wyszukiwarka

OR07/08/10 - Inspektor/Specjalista - Mazowiecki Oddział Regionalny Biuro Wsparcia Inwestycyjnego

Inspektor/Specjalista w Biurze Wsparcia Inwestycyjnego miejsce pracy: Warszawa

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu:  3 osoby/etaty w pełnym wymiarze czasu pracy umowa na zastępstwo

Główne obowiązki:

 • przyjmowanie i weryfikacja wniosków w ramach wdrażanych programów pomocowych,
 • prowadzenie działań informacyjnych i monitoringu w zakresie działań realizowanych przez Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wykształcenie:

 • wyższe magisterskie, preferowane ekonomiczne, rolnicze lub prawnicze.

Wymagania konieczne:

 • znajomość problematyki funduszy strukturalnych z zakresu rolnictwa,
 • znajomość zagadnień ekonomiczno -  rolniczych,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (MS Office),
 • dokładność, odpowiedzialność, rzetelność, uczciwość.

Wymagania pożądane:

 • znajomość zagadnień z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego,
 • prawo jazdy kat B,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dokładność, odpowiedzialność, cierpliwość, pracowitość,
 • dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji-

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych",

 • podpisane oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • życiorys i list motywacyjny(prosimy o podanie numeru ref. w dokumentach aplikacyjnych )
 • kserokopie dokumentów potwierdzających spełnianie wyżej wymienionych wymogów (m.in. świadectwa pracy lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Nie przyjmujemy ofert przesłanych drogą elektroniczną.

Dokumenty należy składać w terminie do:   15 lutego  2010 r ( liczy się data stempla pocztowego)

listownie lub osobiście

pod adresem:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Mazowiecki Oddział Regionalny

Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa

z dopiskiem - OR07/08/10

Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będę rozpatrywane.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. (22) 536-58-43.

Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.

ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzenia naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.

 

Wprowadził: 

Data wprowadzenia: 29.01.2010

Powiązane:

OR07/08/10

data2
Audycje Radiowe ARiMR Ekspert ARiMR odpowiada na pytania Tam byliśmy
zobacz także
Efektywnie gospodaruj nawozami - stop stratom azotu i fosforu
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

© 2010 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

linia