Warmińsko-Mazurski - OR14

zobacz mapkę województwa

 

10-038 Olsztyn, ul. Św. Wojciecha 2

Sekretariat - tel. 89 521 09 20
faks: 89 522 98 25
e-mail: warminsko_mazurski@arimr.gov.pl

mapa woj. warmińsko-mazurskiego
Baner - złóż wniosek

 

 

 

Leszek Potorski Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego ARiMR

Leszek Potorski
Dyrektor
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego ARiMR

 

 

Mieczysław Włos Zastępca Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego
Mieczysław Włos
Zastępca Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego
Marcin Kazimierczuk p.o. Zastępcy Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego
Marcin Kazimierczuk
p.o. Zastępcy Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego
Łukasz Bartkowski Zastępca Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego
Łukasz Bartkowski
Zastępca Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego

 

 

 Kierownicy biur powiatowych ARiMR - otwórz

Harmonogram spotkań na terenie powiatów, w związku z ogłoszonymi naborami wniosków na operacje typu "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" oraz "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" objętego PROW na lata 2014-2020

Lp.

Termin

Miejsce spotkania

1

2017-06-12

 Giżycko, Hotel Europa

2

2017-08-27

 Piecki

3

2017-09-02

 WODR w Olsztynie

4

2017-09-03

 Sępopol

5

2017-09-08

 Pozezdrze, ul. Wolności 4

6

2017-09-10

 Kruklanki, ul. 22 Lipca 19

7

2017-09-17

 Olsztynek, XIV Targi Chłopskie - skansen

8

2017-09-17

 Bartoszyce, stadion w Kinkajmach

 

 

 

Krótka historia Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego ARiMR

Siedziba ARiMR w Olsztynie

Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny powstał w 2000 r., jako jeden z 16 Oddziałów ARiMR w Polsce. Początkowo głównym zadaniem była obsługa programu SAPARD. W 2002 r. powstały biura powiatowe w ramach przygotowań do pełnienia funkcji agencji płatniczej dla instrumentów WPR. zmodyfikowano też struktury samego Oddziału.

Po akcesji Polski do UE w 2004 r. znacznie poszerzył się zakres działań ARiMR. Przede wszystkim wdrożono płatności bezpośrednie do gruntów rolnych oraz rozszerzono możliwości pozyskiwania pomocy na działania inwestycyjne.

 

 

Realizowane zadania

jabłka na drzewie

W Warmińsko-Mazurskim OR ARiMR zatrudnionych jest aktualnie ok. 520 osób w 8 biurach oddziału i 19 biurach powiatowych. Struktura Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego obejmuje:

  • Biuro Wsparcia Inwestycyjnego (BWI)
  • Biuro Działań Społecznych i Środowiskowych (BDSPB)
  • Biuro Kontroli na Miejscu (BKM)
  • Biuro Rejestracji Zwierząt (BRZ)
  • Biuro Kontroli i Bezpieczeństwa (BKiB)
  • Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi (BZZL)
  • Biuro Finansowo-Księgowe (BFK)
  • Biuro Oddziału Regionalnego (BOR)

 

 

Biuro Wsparcia Inwestycyjnego

pałac nad wodą

Realizuje zadania związane z rozpatrywaniem wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych, począwszy od przedakcesyjnego programu SAPARD, a następnie w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006, SPO "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006", PROW 2004-2006, PO "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" oraz PROW 2007-2013.

Obecnie wdrażany jest PROW 2014-2020.

więcej

Biuro Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich

Pejzarz wiejskci - pole drzewa

BDSPB realizuje zadania m.in. dotyczące obsługi wybranych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz wsparcia w ramach Wspólnej Organizacji Rynku Owoców i Warzyw.

Nadzoruje i koordynuje działania z zakresu ewidencji producentów oraz płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz PROW 2004-2006, PROW 2007-2013, PROW 2014-2020 realizowanych na poziomie biura powiatowego.

Rozpatruje odwołania wnoszone przez rolników od decyzji wydawanych przez kierowników biur powiatowych, jak również rozlicza należności, m.in. kwot zwróconych przez beneficjentów.

więcej

Biuro Kontroli na Miejscu

woda, drzewa

Biuro Kontroli na Miejscu realizuje corocznie około 3000 kontroli w ramach płatności bezpośrednich oraz ponad 1700 kontroli w ramach pozostałych programów pomocowych.

więcej

Biuro Rejestracji Zwierząt

krowy

Do zadań BRZ należy nadzór i koordynacja spraw związanych z identyfikacją i rejestracją zwierząt realizowanych w biurach powiatowych. Ponadto udział w kontrolach interwencyjnych siedzib stad oraz kontrolach obejmujących producentów, którzy wystąpili z wnioskami o płatność do zwierząt gatunków: bydło, owce, kozy (są to "kontrole producentów w ramach kwalifikowalności do płatności związanych do zwierząt).

więcej

Biuro Finansowo-Księgowe

kalkulator

BFK sporządza projekty planów finansowych oraz dokumentację na potrzeby rozliczeń środków finansowych. Zarządza środkami pieniężnymi oraz prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z odrębnymi przepisami.

Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

kwiaty, kobieta

BZZL prowadzi sprawy kadrowe, płacowe i socjalne pracowników oddziału regionalnego i podległych biur powiatowych. Planuje i organizuje szkolenia mające na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników. Przygotowuje i przeprowadza szkolenia oraz egzaminy z procedur. Prowadzi sprawozdawczość na potrzeby Centrali.

Biuro Oddziału Regionalnego

sprzęt do kopiowania

Do zadań BOR należy administrowanie i zarządzanie majątkiem oddziału regionalnego i podległych biur powiatowych, w tym nieruchomościami użytkowanymi przez te jednostki organizacyjne, prowadzenie archiwum zakładowego, zapewnienie ochrony fizycznej obiektów, prowadzenie gospodarki samochodowej, udzielanie informacji o działaniach Agencji, przeprowadzanie wizytacji biur, nadzorowanie funkcjonowania użytkowanych systemów informatycznych, przeprowadzanie działań promocyjnych,  a także obsługa wniosków o udostępnianie informacji publicznej w oddziale regionalnym.

Biuro Kontroli i Bezpieczeństwa

klawiatura, monitor, telefon

BKiB rozpatruje skargi i wnioski, odpowiada za funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w oddziale regionalnym i biurach powiatowych, nadzoruje przestrzeganie przepisów dot. ochrony informacji prawnie chronionych, w szczególności zasad ochrony danych osobowych i informacji niejawnych przez wszystkich pracowników, nadzoruje i koordynuje wdrożenie, utrzymywanie i testowanie planów zapewnienia ciągłości działania w oddziale i podległych biurach oraz wykonuje zadania z zakresu planowania obronnego i zarządzania kryzysowego.

BIURA POWIATOWE WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ODDZIAŁU REGIONALNEGO ARiMR

 

PowiatAdres biuratelefontel/fax
Bartoszycki

11-200 Bartoszyce ul. ul. Kętrzyńska 43

zobacz mapę

89 762 77 7089 762 17 80
Braniewski

14-500 Braniewo ul. Gdańska 10 - wejście od ul. Bł. Reginy Protman 2

zobacz mapę

55 243 95 7055
243 08 00
Działdowski

13-200 Działdowo ul. Generała Hallera 28a

zobacz mapę

23 697 54 3123 697 55 90
Elbląski

82-300 Elbląg ul.Grunwaldzka 2

zobacz mapę

55
231 04 10
55
236 64 01
Ełcki

19-300 Ełk ul. Toruńska 6a

zobacz mapę

87 520 70 6087
621 59 70
Giżycki

11-500 Giżycko Plac Grunwaldzki 9

zobacz mapę

87
428 89 82
87
428 89 82
Gołdapski

19-500 Gołdap ul. Konstytucji 3-go Maja 3

zobacz mapę

87
615 48 50
87
615 48 52
Iławski

14 - 200 Iława ul. Lubawska 3

zobacz mapę

89 645 76 6089 645 64 50
Kętrzyński

11-400 Kętrzyn ul. Mazurska 18

zobacz mapę

89 743 33 0089
751 43 73
Lidzbarski

11-100 Lidzbark Warmiński ul. Bartoszycka 9

zobacz mapę

89 522 82 8089
767 71 77
Mrągowski

11-700 Mrągowo ul. Lubelska 5

zobacz mapę

89 743 33 2089
741 47 08
Nidzicki

13-100 Nidzica ul. Traugutta 4

zobacz mapę

89 522 83 3089
625 83 24
Nowomiejski

13-300 Nowe Miasto Lubawskie ul. Działyńskich 1b

zobacz mapę

56 491 20 2056
472 40 50
Olecki

19-400 Olecko ul. Gołdapska 23

zobacz mapę

87 520 34 8087
520 73 85
Olsztyński

10-417 Olsztyn ul. Towarowa 20

zobacz mapę

89 521-09-0989 521 83 21
Ostródzki

14-100 Ostróda ul. Grunwaldzka 43 A

zobacz mapę

89 642 75 3089 642 80 60
Piski

12-200 Pisz ul. 1-go Maja 4c

zobacz mapę

87
425 18 80
87 425 18 80
Szczycieński

12-100 Szczytno ul. Lipperta 10

zobacz mapę

89 621 71 3089
624 88 40
Węgorzewski

11-600 Węgorzewo ul. Jaracza 1

zobacz mapę

87 427 03 1487
427 50 18

Przykładowe realizacje

PROW 2007-2013 - "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"
PROW 2007-2013 - "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"
PROW 2007-2013 - "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"
PROW 2007-2013 - "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"
Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich  2007-2013" -  "Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu"
Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich
2007-2013" - "Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu"
PROW 2007-2013 - "Modernizacja gospodarstw rolnych"
PROW 2007-2013 - "Modernizacja gospodarstw rolnych"

Zdjęcia: Katarzyna Kaczmarek, archiwum ARiMR, Biuro Kontroli na Miejscu