Komunikat Prezesa ARiMR z dnia 22 czerwca 2015 r.

dotyczący możliwości zmiany umowy przyznania pomocy w zakresie wydłużenia do dnia 30 września 2015 r. terminu na zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną przez beneficjentów działania 123 "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, którzy zawarli umowę przyznania pomocy przed dniem 16 czerwca 2015 r.

W dniu 16 czerwca 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. poz. 805).

Zmiana w przepisach dotyczy wprowadzenia możliwości wydłużenia do dnia 30 września 2015 r. terminu na zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność  ostateczną.

Podmioty, które zechcą przedłużyć termin zakończenia realizacji operacji i złożenia wniosku o płatność ostateczną, mają obowiązek zawarcia aneksu do umowy przyznania pomocy. W tym celu, wszyscy zainteresowani zobowiązani są do złożenia, najpóźniej do dnia 30 czerwca 2015 r., w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym zawarta została umowa o przyznanie pomocy finansowej, wniosku o zmianę umowy w tym zakresie.

Przedmiotowy wniosek Agencja rozpatrzy w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

Zgodnie z rozporządzeniem MRiRW z dnia 10 czerwca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, beneficjenci, którzy zdecydują się na podpisanie aneksu do umowy przyznania pomocy wydłużającego termin na zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną do dnia 30 września 2015 r., będą mieli skrócony do 7 dni termin na składanie ewentualnych uzupełnień do wniosku o płatność.

Andrzej Gross
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Data wprowadzenia: 22.06.2015