Płatność do krów i owiec

Zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach wspólnotowych, w Polsce od 2010 roku będzie przyznawane rolnikom wsparcie specjalne z tytułu prowadzenia określonych rodzajów gospodarki rolnej, które mają znaczenie dla ochrony lub poprawy stanu środowiska oraz wsparcie ukierunkowane na szczególne niedogodności, których doświadczają rolnicy w sektorze mleczarskim, wołowiny i cielęciny oraz mięsa baraniego na obszarach wrażliwych pod względem gospodarczym lub środowiskowym lub w tych samych sektorach z tytułu wrażliwych gospodarczo rodzajów gospodarki rolnej.

Płatność do krów

Rolnikowi, który spełnia w danym roku warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej i złożył wniosek o przyznanie tej płatności, przysługuje płatność do samic gatunku bydła domowego (Bos taurus), jeżeli w dniu 31 maja danego roku posiada nie więcej niż 10 samic z gatunku bydła domowego w wieku co najmniej 36 miesięcy, co potwierdza wpis do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych prowadzony na podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Do płatności kwalifikują się tylko zwierzęta znajdujące się w siedzibie stada położonej w województwie:

 • lubelskim,
 • małopolskim,
 • podkarpackim,
 • śląskim,
 • świętokrzyskim.

Płatność do krów nie przysługuje do zwierząt, które w roku 2010 są zadeklarowane we wnioskach o przyznanie:

 • płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt (PROW 2004-2006)
 •  płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013).

Płatność do owiec

Rolnikowi, który spełnia w danym roku warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej i złożył wniosek o przyznanie tej płatności, przysługuje płatność do samic gatunku owca domowa (Ovis aries), jeżeli w dniu 31 maja danego roku:

 • posiada co najmniej 10 samic z gatunku owca domowa w wieku co najmniej 12 miesięcy,
 • w siedzibie stada położonej w rejonie wrażliwym pod względem gospodarczym lub środowiskowym

- co potwierdza wpis do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych prowadzony na podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Rejony wrażliwe pod względem gospodarczym lub środowiskowym obejmują:

 • województwo dolnośląskie,
 • województwo małopolskie,
 • województwo opolskie,
 • województwo podkarpackie,
 • województwo śląskie.

Płatność do owiec nie przysługuje do zwierząt, które w roku 2010 są zadeklarowane we wnioskach o przyznanie:

 • płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt (PROW 2004-2006),
 • płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013).

W przypadku ubiegania się o płatność do krów i owiec, rolnik podaje we wniosku liczbę posiadanych zwierząt, do których ubiega się o przyznanie płatności.

W przypadku, gdy zwierzę w dniu 31 maja danego roku jest przedmiotem współposiadania, płatność przysługuje temu współposiadaczowi, na którego pozostali współposiadacie wyrazili pisemną zgodę.

W przypadku, gdy rolnik ubiega się o przyznanie płatności do krów i owiec, do wniosku dołącza się:

 • Informację o numerach identyfikacyjnych krów, do których rolnik ubiega się o płatność do krów i owiec
 • Informację o numerach identyfikacyjnych owiec, do których rolnik ubiega się o płatność do krów i owiec.

Jeżeli krowa/krowy lub owca/owce, do których rolnik ubiega się o przyznanie płatności do krów i owiec, jest przedmiotem współposiadania, do wniosku dołącza się:

 • Oświadczenie współposiadacza krów lub owiec, (współposiadacz składa oświadczenie tylko w odniesieniu do tych zwierząt, które są przedmiotem współposiadania).

Wzory formularzy dostępne są na stronie internetowej ARiMR.

W przypadku, gdy w dniu 31 maja danego roku nastąpiło przeniesienie posiadania zwierzęcia, płatność do krów i owiec będzie przysługiwała temu rolnikowi, który posiadał to zwierzę jako ostatni w tym dniu, co potwierdza wpis do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych prowadzonego na podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.