Aktualności

Działanie 1.7 Wsparcie na rzecz systemów przyznawania uprawnień do połowów - wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełniania

Poddziałanie 1.4.3 Systemy rekompensaty za szkody wyrządzone połowom przez ssaki i ptaki chronione - wzór wniosku o dofinansowanie

Działanie 1.16 Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny - wzór wniosku o dofinansowanie

Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze".

Publikacja listy rankingowej wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.3 "Inwestycje produkcyjne w akwakulturę" w ramach poddziałania 2.3.2 "Zwiększenie efektywności energetycznej i odnawialne źródła energii"

Publikacja listy rankingowej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach działania 2.3 "Inwestycje produkcyjne w  akwakulturę" dotyczące operacji nieprowadzących do wzrostu produkcji w ramach poddziałania 2.3.3 "Ochrona środowiska"

Publikacja listy rankingowej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach działania 5.3 "Środki dotyczące obrotu" - VIII nabór

Publikacja listy rankingowej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach działania 5.3 "Środki dotyczące obrotu" - VII nabór

Działanie 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe - wzór umowy o dofinansowanie 

Obowiązek wpisu beneficjentów Priorytetu 1-3 i 5-6 oraz pomocy technicznej PO „Rybactwo i Morze” do ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności – od 1 września 2017 roku

Możliwość wcześniejszej refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych