Działanie 5.3 "Środki dotyczące obrotu"

Logotyp "Rybactwo i Morze" 2014 - 2020

OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.3 "Środki dotyczące obrotu" w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania,  zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na realizację operacji w zakresie określonym w art. 68 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.), dotyczącym  znalezienia nowych rynków i poprawy warunków wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury, w tym również:

(i) gatunków o potencjale handlowym;

(ii) wyładowanych niechcianych połowów stad handlowych zgodnie ze środkami technicznymi, art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 i art. 8 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1379/2013;

(iii) produktów rybołówstwa i akwakultury uzyskanych za pomocą metod o niewielkim oddziaływaniu na środowisko lub produktów akwakultury ekologicznej w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 834/2007.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działając na podstawie § 28 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia  21 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. poz. 1965 oraz z 2017 r. poz. 2189), zwanego dalej "rozporządzeniem wykonawczym", informuje, że w dniach od 27 grudnia 2017 r. do 10 stycznia 2018 r. włącznie można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" w zakresie działania 5.3 "Środki dotyczące obrotu" na realizację operacji w zakresie określonym w art. 68 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 508/2014", dotyczącym znalezienia nowych rynków i poprawy warunków wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury, w tym również:

(i)    gatunków o potencjale handlowym;

(ii)    wyładowanych niechcianych połowów stad handlowych zgodnie ze środkami technicznymi, art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 i art. 8 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1379/2013;

(iii)    produktów rybołówstwa i akwakultury uzyskanych za pomocą metod o niewielkim oddziaływaniu na środowisko lub produktów akwakultury ekologicznej w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 834/2007.
W ramach powyższego naboru ustala się limit środków finansowych, do którego może zostać przyznana pomoc finansowa w wysokości  10 000 000 złotych.

Kryterium wyboru operacji jest suma punktów przyznawanych za poszczególne kryteria wyboru operacji wskazane przez wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z pkt I ppkt 1 załącznika nr 1 "Kryteria wyboru operacji" do rozporządzenia wykonawczego, w przypadku realizacji operacji w zakresie określonym w art. 68 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, jeżeli operacja zapewnia:

1)    wprowadzenie produktów wnioskodawcy na nowy rynek - przyznaje się 5 pkt;

2)    poprawę warunków wprowadzenia do obrotu produktów rybołówstwa lub akwakultury - przyznaje się 3 pkt;

3)    zmniejszenie negatywnego oddziaływania produkcji, chowu lub hodowli lub przetwórstwa na środowisko przez zastosowanie metod ekologicznych - przyznaje się 1 pkt.

Zgodnie z § 30 ust. 8 rozporządzenia wykonawczego wnioski o dofinansowanie należy składać do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.  

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty są dostępne na stronach: www.arimr.gov.pl (otwórz) i www.mgm.gov.pl w zakładce "Rybołówstwo".

Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów zawarte są w przepisach rozporządzenia wykonawczego oraz rozporządzenia nr 508/2014.

Data wprowadzenia: 13.12.2017