Aktualności

Zgoda na zwiększenie limitu przyznawania pomocy w ramach działania 6.1 Zintegrowany Nadzór Morski

Publikacja listy rankingowej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach działania 1.2 "Zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i środowisko śródlądowe oraz dostosowanie połowów do ochrony gatunków".

Działanie 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe - wzór umowy o dofinansowanie 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 1146)

Zgoda na zwiększenie limitu przyznawania pomocy w ramach działania 1.10 Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej objętego Priorytetem 1

Publikacja listy rankingowej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach działania 5.3 "Środki dotyczące obrotu" na realizację kampanii promocyjnych

Publikacja listy rankingowej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach działania 5.3 "Środki dotyczące obrotu" 

Możliwość wcześniejszej refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych

Publikacja listy rankingowej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach działania 5.1 "Plany produkcji i obrotu"

Działanie 1.2 Zmniejszenie oddziaływania rybołówstwa na środowisko śródlądowe oraz dostosowanie połowów do ochrony gatunków - wzór wniosku o dofinansowanie

Działanie 1.9 Zdrowie i bezpieczeństwo - wzór wniosku o płatność

Działanie 1.11 Wartość dodana, jakość produktów i wykorzystywania niechcianych połowów - wzór wniosku o płatność

Publikacja listy rankingowej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach działania 1.1 "Wsparcie na rzecz opracowywania i wdrażania oraz współpraca regionalna"

Publikacja listy rankingowej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach działania 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe

Konsultacje dotyczące zmiany definicji MŚP (Małych i Średnich Przedsiębiorstw)

Obowiązek wpisu beneficjentów Priorytetu 1-3 i 5-6 oraz pomocy technicznej PO „Rybactwo i Morze” do ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności – od 1 września 2017 roku