Specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych

Zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach wspólnotowych, w Polsce od 2010 roku będzie przyznawane rolnikom wsparcie specjalne z tytułu prowadzenia określonych rodzajów gospodarki rolnej, które mają znaczenie dla ochrony lub poprawy stanu środowiska oraz wsparcie ukierunkowane na szczególne niedogodności, których doświadczają rolnicy w sektorze mleczarskim, wołowiny i cielęciny oraz mięsa baraniego na obszarach wrażliwych pod względem gospodarczym lub środowiskowym lub w tych samych sektorach z tytułu wrażliwych gospodarczo rodzajów gospodarki rolnej.

Rolnikowi, który w danym roku spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej i złożył wniosek o przyznanie tej płatności, przysługuje specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych uprawianych w plonie głównym, do których została przyznana jednolita płatność obszarowa. Powierzchnie, na których uprawiane są rośliny strączkowe i motylkowate drobnonasienne deklaruje się we wniosku o przyznanie płatności jako odrębne działki rolne - grupa upraw ST.

O specjalną płatność obszarową do powierzchni upraw strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych mogą ubiegać się rolnicy z całego kraju.

Gatunki roślin, do których może zostać przyznana specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych:

Rośliny strączkowe

Rośliny motylkowate drobnonasienne

bób

bobik,

ciecierzyca

fasola zwykła

fasola wielokwiatowa

groch siewny

groch siewny cukrowy

soczewica jadalna

soja zwyczajna

łubin biały

łubin wąskolistny

łubin żółty

peluszka

seradela uprawna

wyka siewna

            koniczyna czerwona

            koniczyna biała

         koniczyna białoróżowa

            koniczyna perska

   koniczyna krwistoczerwona

            komonica zwyczajna

            esparceta siewna

            lucerna siewna

           lucerna mieszańcowa

            lucerna chmielowa

Do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych przysługuje również jednolita płatność obszarowa i uzupełniająca płatność podstawowa (jeśli dana roślina kwalifikuje się do uzupełniającej płatności podstawowej).

Specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych przysługuje również w przypadku ich uprawy w formie mieszanek, z wyłączeniem mieszanek z roślinami innymi niż rośliny strączkowe i motylkowate drobnonasienne, z tym, że w przypadku wyki siewnej (Vicia sativa L.) dopuszcza się jej uprawę z rośliną podporową.

Specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych nie przysługuje do powierzchni upraw, które w danym roku są zadeklarowane we wnioskach o przyznanie:

  • płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt (PROW 2004-2006) w zakresie pakietu rolnictwo zrównoważone albo pakietu rolnictwo ekologiczne, lub
  • płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013) w zakresie:

    • pakietu rolnictwo zrównoważone lub pakietu zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie albo
    • pakietu rolnictwo ekologiczne lub pakietu zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie.