Pomoc finansowa na refundację do 50% wydatków poniesionych w ramach dostosowania się producenta rolnego do wymogów programu bioasekuracji

Agencja udziela corocznie pomocy finansowej, producentowi rolnemu w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, który w latach 2015-2018 prowadził, co najmniej przez rok, gospodarstwo w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w którym są utrzymywane zwierzęta gospodarskie z gatunku świnia (sus scrofa), położone na obszarze określonym w § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń" na lata 2015-2018 (Dz. U. poz. 517 oraz z 2016 r. poz. 679 i 1153).  

Pomoc ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie i jest udzielana, w formie refundacji wydatków dla producentów rolnych będących rolnikami ryczałtowymi w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług - według ceny brutto, a dla pozostałych producentów rolnych - według ceny netto, poniesionych od dnia wprowadzenia programu bioasekuracji do dnia złożenia wniosku.

Wniosek można było złożyć na:

  1. zakup mat dezynfekcyjnych;
  2. zakup sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych;
  3. zakup odzieży ochronnej i obuwia ochronnego;
  4. zabezpieczenie budynków, w których są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych.

Pomoc jest przyznawana w drodze decyzji Kierownika Biura Powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Do wniosku, dołącza się:

  • faktury lub ich kopie,
  • rachunki wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami lub ich kopie lub kopie umów zlecenia lub umów o dzieło, dotyczące poniesionych wydatków wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi poniesienie tych wydatków do dnia zakończenia terminu składania wniosków w danym roku kalendarzowym,
  • oświadczenie producenta rolnego o liczbie świń utrzymywanych w gospodarstwie,
  • oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie,
  • oświadczenie dotyczące powiązań osobowych lub kapitałowych.

Termin składania wniosków w danym roku kalendarzowym ustala minister właściwy do spraw rolnictwa, ogłaszając nabór na stronie internetowej ministerstwa rolnictwa najpóźniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia terminu składania tych wniosków.