Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" 2014 - 2020

 

OGŁOSZENIA PREZESA

Ogłoszenia Prezesa ARiMR o naborach wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020

Harmonogram planowanych naborów wniosków o dofinansowanie
 

 

AKTUALNOŚCI

Publikacja listy rankingowej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach działania 2.3 "Inwestycje w akwakulturę" na realizację operacji modernizacyjnych zwiększających wartość dodaną produktów rybactwa lub dywersyfikujących dochody przedsiębiorstw akwakultury  , zgodnie z art. 48 ust. 1 lit. f i h rozporządzenia nr 508/2014 (II nabór wniosków o dofinansowanie)

Działanie 2.3 "inwestycje produkcyjne w akwakulturę -  Grupa operacji prowadzących do wzrostu produkcji w akwakulturze - w przypadku wsparcia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014 - pytania i odpowiedzi

Publikacja listy rankingowej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach działania 2.3 "Inwestycje w akwakulturę" na realizację operacji modernizacyjnych, zgodnie z art. 48 ust. 1 lit. c i d rozporządzenia nr 508/2014

Publikacja listy rankingowej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach działania 1.13 "Innowacje"

Obowiązek wpisu beneficjentów Priorytetu 1-3 i 5-6 oraz pomocy technicznej PO „Rybactwo i Morze” do ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności – od 1 września 2017 roku

Działanie 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę - Poddziałanie 2.3.3 - efektywne gospodarowanie zasobami, zmniejszenie zużycia wody i chemikaliów, systemy recyrkulacji minimalizujące zużycie wody, o których mowa w art. 48 ust. 1 lit. e, i oraz j rozporządzenia nr 508/2014 - Wzór wniosku o dofinansowanie  

Publikacja listy rankingowej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach działania 2.6 "Promowanie kapitału ludzkiego i tworzenie sieci kontaktów"

 

MEDIA

Teraz Ryby odc. 1 TVP Szczecin

Teraz Ryby odc. 2 TVP Szczecin

Teraz Ryby odc. 3 TVP Szczecin

Teraz Ryby odc. 4 TVP Szczecin

Teraz Ryby odc. 5 TVP Szczecin

Teraz Ryby odc. 6 TVP Szczecin

Teraz Ryby odc. 7 TVP Szczecin

Teraz Ryby odc. 8 TVP Szczecin

Teraz Ryby odc. 9 TVP Szczecin

 

PODSTAWOWE INFORMACJE

Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 zakłada realizację sześciu priorytetów:

oraz Pomoc techniczna.

 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W ZAKRESIE PRZEPROWADZANYCH NABORÓW

PRIORYTET 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy

Działanie 1.3 Innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza

­­­Działanie 1.4 Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej

Działanie 1.5 Inwestycje w zakresie ułatwiania przestrzegania obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów

Działanie 1.6 Trwałe zaprzestanie działalności połowowej

Działanie 1.8 Różnicowanie i nowe formy dochodów

Działanie 1.10 Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej

Działanie 1.12 Inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani oraz w celu zwiększenia efektywności energetycznej, przyczyniającej się do ochrony środowiska

Działanie 1.13 Innowacje

 

PRIORYTET 2. Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Działanie 2.1 Innowacje

Działanie 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę

Działanie 2.6 Promowanie kapitału ludzkiego i tworzenia sieci kontaktów

 

PRIORYTET 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa

Działanie 3.1 Kontrola i egzekwowanie

Działania 3.2 Gromadzenie danych

 

PRIORYTET 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania

Działanie 5.1 Plany produkcji i obrotu

Działanie 5.3 Środki dotyczące obrotu

Działanie 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury

 

AKTY PRAWNE REGULUJĄCE WDRAŻANIE PO RYBY 2014-2020

Prawo unijne

Prawo krajowe

 

WZORY DOKUMENTÓW

Wzory wniosków o dofinansowanie i instrukcje ich wypełniania

Wzory Biznes Planów

Wzory studium wykonalności

Wzory umów o dofinansowanie

Wzory wniosków o płatność i instrukcje ich wypełniania

Wzory sprawozdań z realizacji operacji

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

 

DODATKOWE DOKUMENTY I INFORMACJE

Dodatkowe dokumenty pomocne przy ubieganiu się o wsparcie rozdzielane przez ARiMR w latach 2014-2020 (część dotycząca Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze")

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie

Ogłoszenia o naborach wniosków o dofinansowanie

Informacja i promocja PO RYBY 2014-2020

Księga Wizualizacji Znaku PO RYBY 2014-2020

Sprawozdania dotyczące postępu wdrażania PO RYBY 2014-2020

Rachunek do zwrotu środków w ramach PO RYBY 2014-2020

 

Instytucja Zarządzająca PO RYBY 2014-2020