Płatności bezpośrednie w roku 2015

W 2015 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jako agencja płatnicza, realizować będzie zreformowany system wsparcia bezpośredniego.

! Informacje istotne z punktu widzenia przyszłej współpracy rolników z ARiMR na gruncie obsługi wniosków o przyznanie wsparcia bezpośredniego w 2015 r.

 • Co do zasady, dotychczasowe zasady współpracy rolnika z ARiMR nie ulegną zmianie. Rolnicy, którzy w 2014 roku ubiegali się o wsparcie bezpośrednie, na początku 2015 r., tak jak dotychczas, otrzymają od ARiMR wstępnie wypełnione wnioski wraz z materiałem graficznym. Wniosek ten będzie zawierał nowe elementy (w tym dodatkowe załączniki itd.), tym niemniej staraniem ARiMR było wypracowanie takiego formularza, by jego wypełnienie nie generowało zbytnich obciążeń dla rolnika. Tak jak w latach ubiegłych, wniosek będzie również dostępny na stronach ARiMR.
 • Wraz z wnioskiem, rolnik otrzyma instrukcję wypełniania spersonalizowanego wniosku o przyznanie płatności i materiału graficznego na rok 2015.
 • Podobnie do obecnego trybu współpracy, rolnik ubiegający się o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego będzie zobowiązany do złożenia wniosku we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę, biurze powiatowym ARiMR.
 • Rolnik, który nie składał wniosku o przyznanie płatności w 2014 r., będzie mógł pobrać czysty formularz w biurze powiatowym i oddziałach regionalnych ARiMR lub ze strony internetowej www.arimr.gov.pl. Korzystając z platformy aplikacyjnej e-Wniosek umieszczonej na tej stronie, rolnik będzie mógł również złożyć wniosek bezpośrednio przez Internet.

 

UWAGA!

Zgodnie ze zmianą przepisów prawa, termin składania Wniosków o przyznanie płatności na rok 2015 został przedłużony do dnia 15 czerwca 2015 r. Złożenie zaś Wniosku o przyznanie płatności na rok 2015 po dniu 15 czerwca 2015 r. będzie skutkowało pomniejszeniem kwoty płatności o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia (zgodnie z art. 13 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014). Zatem ostateczny termin składania Wniosków o przyznanie płatności na rok 2015 będzie upływał w dniu 10 lipca 2015 r. 

Zmiany przepisów dotyczą wszystkich wniosków złożonych w 2015 r.
Przedłużenie okresu składania wniosków o przyznanie płatności, będzie stosowane tylko na 2015 rok.

 

Najistotniejsze zmiany w systemie płatności bezpośrednich od 2015 r. dotyczą:

 • rodzajów płatności (schematów), o które rolnik będzie mógł się ubiegać;
 • wymogów, których spełnienie w gospodarstwie rolnym będzie warunkowało przyznanie rolnikowi poszczególnych płatności.

Katalog realizowanych w Polsce płatności bezpośrednich w 2015 r. obejmuje:


Ponadto, rolnik będzie miał możliwość przystąpienia do:

Przyznanie rolnikowi płatności bezpośrednich będzie zależało od spełnienia minimalnych wymogów i kryteriów rolnika aktywnego zawodowo.
!   Ponadto, stworzenie sztucznych warunków wymaganych do uzyskania wsparcia w sprzeczności z celami prawa unijnego stanowić będzie podstawę do odmowy przyznania płatności.
!   Wreszcie, rolnicy otrzymujący wsparcie bezpośrednie, z wyjątkiem rolników uczestniczących w systemie dla małych gospodarstw, podlegać będą kontroli na gruncie zasady wzajemnej zgodności. Beneficjenci otrzymujący płatności bezpośrednie zobowiązani będą do utrzymywania wszystkich użytków rolnych, łącznie z gruntami, które nie są już wykorzystywane do celów produkcyjnych, w dobrej kulturze rolnej.

 

 1. Zasady przyznawania płatności w przypadku przekazania gospodarstwa rolnego – płatności bezpośrednie (jednolita płatność obszarowa, płatność za zazielenienie, płatność dla młodych rolników, płatność dodatkowa, płatności związane do powierzchni upraw, płatności związane do zwierząt, płatność dla małych gospodarstw) - otwórz
 2. Zasady przyznawania płatności w przypadku nabycia gospodarstwa rolnego –płatność niezwiązana do tytoniu - otwórz
 3. Zasady przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu spadkobiercy - otwórz
 4. Zasady przyznawania płatności w przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało następstwo prawne inne niż śmierć rolnika - otwórz
 5. Zasady przyznawania płatności w przypadku przekazania gospodarstwa rolnego, śmierci rolnika albo rozwiązania albo przekształcenia rolnika lub innego zdarzenia prawnego innego niż śmierć rolnika, w wyniku których zaistniało następstwo prawne, która/które wystąpiła/wystąpiło w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia doręczenia decyzji – limity i progi określone dla poszczególnych płatności bezpośrednich, w tym dla rolników uczestniczących w systemie dla małych gospodarstw - otwórz
 6. Informacja o możliwości i trybie żądania doręczania decyzji w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz płatności ONW, płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013) i płatności na zalesianie gruntów rolnych oraz innych niż rolne w ramach PROW 2007-2013, za rok 2015 - otwórz
 7. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności albo wystąpienia okoliczności naturalnych - otwórz
 8.  

 Złóż wniosek o płatności obszarowe przez Internet - otwórz