"Innowacje" , o których mowa w art. 47 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014

Logo PO RYBY 2014 - 2020

KOMUNIKAT PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

W związku z ogłoszeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa z dnia 27 czerwca br. w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie  w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze", w ramach Priorytetu 2- Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, w zakresie działania "Innowacje", o których mowa w art. 47 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.) uprzejmie informuję, że zmianie ulega kwota limitu środków finansowych, do którego może zostać przyznana pomoc w ramach ww. naboru z 39 706 540 zł do kwoty  85 135 565 zł.

Data wprowadzenia: 05.01.2018