wyszukiwarka

OR02/31/13

Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny w Toruniu

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku:

 

inspektor-specjalista

 

Stanowisko pracy ds.kancelaryjno-biurowych

Wydział Obsługi Biura

Biuro Wsparcia Inwestycyjnego

w Kujawsko-Pomorskim Oddziale Regionalnym ARiMR
miejsce pracy: Toruń
numer ref.: OR02/31/13


Liczba poszukiwanych kandydatów/wymiar etatu:
1 osoba/1 etat-umowa o pracę na zastępstwo

Główne obowiązki:
-odbieranie korespondencji skierowanej do BWI z właściwego Urzędu Pocztowego, przyjmowanie oraz rejestracja dokumentacji składanej przez wnioskodawców/beneficjentów, podpisywanie, stemplowanie potwierdzeń odbioru z listów poleconych,
-rejestrowanie korespondencji wpływającej do BWI. Prowadzenie wstępnej selekcji przesyłek dostarczonych do Oddziału Regionalnego, rejestracja oraz prowadzenie obiegu delegacji i faktur,
-przekazywanie zadekretowanej korespondencji i pism wewnętrznych do Wydziałów BWI,
-potwierdzenie nadania poczty wychodzącej, archiwizacja dokumentów.

Wykształcenie:
średnie i pomaturalne

Wymagania konieczne:
-znajomość funduszy pomocowych dla rolników  PROW,
-znajomość KPA,
-znajomość zagadnień związanych z działalnością ARiMR,
-w przypadku wykształcenia średniego bądź pomaturalnego konieczny jest min. roczny staż pracy.

Wymagania pożądane:
-udokumentowane doświadczenie pracy zdobyte w instytucjach świadczących pracę na rzecz rolnictwa,
-komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
-dyspozycyjność (w miarę potrzeb praca  w systemie dwuzmianowym lub praca w nadgodzinach),
-umiejętność pracy pod presją czasu,
-bardzo dobra znajomość obsługi komputera ( Windows, Excel, Word).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.CV i list motywacyjny,
2.oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych o treści:
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ARiMR moich danych osobowych podanych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji, w zakresie większym niż jest to wymagane na podstawie art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.).
2.Przyjmuje do wiadomości, że:
a)zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z  siedzibą: 00-175 Warszawa, Al. J. Pawła II 70, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.),
b)przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania,
c) obowiązek podania żądanych przez ARiMR danych wynika z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.),
d)podanie danych w zakresie szerszym, niż wynika to z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.), jest dobrowolne.
3.Ww. oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
4.Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczeń dotyczących przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.
5.kserokopie dokumentów potwierdzających spełnianie wyżej wymienionych wymogów (m.in. świadectwa pracy lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu, kserokopie potwierdzające wykształcenie itp.)
 
Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Dokumenty należy składać w terminie do: 13.12.2013 r. (liczy się data wpływu do ARiMR).
 
Listownie
pod adresem: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny
ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń

z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru:nr ref ogłoszenia:OR02/31/13

osobiście:
adres: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny
ul. Dąbrowskiego 4 ,87-100 Toruń

(kancelaria czynna w godz.: 7.30- 15.30)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru: nr ref ogłoszenia:OR02/31/13

Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Nie zwracamy przesłanych ofert. Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 56  619 83 11
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.

 

Wprowadził: 

Data wprowadzenia: 29.11.2013
data2
Audycje Radiowe ARiMR Ekspert ARiMR odpowiada na pytania Tam byliśmy
zobacz także
Efektywnie gospodaruj nawozami - stop stratom azotu i fosforu
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

© 2010 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

linia