego przeprowadzenia jest Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie.
Link do strony internetowej IRŚ - http://www.infish.com.pl/

23. Czy dokument potwierdzający ukończenie kursu lub szkolenia dotyczącego dobrostanu ryb może być wystawiony na pracownika zatrudnionego na danym obiekcie? Jeśli tak to w jaki sposób należy potwierdzić zatrudnienie?
Tak. Dokument ten może być wystawiony na pracownika zatrudnionego w obiekcie chowu lub hodowli ryb na podstawie umowy o pracę albo umów cywilno-prawnych.  

24. Czy w celu spełnienia wymogu dostarczenia do wniosku o dofinansowanie załącznika jakim jest kopia księgi stawowej potwierdzona własnoręcznym podpisem beneficjenta za rok poprzedzający dzień złożenia wniosku o dofinansowanie wystarczającym jest aby wnioskodawca przedłożył kopię potwierdzoną własnoręcznym podpisem wnioskodawcy pierwszej strony księgi stawowej i części dotyczącej jednego wybranego stawu oraz oświadczenie, że księga stawowa jest prowadzona w obiekcie chowu lub hodowli ryb będącym przedmiotem wniosku o dofinansowanie?
Tak.

25. Zgodnie z treścią ww. przepisu przyznanie pomocy w ramach działania 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe, uzależnione zostało od tego czy operacja:
1) przyczyni się do powstania trwałych korzyści gospodarczych;
2) będzie zrealizowana z zapewnieniem należytych gwarancji technicznych;
3) ma zapewniona trwałość gospodarczą;
4) nie wpłynie negatywnie na środowisko.
Mając powyższe na uwadze, specyfikę działania 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe jak również katalog załączników do wniosku o dofinasowanie dla tego działania prosimy o wskazanie w jaki sposób ARiMR ma potwierdzić spełnienie warunków określonych w § 33 ust. 1 rozporządzenia w sprawie Priorytetu 2?

Przedmiotowy przepis zawiera oczywistą pomyłkę pisarską. Specyfika działania 2.5 wyklucza możliwość wypełnienia przedmiotowych wymogów. Instytucja Zarządzająca w najbliższej nowelizacji przepisów usunie tę pomyłkę. W związku z tym badanie możliwości spełnienia warunków nie powinno być elementem weryfikacji wniosków o dofinasowanie działania 2.5. 

27. Czy beneficjenci działania 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe są zobowiązani do promocji operacji poprzez stosowanie działań informacyjnych i promocyjnych. Jeśli tak, to jakie działania powinny być zastosowane przez beneficjenta tego działania?
Beneficjenci działania 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe nie są zobowiązani do prowadzenia promocji.

28. Czy wnioskodawcy mają obowiązek wpisywania nr elektronicznej księgi wieczystej (kolumna nr 9 tabeli zawartej w Sekcji IV wniosku o dofinansowanie)?
Wypełnienie tej kolumny nie jest obowiązkowe.
Intencją wprowadzenia tej kolumny było zwolnienie z konieczności przedkładania przez wnioskodawcę (będącego właścicielem danej działki ewidencyjnej) dokumentów potwierdzających prawo do posiadania przedmiotowej działki. W przypadku podania nr elektronicznej księgi wieczystej ARiMR dokona weryfikacji w oparciu o dane zawarte w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych.
W przypadku wnioskodawców, którzy dzierżawią obiekty chowu lub hodowli ryb (posiadanie zależne) dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania nieruchomością na cel związany z realizacją operacji jest umowa dzierżawy tego obiektu.

29. Jak należy interpretować definicję obiektu chowu lub hodowli ryb w kontekście aplikowania o pomoc w ramach działania 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w przypadku gdy działalność w zakresie akwakultury prowadzona jest na obszarze kilku kompleksów/obiektów stawowych, które objęte są nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii w ramach tego samego weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego? Czy w takim przypadku obiektem chowu lub hodowli ryb może być cały ww. obszar na który wydany został weterynaryjny numer identyfikacyjny?
Zgodnie z intencją prawodawcy wprowadzenie w przepisach definicji obiektu chowu lub hodowli ryb i powiązanie tego obiektu z identyfikacyjnym numerem weterynaryjnym miało na celu uniemożliwienie sztucznego podziału obiektów chowu lub hodowli ryb powyżej 500 ha powierzchni.
Mając powyższe na uwadze jak również brak jednolitego podejścia do kwestii obszaru, który powinien być objęty jednym weterynaryjnym numerem identyfikacyjnym dopuszczalne są następujące warianty w zakresie sposobu aplikowania o pomoc w ramach działania 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe:
1. Gospodarstwa rybackie o powierzchni do 500 ha mogą posiadać jeden lub kilka numerów weterynaryjnych i kwalifikują się do wsparcia z działania 2.5 bez względu na ich umiejscowienie.
2. Gospodarstwa rybackie o powierzchni powyżej 500 ha:
- o jednym numerze weterynaryjnym (integralne terytorialnie) przysługuje wsparcie do 500 ha (czyli do kwoty nie większej niż w rozporządzeniu w sprawie Priorytetu 2).
- o jednym numerze weterynaryjnym w kilku obiektach (niespójnie terytorialnie) wnioskodawca może wystąpić o dofinansowanie każdego z obiektów pod warunkiem posiadania indywidualnego numeru weterynaryjnego dla każdego obiektu.
- o kilku numerach weterynaryjnych na obiekty integralne terytorialnie przysługuje wsparcie do 500 ha (czyli do kwoty nie większej niż w rozporządzeniu w sprawie Priorytetu 2).
Jednocześnie w Szczegółowym opisie operacji będącym częścią wniosku o dofinansowanie wnioskodawca powinien scharakteryzować obiekt chowu lub hodowli ryb będący przedmiotem operacji, w tym podać jego lokalizację.

30. Wnioskodawca posiada kilka obiektów chowu lub hodowli ryb. Na dzień 01.01.2018 r. wszystkie te obiekty objęte były nadzorem weterynaryjnym w ramach tego samego weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego. Na potrzeby ubiegania się o pomoc w ramach działania 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe wnioskodawca zdecydował się wystąpić do Powiatowego Lekarza Weterynarii o zmianę dotychczasowej decyzji tak aby każdy z ww. obiektów posiadał odrębny weterynaryjny numer identyfikacyjny. Czy w takim przypadku powinna zostać zastosowana korekta wynikająca z zapisów § 26 ust. 3 rozporządzenia w sprawie Priorytetu 2?
W przypadku udokumentowania przez wnioskodawcę zachowania ciągłości nadzoru weterynaryjnego w obiekcie chowu lub hodowli ryb będącym przedmiotem operacji, korekta o której mowa § 26 ust. 3 rozporządzenia w sprawie Priorytetu 2 w przedmiotowym zakresie nie powinna być zastosowana.

31. Czy w ramach ogłoszonego naboru wniosków o dofinansowanie, dla obiektu chowu lub hodowli ryb będącego w posiadaniu zależnym wymagane jest dołączenie zgody właściciela tego obiektu na realizację operacji na tym obiekcie?
Taka zgoda nie jest wymagana.

32. Jednym z załączników do wniosku o dofinansowanie jest kopia dokumentu stwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością na cel związany z operacją. Czy możliwe jest zawarcie umowy o dofinansowanie w przypadku gdy przedłożona wraz z wnioskiem o dofinansowanie umowa dzierżawy obiektu chowu lub hodowli ryb nie obejmuje pełnego 5-letniego okresu realizacji zobowiązań?
W takim przypadku nie ma możliwości zawarcia umowy o dofinansowanie.

33. Czy minimalne obsady karpia mają być spełnione również w odniesieniu do powierzchni ogroblowanej stawów produkcyjnych trwale wyłączonych z produkcji i nie biorących udziału w realizacji zobowiązań?
Minimalne obsady karpia nie muszą być spełnione w odniesieniu do powierzchni ogroblowanej stawów produkcyjnych trwale wyłączonych z produkcji (warunek – powinny być wyłączone z części składowej obiektu chowu lub hodowli ryb).

34. Czy minimalne obsady karpia mają być spełnione w odniesieniu do stawów pełniących funkcję zimochowów, magazynów, tarlisk?
Minimalne obsady karpia muszą być spełnione w odniesieniu do tych kategorii stawów, które zostały wskazane w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie Priorytetu 2 (przesadka I, przesadka II, staw kroczkowy, staw towarowy w obrocie dwuletnim, staw towarowy w obrocie trzyletnim).

35. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie Priorytetu 2 jednym z elementów decydujących o pozycji na liście wniosków do oceny jest udokumentowanie przez wnioskodawcę wypełnienia obowiązku statystycznego rozumianego jako przedłożenie formularza RRW-22 (przez okres co najmniej 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku albo tylko za rok poprzedzający dzień złożenia wniosku). Mając powyższe na uwadze jak również fakt, że formularze RRW-22 za rok 2017 mogą być składane do dnia 15 marca powstaje wątpliwość w oparciu o jakie dane zostanie sporządzona ww. lista w zakresie wnioskodawcy, który np. wypełnił obowiązek statystyczny za rok 2016 natomiast formularz RRW-22 za rok 2017 zostanie złożony do Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie już po złożeniu wniosku o dofinansowanie jednak w terminie do 15 marca?
Jednym z elementów wniosku o dofinansowanie jest pkt 4 Sekcji III wniosku o dofinansowanie, w którym wnioskodawca wskazuje okres jakiego dotyczy wypełnienie obowiązku statystycznego poprzez wybranie jednej odpowiedzi tj. przez okres co najmniej 2 lat poprzedzających dzień złożenia WoD albo tylko za rok poprzedzający dzień złożenia WoD. A zatem informacje w zawarte w tym punkcie odnoszą się do okresu jakiego dotyczy wypełnienie obowiązku statystycznego. W przypadku wskazanym w pytaniu obowiązek ten dotyczy lat 2016 i 2017. W związku z powyższym wnioskodawca powinien wybrać odpowiedź przez okres co najmniej 2 lat poprzedzających dzień złożenia WoD.
Jednocześnie zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie informacje podane w tym punkcie będą podstawą do sporządzenia listy wniosków o dofinansowanie, o której mowa w § 43 ust. 1 rozporządzenia w sprawie Priorytetu 2.
W celu potwierdzenia powyższych danych wnioskodawca przedkłada załącznik jakim jest Potwierdzenie złożenia formularza sprawozdania dotyczącego powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli, o którym mowa w przepisach o statystyce publicznej. W sytuacji gdy wnioskodawca nie przedłoży tego złącznika wraz z wnioskiem o dofinansowanie, np. z uwagi na fakt, że formularz RRW-22 za rok 2017 nie został złożony do Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie, wówczas wnioskodawca zostanie poproszony o jego dostarczenie w ramach przysługujących uzupełnień.

36. Czy do realizacji zobowiązań w ramach Pakietu 1 lub wymogu 2.1 można zaliczyć powierzchnię ogroblowaną stawu, położonego na kilku działkach ewidencyjnych, z których dla jednej wnioskodawca  nie posiada prawa do dysponowania?
Nie. Do realizacji zobowiązań w ramach Pakietu 1 lub wymogu 2.1 można zaliczyć wyłącznie ten staw, dla którego wnioskodawca udokumentuje prawo do dysponowania na całej jego powierzchni ogroblowanej.

37. Czy stawy, które pełnią funkcję zimochowów, magazynów czy też tarlisk mogą zostać objęte wsparciem w ramach działania 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe?
Tak mogą zostać objęte wsparciem pod warunkiem, że na tych stawach jest prowadzona produkcja ryb.