Aktualności

Działanie 2.1 Innowacje - wzór wniosku o płatność

Publikacja listy rankingowej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach podziałania 1.4.3 "Systemy rekompensat za szkody wyrządzone połowom przez ssaki i ptaki chronione"

Publikacja listy rankingowej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach działania 1.16 Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny - operacje dotyczące zakresu rybactwa śródlądowego

Publikacja listy rankingowej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach działania 1.16 Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny - operacje nie dotyczące zakresu rybactwa śródlądowego

Działanie 2.2 Usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury - wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełniania

Działanie 1.7 Wsparcie na rzecz systemów przyznawania uprawnień do połowów - wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełniania

Poddziałanie 1.4.3 Systemy rekompensaty za szkody wyrządzone połowom przez ssaki i ptaki chronione - wzór wniosku o dofinansowanie

Działanie 1.16 Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny - wzór wniosku o dofinansowanie

Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze".

Publikacja listy rankingowej wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.3 "Inwestycje produkcyjne w akwakulturę" w ramach poddziałania 2.3.2 "Zwiększenie efektywności energetycznej i odnawialne źródła energii"

Publikacja listy rankingowej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach działania 2.3 "Inwestycje produkcyjne w  akwakulturę" dotyczące operacji nieprowadzących do wzrostu produkcji w ramach poddziałania 2.3.3 "Ochrona środowiska"

Obowiązek wpisu beneficjentów Priorytetu 1-3 i 5-6 oraz pomocy technicznej PO „Rybactwo i Morze” do ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności – od 1 września 2017 roku

Możliwość wcześniejszej refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych