Oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów)

Wprowadzona od 2008 r. oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów), ma charakter płatności historycznej, niezwiązanej z bieżącą produkcją, która będzie stosowana do dnia 31 grudnia 2013 r. Płatność ta jest płatnością roczną i jest w całości finansowana z budżetu Unii Europejskiej.

Płatność do pomidorów przysługuje rolnikowi, który spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej i złożył wniosek o przyznanie tej płatności oraz w roku gospodarczym 2006/2007 dostarczył pomidory do przetworzenia, zgodnie ze świadectwami dostawy owoców i warzyw do przetwórstwa, określonymi na podstawie przepisów o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych.

Płatność do pomidorów przysługuje do masy netto pomidorów, dopuszczonych do przetworzenia zgodnie ze świadectwami dostawy owoców i warzyw do przetwórstwa, dostarczonych w roku gospodarczym 2006/2007 przez:

 • rolnika wnioskującego o płatność do pomidorów lub
 • małżonka rolnika, także w przypadku, gdy osoby te nie pozostawały w związku małżeńskim w roku gospodarczym 2006/2007, lub
 • spadkodawcę rolnika, spadkodawcę małżonka rolnika wnioskującego o tą płatność, lub
 • przekazującego gospodarstwo rolne w związku z wypłacaną rentą strukturalną, emeryturą lub rentą rolniczą z ubezpieczenia społecznego rolników, jeżeli rolnik lub małżonek tego rolnika, któremu zostało przekazane gospodarstwo rolne, mógłby je dziedziczyć z ustawy.

W przypadku, gdy pomidory dopuszczone do przetworzenia dostarczone zostały w roku referencyjnym 2006/2007 przez małżonka rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności do pomidorów, do wniosku dołącza się:

 • Oświadczenie małżonków o pozostawaniu w związku małżeńskim na dzień złożenia wniosku o przyznanie płatności
 • Oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności

Wzory formularzy dostępne są na stronie internetowej ARiMR.

W przypadku, gdy rolnik ubiegający się o przyznanie płatności do pomidorów lub jego małżonek jest spadkobiercą rolnika, który w roku gospodarczym 2006/2007 dostarczył pomidory do przetworzenia zgodnie ze świadectwem dostawy owoców i warzyw do przetwórstwa, do wniosku dołącza się:

 • Oświadczenie rolnika będącego spadkobiercą – w przypadku, gdy spadkobiercą jest rolnik wnioskujący o płatność
 • Prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku

albo

 • Zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo notariusza lub upoważnionego pracownika ARiMR wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo kopię tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub uprawnionego pracownika Agencji, jeżeli nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku

albo

 • Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza
 • Oświadczenie spadkobiercy/współposiadacza o wyrażeniu zgody na przyznanie rolnikowi płatności, jeżeli
  • uprawnionym do nabycia spadku jest rolnik i poza nim uprawnieni są również inni spadkobiercy (oświadczenie takie nie jest wymagane w przypadku, gdy w wyniku działu spadku uprawnienie do otrzymania płatności do pomidorów przeszło na rolnika) albo
  • jeżeli uprawnionym do nabycia spadku jest małżonek rolnika wnioskującego o płatność albo
  • uprawnionym do nabycia spadku jest małżonek rolnika oraz inni spadkobiercy (oświadczenie innych spadkobierców nie jest wymagane w przypadku, gdy w wyniku działu spadku uprawnienie do otrzymania płatności do pomidorów przeszło na małżonka rolnika).

Wzory formularzy dostępne są na stronie internetowej ARiMR.

W przypadku, gdy płatność do pomidorów została przyznana rolnikowi przekazującemu gospodarstwo, gdy przekazanie gospodarstwa nastąpiło na rzecz rolnika składającego wniosek lub jego małżonka w związku z wypłacaną rentą strukturalną, emeryturą lub rentą rolniczą z ubezpieczenia społecznego rolników, do wniosku dołącza się:

 • Oświadczenie rolnika/małżonka rolnika, że mógłby dziedziczyć przekazane gospodarstwo rolne z mocy ustawy, jeżeli przejmującym gospodarstwo rolne jest rolnik lub jego małżonek
 • Umowę, na podstawie, której grunty rolne wchodzące w skład gospodarstwa rolnego zostały przekazane lub kopię takiej umowy potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub upoważnionego pracownika Agencji
 • Kopię decyzji o przyznaniu renty strukturalnej albo renty rolniczej albo emerytury rolniczej z ubezpieczenia społecznego rolników potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez organ, który tę decyzję wydał albo dokument potwierdzający wypłatę świadczenia
 • Oświadczenie spadkobierców/współposiadaczy o wyrażeniu zgody na przyznanie rolnikowi płatności, jeżeli:

  • przekazanie gospodarstwa nastąpiło na rzecz rolnika oraz innych osób, albo
  • przejmującym jest małżonek rolnika wnioskującego o płatność, albo
  • przekazanie gospodarstwa rolnego nastąpiło na rzecz małżonka rolnika wnioskującego o płatność oraz innych osób.

Wzory formularzy dostępne są na stronie internetowej ARiMR.