wyszukiwarka

OR07/45/13

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Mazowiecki Oddział Regionalny w Warszawie

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

 

Inspektor

Samodzielne stanowisko pracy ds. rejestracji zwierząt

w Gostynińskim Biurze Powiatowym

Mazowieckiego Oddziału Regionalnego
miejsce pracy: Gostynin
nr ref.: OR07/45/13
 
Liczba poszukiwanych kandydatów/wymiar etatu: 1 osoba/etat  w pełnym wymiarze czasu pracy – umowa na zastępstwo

Oferujemy:
-przejrzyste zasady wynagradzania,
-możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
-pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
- obsługa dokumentów i beneficjentów Agencji z zakresu rejestracji zwierząt,
- wydawanie posiadaczom zwierząt paszportów dla bydła i ich duplikatów oraz innych druków systemowych,
- przestrzeganie procedur i samokształcenie z zakresu zmian w nich wprowadzanych,
- przygotowywanie raportów i sprawozdań dotyczących funkcjonowania systemu IRZ oraz współpraca w tym zakresie z OR,
- współpraca z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii.
    
Wykształcenie:
- wyższe

Wymagania konieczne:
- biegła znajomość obsługi komputera (MS Office),
- znajomość problematyki Wspólnej Polityki Rolnej

Wymagania pożądane:
- znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
- umiejętność pracy w zespole,
- komunikatywność, wysoka kultura osobista,
- dokładność, odpowiedzialność, cierpliwość, pracowitość,
- dyspozycyjność.
                      
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
-życiorys, w dolnej części życiorysu należy umieścić i podpisać oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na:
przetwarzanie przez ARiMR moich danych osobowych podanych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji.
Przyjmuję do wiadomości, że:
-zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą: 00-175 Warszawa, Al. Jana Pawła II 70, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.),
-przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania,
-obowiązek podania żądanych przez ARiMR danych wynika z art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.)
-podanie danych w zakresie szerszym niż wynika to z art. 22 1 ustawy z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) jest dobrowolne.

-list motywacyjny,
-kserokopie dokumentów potwierdzających spełnianie wyżej wymienionych wymogów (m.in. świadectwa pracy lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu, kserokopie potwierdzające wykształcenie oraz inne).
 
Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Dokumenty należy składać w terminie do: 20 listopada 2013 r. (liczy się data wpływu do ARiMR).
 
Listownie
pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Mazowiecki Oddział Regionalny
Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru OR07/45/13

osobiście:
w Kancelarii Mazowieckiego  Oddziału Regionalnego
Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa
(kancelaria czynna w godz.: 7.30- 15.30)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru OR07/45/13

Lub na adres elektroniczny: Kancelaria_07@arimr.gov.pl
z dopiskiem w temacie maila: Dokumenty dotyczące naboru OR07/45/13

Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Nie zwracamy przesłanych ofert. Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. (22) 536-57-18
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny. 

Wprowadził: 

Data wprowadzenia: 04.11.2013
data2
Audycje Radiowe ARiMR Ekspert ARiMR odpowiada na pytania Tam byliśmy
zobacz także
Efektywnie gospodaruj nawozami - stop stratom azotu i fosforu
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

© 2010 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

linia