Pomocy z tytułu wyrównania ceny sprzedaży świń

Logotyp ARiMR

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie naboru wniosków o udzielenie Pomocy z tytułu wyrównania ceny sprzedaży świń

Wnioski o przyznanie pomocy w ramach mechanizmu "Pomoc z  tytułu wyrównania ceny sprzedaży świń z przeznaczeniem do uboju w ramach nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej" można będzie składać od 8 września 2017 r. do 12 września 2017 r.

Warunki i tryb udzielania pomocy określa § 2 ust.1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych (Dz. U. z 2017 r., poz. 499 z późn.zm.).

Pomoc może być przyznana producentowi świń za sprzedaż świń w okresie od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. i stanowić będzie kontynuację wsparcia dla producentów świń, którzy będą mogli ubiegać się o ww. rekompensatę.

Producent świń w nowym okresie wnioskowania nie może już składać wniosków za poprzednie okresy sprzedaży.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się osobiście lub przesyłką poleconą nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe do właściwego oddziału regionalnego ARiMR albo przekazać pocztą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej ARiMR hogan-wnioski@arimr.gov.pl przy czym za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu tego wniosku do właściwego oddziału regionalnego ARiMR.

Wniosek o przyznanie pomocy - otwórz

Więcej informacji - otwórz

Data wprowadzenia: 05.09.2017