Pomoc przyznana przed 01.05.2007 r.

Agencja realizuje zobowiązania podjęte przed 01.05.2007, tj przed datą dostosowania programów pomocowych do wymagań Komisji Europejskiej, wynikające z umów zawartych przed 01.05.2007 oraz na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2004 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. 03.229.2273)

Jakie informacje dostępne są w tej sekcji?