Uzupełniająca płatność podstawowa

Uzupełniająca płatność podstawowa jest w 100% finansowana z budżetu krajowego.

Rolnikowi, który w danym roku spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej, przysługują płatności uzupełniające do:

 1. powierzchni upraw roślin, uprawianych w plonie głównym, do której została przyznana jednolita płatność obszarowa, obejmujących:

 • zboża;

 • mieszanki zbóż, roślin oleistych, roślin wysokobiałkowych, roślin strączkowych, roślin motylkowatych drobnonasiennych;

 • rośliny oleiste - rzepak, rzepik, słonecznik, soja;

 • len włóknisty i oleisty;

 • konopie na włókno;

 • rośliny wysokobiałkowe - bób, bobik, łubin słodki, groch siewny;

 • rośliny strączkowe - wyka siewna, soczewica jadalna i ciecierzyca pospolita;

 • rośliny strączkowe pastewne;

 • orzechy: orzechy włoskie i leszczyna, pod warunkiem, że liczba drzew orzechowych lub sadzonek tych drzew na hektar gruntów rolnych objętych wnioskiem o przyznanie płatności uzupełniającej jest nie mniejsza niż:

 • 200 - w przypadku leszczyny,

 • 75 - w przypadku orzecha włoskiego;

 • rośliny motylkowate drobnonasienne;

 • rośliny okopowe pastewne, z wyłączeniem ziemniaków pastewnych;

 • mieszanki roślin motylkowatych drobnonasiennych z trawami na gruntach rolnych innych niż trwałe użytki zielone.

 1. powierzchni gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin, do której została przyznana jednolita płatność obszarowa. Płatność przysługuje, jeżeli na gruntach, na których nie jest prowadzona uprawa roślin:

 • rolnik dokonał zasiewu w celu podniesienia żyzności gleby poprzez wprowadzenie do niej świeżej masy roślinnej (zielony nawóz).

 • roślinność została przyorana lub wprowadzona do gleby na skutek zastosowania innego zabiegu mechanicznego, w terminie do dnia 31 sierpnia roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności uzupełniającej.

 • nie jest prowadzona uprawa przez okres nie dłuższy niż jeden rok.

 1. powierzchni uprawy traw, na trwałych użytkach zielonych przeznaczonych na susz paszowy, do których została przyznana jednolita płatność obszarowa.
  Płatność przysługuje do powierzchni uprawy, z której pochodzą pasze objęte umowami lub deklaracjami dostaw, o których mowa w art. 14 i 15 rozporządzenia Komisji (WE) nr 382/2005. Umowa dostawy musi być zawarta z zatwierdzonym przez Agencję Rynku Rolnego podmiotem skupującym zielonkę do produkcji suszu paszowego lub zatwierdzonym przedsiębiorstwom przetwórczym produkującym susz paszowy.
  Rolnik ubiegający się o przyznanie płatności uzupełniającej do traw uprawianych na trwałych użytkach zielonych, które będą przeznaczone na susz paszowy zobowiązany jest dołączyć do wniosku:

 • Oświadczenie o przeznaczeniu traw uprawianych na trwałych użytkach zielonych na susz paszowy

        Wzór formularza dostępny jest na stronie internetowej Agencji

 1. powierzchni upraw roślin przeznaczonych na materiał siewny kategorii elitarny i kwalifikowany, do których została przyznana jednolita płatność obszarowa.
  Płatność przysługuje, jeżeli uprawy roślin zostały objęte oceną polową, o której mowa w przepisach o nasiennictwie. Powierzchnie, na których prowadzona jest plantacja nasienna traw, nie mogą być deklarowane jako trwały użytek zielony.
  Rolnik ubiegający się o przyznanie płatności uzupełniającej do roślin przeznaczonych na materiał siewny kategorii elitarny i kwalifikowany, zobowiązany jest dołączyć do wniosku

 •  Oświadczenie o objęciu oceną polową roślin przeznaczonych na materiał siewny kategorii elitarny i kwalifikowany

        Wzór formularza dostępny jest na stronie internetowej ARiMR

Wykaz roślin przeznaczonych na materiał siewny kategorii elitarny i kwalifikowany

Kod CN

Nazwa (gatunek) rośliny

1

 2

 

 1. ZBOŻA (CERES)

1001 90 10

 pszenica orkisz (Triticum spelta L.)

 

 2. OLEISTE I WŁÓKNISTE (OLEAGINEAE)

ex 1204 00 10

len zwyczajny (Linum usitatissimum L.)

ex 1207 99 20

konopie (odmiany o zawartości THC nieprzekraczającej 0,2 %) (Cannabis sativa L.)

 

 3. TRAWY (GRAMINEAE)

ex 1209 29 10

mietlica psia (Agrostis canina L.)

ex 1209 29 10

mietlica biaława (Agrostis gigantea Roth)

ex 1209 29 10

mietlica rozłogowa (Agrostis stolonifera L.)

ex 1209 29 10

mietlica pospolita (Agrostis capillaris L.)

ex 1209 29 80

rajgras wyniosły (rajgras francuski) (Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv., ex J.S. et K.B. Presl)

ex 1209 29 10

kupkówka pospolita (Dactylis glomerata L.)

ex 1209 23 80

kostrzewa trzcinowa (Festuca arundinacea Schreb.)

ex 1209 23 80

kostrzewa owcza (Festuca owina L.)

1209 23 11

kostrzewa łąkowa (Festuca pratensis Huds.)

1209 23 15

kostrzewa czerwona (Festuca rubra L.)

ex 1209 29 80

festulolium (Festuca spp. x Lolium spp.)

1209 25 10

życica wielokwiatowa (rajgras włoski i rajgras holenderski) (Lolium multiflorum Lam.)

1209 25 90

życica trwała (rajgras angielski) (Lolium perenne L.)

ex 1209 29 80

życica mieszańcowa (rajgras oldenburski) (Lolium x boucheanum Kunth)

ex 1209 29 80

 tymotka kolankowata (Phleum bertolonii DC.)

1209 26 00

tymotka łąkowa (Phleum pratense L.)

ex 1209 29 80

wiechlina gajowa (Poa nemoralis L.)

1209 24 00

wiechlina łąkowa (Poa pratensis L.)

ex 1209 29 10

wiechlina błotna i wiechlina zwyczajna (Poa palustris L. i Poa trivialis L.)

 4. MOTYLKOWATE (LEGUMINOSAE)

ex 1209 29 80

siekiernica włoska (Hedysarum coronarium L.)

ex 1209 29 80

lucerna chmielowa (Medicago lupulina L.)

ex 1209 21 00

lucerna siewna (Medicago sativa L.) (ekotypy)

ex 1209 21 00

lucerna siewna (Medicago sativa L.) (odmiany)

ex 1209 29 80

esparceta siewna (Onobrychis viciifolia Scop.)

ex 1209 22 80

koniczyna egipska (koniczyna aleksandryjska) (Trifolium alexandrinum L.)

ex 1209 22 80

koniczyna białoróżowa (koniczyna szwedzka) (Trifolium hybridum L.)

ex 1209 22 80

koniczyna krwistoczerwona (inkarnatka) (Trifolium incarnatum L.)

1209 22 10

koniczyna łąkowa (koniczyna czerwona) (Trifolium pratense L.)

ex 1209 22 80

koniczyna biała (Trifolium repens L.)

ex 1209 22 80

koniczyna biała odm. giganteum (Trifolium repens L. var. giganteum)

ex 1209 22 80

koniczyna perska (Trifolium resupinatum L.)

ex 1209 29 10

wyka siewna (Vicia sativa L.)

ex 1209 29 10

wyka kosmata (Vicia villosa Roth)