Jednolita Płatność Obszarowa

Jednolita płatność obszarowa jest płatnością bezpośrednią, przyznawaną rolnikom w ramach przejściowego uproszczonego systemu wsparcia dochodów. Taki system płatności będzie stosowany w Polsce do dnia 31 grudnia 2013 r. Jednolita płatność obszarowa jest w 100% finansowana z budżetu Unii Europejskiej.

O jednolitą płatność obszarową może ubiegać się rolnik, który jest osobą fizyczną lub prawną lub grupą osób fizycznych lub prawnych, bez względu na status prawny takiej grupy i jej członków, którego gospodarstwo znajduje się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz który prowadzi działalność rolniczą.
Działalność rolnicza oznacza produkcję, hodowlę lub uprawę produktów rolnych, włączając w to zbiory, dojenie, chów zwierząt oraz utrzymywanie zwierząt do celów gospodarskich lub utrzymywanie gruntów w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska.

Rolnikowi przysługuje jednolita płatność obszarowa, do będącej w jego posiadaniu w dniu 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności, powierzchni gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, kwalifikujących się do objęcia tą płatnością, jeżeli:

 • w tym dniu posiada działki rolne o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha; minimalna powierzchnia działki rolnej wynosi 0,1 ha,
 • wszystkie grunty rolne są utrzymywane zgodnie z normami przez cały rok kalendarzowy, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności,
 • przestrzega wymogów przez cały rok kalendarzowy, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności,
 • został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

W przypadku gdy działka rolna stanowi przedmiot posiadania samoistnego (własność) i posiadania zależnego (np. dzierżawa), płatność przysługuje posiadaczowi zależnemu. Posiadaczem samoistnym jest ten, który włada rzeczą jak właściciel, ale niekoniecznie musi nim być. Natomiast posiadacz zależny włada rzeczą tak jak wykonujący inne prawo niż własność np. prawo dzierżawy, użytkowania czy najmu.
Prawo własności działek rolnych, któremu nie towarzyszy ich posiadanie w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, nie stanowi przesłanki do ubiegania się o przyznanie płatności obszarowych. Celem systemu wsparcia bezpośredniego jest finansowe wspieranie rolników, czyli osób, które faktycznie uprawiają grunty rolne. Dopłaty nie są przewidziane dla właścicieli, którzy dysponując jedynie tytułem własności, nie zajmują się produkcją rolną. Istotą płatności obszarowych jest to, że są one przyznawane osobie, która rzeczywiście uprawia grunty rolne, tzn. decyduje, jakie rośliny uprawiać i swobodnie dokonuje odpowiednich zabiegów agrotechnicznych, zbiera plony oraz utrzymuje grunty zgodnie z normami i wymogami.

Płatności przysługują faktycznemu użytkownikowi, który rzeczywiście wykonuje wszelkie czynności niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania gospodarstwa. Mogą nimi być działania organizacyjne, kierownicze, jak i osobiste zaangażowanie w bezpośrednim wykonywaniu pracy fizycznej w gospodarstwie. Prowadzenie działalności rolniczej nie musi polegać tylko na "własnoręcznym" prowadzeniu prac polowych, ale obejmuje również: swobodne decydowanie o tym, jakie rośliny uprawiać, jakich należy dokonywać zabiegów agrotechnicznych, zbieranie samodzielnie bądź przy udziale innych osób plonów, itp. Prowadzenie działalności rolniczej rozumiane jest jako dokonywanie nakładów i czerpanie ewentualnych korzyści.

W przypadku, gdy działka rolna jest przedmiotem współposiadania, płatności przysługują temu współposiadaczowi, na którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę, którą należy dołączyć do wniosku o przyznanie płatności.

Jednolita płatność obszarowa przysługuje do powierzchni gruntów rolnych nie większej niż maksymalny kwalifikowalny obszar wyznaczony dla działki ewidencyjnej (tzw. powierzchnia ewidencyjno - gospodarcza - PEG) w systemie identyfikacji działek rolnych (LPIS), o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Do jednolitej płatności obszarowej kwalifikują się grunty rolne i zagajniki o krótkiej rotacji, które w dniu 30 czerwca 2003 r. były utrzymywane w dobrej kulturze rolnej bez względu na to, czy były one wykorzystywane do produkcji.

Do jednolitej płatności obszarowej kwalifikują się:

 • grunty orne, w tym rośliny uprawiane w szklarniach i tunelach foliowych,
 • trwałe użytki zielone,
 • plantacje trwałe obejmujące:
  • sady
  • drzewa orzechowe
  • winnice
  • plantacje roślin jagodowych
  • chmiel
  • szkółki drzew i krzewów (z wyłączeniem drzewek bożonarodzeniowych)
  • rośliny przeznaczone do wyplatania,
 • ogródki przydomowe,
 • ugór,
 • powierzchnie gruntów rolnych, na których znajdują się:
  • oczka wodne (w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m2 w obrębie działki rolnej),
  • rowy, nieutwardzone drogi dojazdowe wydzielone w obrębie działek rolnych, pasy zadrzewień, żywopłoty, ściany tarasów, których szerokość w obrębie działki rolnej nie przekracza 2 m i które nie stanowią odrębnej działki ewidencyjnej,
  • pojedyncze drzewa i krzewy (niepodlegające wycięciu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, mające znaczenie dla ochrony wód i gleb) o ile nie wpływają one na prowadzoną na gruntach produkcję roślinną i ich liczba nie przekracza 50 szt./ha ,
 • zagajniki o krótkiej rotacji - jednolite gatunkowo uprawy drzew z rodzaju wierzba, topola oraz brzoza - uprawiane na gruntach rolnych które były utrzymywane w dobrej kulturze rolnej w dniu 30 czerwca 2003 r. , jeżeli maksymalny cykl zbioru tych roślin nie przekracza dla wierzby i topoli 6 lat a dla brzozy 8 lat.

Do przyznania jednolitej płatności obszarowej kwalifikują się gatunki drzew z rodzajów wierzba (Salix sp.) i topola (Populus sp.), których uprawa stanowi zagajnik o krótkiej rotacji i jest prowadzona od 2004 r. albo od 2005 r., w przypadku, których pierwszego zbioru należy dokonać nie później niż do końca 2011 r.

 • W przypadku, gdy rolnik w roku poprzednim nie składał wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, dołącza do wniosku:
 • Oświadczenie o uprawie zbóż, jeżeli na działce ewidencyjnej deklarowanej do płatności rolnik prowadzi uprawę pszenicy, jęczmienia, żyta lub owsa
 • Oświadczenie o pomnikach przyrody i rowach, jeżeli na działce rolnej deklarowanej do płatności znajdują się drzewa będące pomnikami przyrody albo rowy do 2 metrów szerokości.

Jeżeli działka ewidencyjna jest przedmiotem współposiadania, rolnik dołącza do wniosku:

 • Oświadczenie współposiadacza działek rolnych o wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie płatności przez rolnika wnioskującego o płatność

Wzory formularzy dostępne są na stronie internetowej ARiMR.