Przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich

Wprowadzone od 2008 r. przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich mają charakter płatności rocznej, która będzie stosowana do dnia 31 grudnia 2012 r. Płatność ta może być wypłacana w odniesieniu do maksymalnej krajowej powierzchni referencyjnej wynoszącej 48 tys. ha. Płatność ta finansowana jest z budżetu UE w wysokości 230 euro/ha i z budżetu krajowego w wysokości do 170 euro/ha. Maksymalna kwota na 1 ha nie może przekroczyć 400 euro.

Przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich, przysługują do powierzchni uprawy truskawek (kod CN 08 10 10 00) i malin (kod CN 08 10 20 10), z których produkcja jest objęta umową przetwarzania na jeden z produktów wymienionych w art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ( Dz. Urz. L 299 z 16.11.2007).

Rolnik ubiegający się o przyznanie płatności z tytułu owoców miękkich musi zawrzeć umowę przetwarzania z zatwierdzonym przetwórcą owoców miękkich.
Umowa może być zawarta przez:

 • rolnika z zatwierdzonym przetwórcą lub
 • reprezentującą rolnika uznaną organizacją producentów owoców i warzyw/wstępnie uznaną grupę producentów owoców i warzyw z zatwierdzonym przetwórcą lub
 • reprezentującym rolnika zatwierdzonym skupującym owoce miękkie z zatwierdzonym przetwórcą.

W przypadku, gdy uznana organizacja producentów owoców i warzyw lub wstępnie uznana grupa producentów owoców i warzyw przetwarza maliny i truskawki, zamiast przedmiotowej umowy, rolnik dołącza do wniosku zobowiązanie do realizacji dostawy owoców miękkich.

Umowa lub zobowiązanie do realizacji dostawy musi zawierać, co najmniej następujące informacje:

 • nazwiska i adresy stron umowy,
 • odpowiednie gatunki roślin (malina, truskawka),
 • powierzchnie zajętą pod uprawę każdego gatunku,
 • numer identyfikacyjny wnioskodawcy nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

W przypadku, gdy umowa została zawarta między zatwierdzonym przetwórcą i uznaną organizacją producentów (lub zatwierdzonym skupującym reprezentującym wnioskodawcę), umowa powinna zawierać również:

 • nazwiska i adresy stron umowy,
 • dane rolników, jak również gatunki (malin, truskawek) i powierzchnię zajętą pod uprawę, dla każdego danego gatunku dla poszczególnych rolników,
 • numer identyfikacyjny wnioskodawcy nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich przysługują rolnikowi, który spełnia następujące warunki:

 • posiada działki rolne, na których uprawia truskawki lub maliny, o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha;
 • wszystkie grunty rolne są utrzymywane zgodnie z normami w ciągu całego roku kalendarzowego, w którym został złożony wniosek o przyznanie przejściowych płatności z tytułu owoców miękkich;
 • przestrzega wymogów przez cały rok kalendarzowy, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności;
 • posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 • dostarczy do dnia 31 lipca danego roku, do kierownika Biura Powiatowego ARiMR, kopię umowy przetwarzania owoców miękkich lub zobowiązania do dostarczenia owoców miękkich.

Do powierzchni upraw owoców miękkich, które były utrzymywane w dobrej kulturze rolnej na dzień 30 czerwca 2003 r., przysługuje również jednolita płatność obszarowa.