Terminy składania wniosku i zmian do wniosku

Wnioski o przyznanie płatności na rok 2010, rolnicy mogą składać w biurach powiatowych ARiMR, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy oraz za pośrednictwem poczty, w terminie od dnia 15 marca do dnia 17 maja 2010 r. (ze względu na fakt, że ostatni dzień przewidziany na składanie wniosków o przyznanie płatności bez sankcji przypada w sobotę).

Dopuszczalne jest złożenie wniosku w terminie 25 dni kalendarzowych po tym terminie, czyli do dnia 11 czerwca 2010 r., jednakże za każdy dzień roboczy opóźnienia należna rolnikowi płatność będzie pomniejszana o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.

Termin na składanie wniosków nie podlega przywróceniu.

Zmiany do wniosku o przyznanie płatności bezpośredniej, płatności uzupełniającej i specjalnej płatności obszarowej do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych można składać do dnia 31 maja 2010 roku.

Zmiana do złożonego wniosku o przyznanie danej płatności, (schematu pomocowego) ma zastosowanie tylko do jednolitej płatności obszarowej, płatności uzupełniających, przejściowych płatności z tytułu owoców miękkich oraz specjalnej płatności obszarowej do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych, i może polegać na:

  • dodaniu nowych działek ewidencyjnych i rolnych do uprzednio złożonego wniosku o przyznanie tej płatności,
  • dokonaniu zmian w dołączonych do wniosku dokumentach (oświadczenia, umowy, z wyłączeniem płatności cukrowej, płatności do pomidorów, płatności do krów i owiec),
  • zmianie, w tym zwiększeniu powierzchni zadeklarowanych działek rolnych.

Jeżeli rolnik z własnej inicjatywy poinformuje kierownika BP, że dane zawarte we wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego są nieprawidłowe lub dane wykazane we wniosku zdezaktualizowały się od czasu jego złożenia, w tym również, jeżeli zgłosi na danej działce ewidencyjnej powierzchnie niezgłoszone do płatności (o ile nie został powiadomiony o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu oraz nie został poinformowany o nieprawidłowościach we wniosku), nie stosuje się pomniejszenia płatności.

Poinformowanie kierownika BP dokonywane jest na formularzu wniosku z zaznaczeniem checkboxu "Zmiana wniosku". Taka zmiana nie może skutkować dodaniem nowych działek rolnych, zwiększeniem powierzchni zadeklarowanych działek rolnych, dodaniem krów lub owiec do płatności do krów i owiec oraz dodaniem umów do płatności cukrowej, dodaniem świadectw do płatności do pomidorów oraz dodaniem powierzchni uprawy chmielu do płatności uzupełniającej do powierzchni uprawy chmielu niezwiązanej z produkcją.
Formularz "Zmiany do wniosku" powinien zostać wypełniony tylko w zakresie danych, które we wniosku są nieprawidłowe lub od czasu złożenia wniosku uległy dezaktualizacji. Ponadto rolnik składając "Zmianę do wniosku" wypełnia wszystkie dane osobowe oraz czytelnie podpisuje zmianę. Zmiany nie należy składać w odniesieniu do płatności do krów i owiec, jeżeli rolnik dokonał zgłoszenia wybycia zwierzęcia.

Dopuszczalne jest również złożenie zmiany do wniosku do dnia 11 czerwca 2010 r., jednak zmiana ta spowoduje zmniejszenie o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia kwoty płatności odnoszącej się do powierzchni działek, dla których dokonano zmian lub powierzchni działek dodanych.

Jeżeli przed ww. terminami ARiMR poinformowała rolnika o stwierdzonych nieprawidłowościach we wniosku lub, jeśli powiadomiła rolnika o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu i jeśli ta kontrola ujawni nieprawidłowości, zmiany do wniosku nie będą uwzględnione w odniesieniu do działek rolnych, w przypadku, których stwierdzono nieprawidłowości.

Rolnicy, w gospodarstwach, których wystąpiły nadzwyczajne okoliczności lub przypadki działania siły wyższej, którzy złożą wnioski o przyznanie płatności na rok 2010 w okresie od dnia 18 maja do dnia 11 czerwca 2010 r. nie będą mieli obniżanych kwot płatności (naliczanych sankcji) z tytułu złożenia wniosku po terminie, pod warunkiem, że na piśmie poinformują Kierownika Biura Powiatowego ARiMR o wystąpieniu nadzwyczajnych okoliczności lub wystąpieniu siły wyższej, w terminie 10 dni roboczych od dnia, w którym rolnik lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać takiej czynności oraz dostarczyć - po jego uzyskaniu od właściwego organu potwierdzającego działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności - dowód potwierdzający wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności.

Przypadki działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, określone zostały w art. 31 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 i obejmują:

  • śmierć rolnika,
  • długookresową niezdolność rolnika do pracy,
  • poważną klęskę żywiołową w znacznym stopniu dotykającą grunty rolne gospodarstwa,
  • wypadek powodujący zniszczenie w gospodarstwie budynków dla zwierząt gospodarskich,
  • epidemię dotykająca część lub cały inwentarz rolnika.

Dowodami potwierdzającymi działanie siły wyższej lub wystąpienia wyjątkowych okoliczności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie rodzajów dowodów potwierdzających działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności (Dz. U. Nr 46, poz. 308 z późn. zm.) mogą być:

1. odpis skrócony aktu zgonu rolnika;
2. zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników;
3. protokół oszacowania szkód w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsuniecie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, sporządzony przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód;
4. dokument potwierdzający wystąpienie szkody w uprawach rolnych, z którego wynika powierzchnia upraw, na których wystąpiła szkoda spowodowana przez ryzyka, o których mowa w pkt 3, sporządzony przez zakład ubezpieczeń, z którym rolnik zawarł umowę ubezpieczenia upraw co najmniej od jednego z tych ryzyk;
5. pisemne oświadczenia potwierdzające wystąpienie szkody w uprawach rolnych, spowodowanej przez ryzyka, o których mowa w pkt 3, sporządzone zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji przez dwóch świadków, którzy nie są domownikami rolnika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników - w przypadku gdy komisja, o której mowa w pkt 3, nie została powołana oraz uprawy nie zostały objęte umową ubezpieczenia;
6. zaświadczenie o wystąpieniu pożaru - w przypadku szkód w uprawach lub płodach rolnych spowodowanych pożarem - wydane przez właściwego ze względu na miejsce wystąpienia zdarzenia komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, w przypadku gdy w zdarzeniu tym uczestniczyły jednostki ochrony przeciwpożarowej;
7. protokół oględzin lub ostatecznego szacowania szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, sporządzony przez upoważnionego przedstawiciela dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego lub inne podmioty uprawnione do szacowania szkód łowieckich na podstawie przepisów prawa łowieckiego;
8. pisemne oświadczenie rolnika o położeniu gospodarstwa rolnego na obszarze, na którym został wprowadzony stan klęski żywiołowej na podstawie przepisów o stanie klęski żywiołowej;
9. decyzja właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, wydana na podstawie przepisów o ochronie roślin, nakazująca zniszczenie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów w przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia organizmów kwarantannowych;
10. decyzja właściwego organu nadzoru budowlanego, wydana na podstawie przepisów prawa budowlanego, określająca zakres i termin wykonania niezbędnych robót w celu uporządkowania terenu katastrofy i zabezpieczenia budynku służącego gospodarce rolnej do czasu wykonania robót doprowadzających budynek do stanu właściwego;
11. decyzja właściwego powiatowego lekarza weterynarii, wydana na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, nakazująca zabicie lub ubój zwierząt chorych lub zakażonych, podejrzanych o zakażenie lub o chorobę albo zwierząt z gatunków wrażliwych na daną chorobę zakaźną zwierząt;
12. odpis postanowienia sądu o zastosowaniu albo przedłużeniu tymczasowego aresztowania;
13. wezwanie sadu do odbycia kary pozbawienia wolności albo aresztu;
14. pisemne oświadczenie rolnika o padnięciu zwierzęcia oraz o zgłoszeniu tego faktu zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Ponadto w roku 2010 dowodami potwierdzającymi wystąpienie powodzi, stanowiącej siłę wyższą lub nadzwyczajne okoliczności mogą być:

1. pisemne oświadczenie rolnika o wystąpieniu powodzi w roku 2010;
2. pisemne oświadczenia o wystąpieniu powodzi w roku 2010, sporządzone przez dwóch świadków, którzy nie są domownikami rolnika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Rolnikowi, który złoży wniosek po 17 maja 2010 r. i nie dołączy dowodów potwierdzających wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyżej będzie pomniejszona kwota płatności (naliczone sankcje) z tytułu złożenia wniosku po terminie, w wysokości 1% należnej kwoty płatności za każdy roboczy dzień opóźnienia.