wyszukiwarka

Oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów)

Wprowadzona od 2008 r. oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów), ma charakter płatności historycznej, niezwiązanej z bieżącą produkcją, która będzie stosowana do dnia 31 grudnia 2013 r. Płatność ta jest płatnością roczną i jest w całości finansowana z budżetu Unii Europejskiej.

Płatność do pomidorów przysługuje rolnikowi, który spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej i złożył wniosek o przyznanie tej płatności oraz w roku gospodarczym 2006/2007 dostarczył pomidory do przetworzenia, zgodnie ze świadectwami dostawy owoców i warzyw do przetwórstwa, określonymi na podstawie przepisów o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych.

Płatność do pomidorów przysługuje do masy netto pomidorów, dopuszczonych do przetworzenia zgodnie ze świadectwami dostawy owoców i warzyw do przetwórstwa, dostarczonych w roku gospodarczym 2006/2007 przez:

 • rolnika wnioskującego o płatność do pomidorów lub
 • małżonka rolnika, także w przypadku, gdy osoby te nie pozostawały w związku małżeńskim w roku gospodarczym 2006/2007, lub
 • spadkodawcę rolnika, spadkodawcę małżonka rolnika wnioskującego o tą płatność, lub
 • przekazującego gospodarstwo rolne w związku z wypłacaną rentą strukturalną, emeryturą lub rentą rolniczą z ubezpieczenia społecznego rolników, jeżeli rolnik lub małżonek tego rolnika, któremu zostało przekazane gospodarstwo rolne, mógłby je dziedziczyć z ustawy.

W przypadku, gdy pomidory dopuszczone do przetworzenia dostarczone zostały w roku referencyjnym 2006/2007 przez małżonka rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności do pomidorów, do wniosku dołącza się:

 • Oświadczenie małżonków o pozostawaniu w związku małżeńskim na dzień złożenia wniosku o przyznanie płatności
 • Oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności

Wzory formularzy dostępne są na stronie internetowej ARiMR.

W przypadku, gdy rolnik ubiegający się o przyznanie płatności do pomidorów lub jego małżonek jest spadkobiercą rolnika, który w roku gospodarczym 2006/2007 dostarczył pomidory do przetworzenia zgodnie ze świadectwem dostawy owoców i warzyw do przetwórstwa, do wniosku dołącza się:

 • Oświadczenie rolnika będącego spadkobiercą – w przypadku, gdy spadkobiercą jest rolnik wnioskujący o płatność
 • Prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku

albo

 • Zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo notariusza lub upoważnionego pracownika ARiMR wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo kopię tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub uprawnionego pracownika Agencji, jeżeli nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku

albo

 • Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza
 • Oświadczenie spadkobiercy/współposiadacza o wyrażeniu zgody na przyznanie rolnikowi płatności, jeżeli
  • uprawnionym do nabycia spadku jest rolnik i poza nim uprawnieni są również inni spadkobiercy (oświadczenie takie nie jest wymagane w przypadku, gdy w wyniku działu spadku uprawnienie do otrzymania płatności do pomidorów przeszło na rolnika) albo
  • jeżeli uprawnionym do nabycia spadku jest małżonek rolnika wnioskującego o płatność albo
  • uprawnionym do nabycia spadku jest małżonek rolnika oraz inni spadkobiercy (oświadczenie innych spadkobierców nie jest wymagane w przypadku, gdy w wyniku działu spadku uprawnienie do otrzymania płatności do pomidorów przeszło na małżonka rolnika).

Wzory formularzy dostępne są na stronie internetowej ARiMR.

W przypadku, gdy płatność do pomidorów została przyznana rolnikowi przekazującemu gospodarstwo, gdy przekazanie gospodarstwa nastąpiło na rzecz rolnika składającego wniosek lub jego małżonka w związku z wypłacaną rentą strukturalną, emeryturą lub rentą rolniczą z ubezpieczenia społecznego rolników, do wniosku dołącza się:

 • Oświadczenie rolnika/małżonka rolnika, że mógłby dziedziczyć przekazane gospodarstwo rolne z mocy ustawy, jeżeli przejmującym gospodarstwo rolne jest rolnik lub jego małżonek
 • Umowę, na podstawie, której grunty rolne wchodzące w skład gospodarstwa rolnego zostały przekazane lub kopię takiej umowy potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub upoważnionego pracownika Agencji
 • Kopię decyzji o przyznaniu renty strukturalnej albo renty rolniczej albo emerytury rolniczej z ubezpieczenia społecznego rolników potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez organ, który tę decyzję wydał albo dokument potwierdzający wypłatę świadczenia
 • Oświadczenie spadkobierców/współposiadaczy o wyrażeniu zgody na przyznanie rolnikowi płatności, jeżeli:
  • przekazanie gospodarstwa nastąpiło na rzecz rolnika oraz innych osób, albo
  • przejmującym jest małżonek rolnika wnioskującego o płatność, albo
  • przekazanie gospodarstwa rolnego nastąpiło na rzecz małżonka rolnika wnioskującego o płatność oraz innych osób.

Wzory formularzy dostępne są na stronie internetowej ARiMR.

data2
Audycje Radiowe ARiMR Ekspert ARiMR odpowiada na pytania Tam byliśmy
zobacz także
Poznaj Dobrą Żywność
Efektywnie gospodaruj nawozami - stop stratom azotu i fosforu
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

© 2010 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

linia