Programista Java ARiMR/DI/108/17

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy: programista Java   Stanowisko pracy :Inżynier Oprogramowania jako Młodszy inżynier oprogramowania/ Starszy inżynier oprogramowania w Departamencie Informatyki


Miejsce pracy: Lublin

nr ref.: Programista Java ARiMR/DI/108/17
 
Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 13 osób/13 etatów - umowa o pracę

Oferujemy:
-stabilną pracę za atrakcyjne wynagrodzenie,
-stałe zatrudnienie,
-jedne z największych systemów informatycznych w Polsce,
-nowoczesne technologie,
-szkolenia merytoryczne i językowe,
-pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie:
-odpowiedzialna za projektowanie nowego oprogramowania wspomagającego procesy wewnętrzne ARiMR
-implementowała funkcjonalności w Java (m.in. usługi REST, Spring, Hibernate)
-realizowała zadania w Sprincie, wykorzystując metodykę SCRUM

Główne obowiązki:
-Projektowanie, tworzenie i modyfikacja systemów aplikacyjnych wykonywanych siłami własnymi ARiMR.
-Optymalizacja systemów aplikacyjnych wykonywanych siłami własnymi ARiMR.
-Projektowanie i implementacja baz danych na potrzeby tworzonych systemów aplikacyjnych 
 wykonywanych/rozwijanych siłami własnymi ARiMR.
-Współpraca z użytkownikami w zakresie tworzonego oprogramowania siłami własnymi ARiMR.
-Współpraca z wykonawcami zewnętrznymi systemów informatycznych w zakresie komunikacji tworzonego oprogramowania siłami własnymi ARiMR z innymi systemami.
-Tworzenie dokumentacji technicznej do systemów aplikacyjnych tworzonych siłami własnymi ARiMR.
-Wsparcie młodszych programistów w realizacji projektów.
-Wsparcie w utrzymaniu i konfiguracji narzędzi programistycznych (DevOps)
-Wykonywanie "code review" we współpracy z innymi członkami zespołu
-Dbanie o jakość kodu i zgodność ze standardami obowiązującymi w organizacji.

 Wymagania konieczne:
- Wykształcenie wyższe
-Roczne doświadczenie zawodowe co najmniej średniej wielkości projektach
-Doświadczenie w aplikacjach wykorzystujących DI i rozwarstwienie aplikacji
-Znajomość Spring(web, tx, orm, data, oxm, security, test)/ Hibernate(JPQL/HQL)/ JPA/CXF(jaxrs)/ TestNG
-Znajomość bibliotek commons/joda/guava/jackson/granite/slf4j,Prime Faces
-Wiedza z zakresu SQL (np.  PostgreSQL)
-Wiedza z zakresu NoSQL (np. MongoDB)
-Znajomość REST i zagadnień integracji
-Znajomość serwerów aplikacyjnych JBoss/Tomcat
-Wiedza z zakresu testów jednostkowych
-Znajomość narzędzi Intellij Idea, Git(git flow), Jira, Maven, Jenkins, Gerrit
-Umiejętność konfiguracji usług w systemach Linux

Uwaga: na stanowisku Starszego inżyniera wymagany jest udokumentowany 3 letni staż pracy na podstawie umowy o pracę.

Wymagania pożądane:
- Znajomość JMS, Java 1.8
-Znajomość Groovy
-Znajomość technologii BPM
-Znajomość frameworka Vaadin, Boot Spring
-Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej
-Umiejętność pracy w zespole
-Doświadczenie w projektach realizowanych z wykorzystaniem metodyk SCRUM lub/i Kanban

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.    CV i list motywacyjny,
2.    Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych o treści:
1.    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ARiMR moich danych osobowych podanych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji, w zakresie większym niż jest to wymagane na podstawie art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. ,poz. 1666 ze zm.).
2.    Przyjmuje do wiadomości, że:
a)    zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą: 00-175 Warszawa, Al. J. Pawła II 70, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r.,poz.922 ze zm.),
b)    przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania,
c)    obowiązek podania żądanych przez ARiMR danych wynika z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.),
d)    podanie danych w zakresie szerszym, niż wynika to z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks  pracy (Dz.U. z 2016 r. ,poz. 1666 ze zm.), jest dobrowolne.
3.    Ww. oświadczenie musi być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
4.    Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.
5.    Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe i staż pracy.
 
Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Dokumenty należy składać w terminie do: 16 sierpnia 2017 r.  (liczy się data wpływu do ARiMR)
 
Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa
z dopiskiem:  ARiMR/DI/108/17
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
osobiście:
Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa
(kancelaria czynna w godz.: 7.30- 15.30)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem:  ARiMR/DI/108/17

lub mailowo na adres: rekrutacja@arimr.gov.pl
z dopiskiem: ARiMR/DI/108/17

Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34

Autor: BA

Data wprowadzenia: 01.08.2017