Mazowiecki - OR07

Beata Kalinowska - Dyrektor Oddziału

Zbigniew Sobieraj - Zastępca Dyrektora

Kazimierz Mitkowski - Zastępca Dyrektora

Ryszard Madziar - Zastępca Dyrektora

 

Sekretariat - tel. 22 536 57 05; 22 536 57 06; 22 536 57 08

00-175 Warszawa, Al. Jana Pawła II 70

 

Kierownicy biur powiatowych ARiMR - otwórz

Harmonogram szkoleń z  poddziałania 4.1.1 Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000 oraz  poddziałania 5.1 Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof

 

Lp.

Termin szkolenia

Miejsce szkolenia (adres)

1

19.09.2017
godz.10:00-11:30 pddz. 4.1.1
godz. 11:30-13:00 pddz. 5.1

Biuro Powiatowe w Ostrołęce ul. Kościuszki 17 - Ostrołęka sala konferencyjna wejście od ul. Kościuszki

2

25.09.2017
godz. 10:00-11:30 pddz.  4.1.1
godz. 11:30-13:00 pddz. 5.1

Sala Konferencyjna MODR Siedlce, ul. Kazimierzowska 21 - Siedlce

 

 

 

Głównymi zadaniami Biura Wsparcia Inwestycyjnego Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR jest obsługa wniosków składanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i 2014-2020 - więcej

 

Zestawienie kontroli zrealizowanych w 2015 roku przez Mazowieckie Biuro Kontroli na Miejscu - więcej

 

 

 

Mazowsze - lider w realizacji programów pomocowych UE

 

Województwo mazowieckie to największy region w kraju, zajmujący obszar 35,6 tys. km2. Jednocześnie należy do najbardziej zróżnicowanych wewnętrznie województw w Polsce. Tworzą go: aglomeracja warszawska z największym miastem w kraju - stolicą Polski - Warszawą , pełniącą nie tylko dominującą rolę społeczno-gospodarczą, lecz także funkcję ważnego dla Europy węzła transportowego, oraz część województwa charakteryzująca się wskaźnikami rozwoju ekonomicznego poniżej średniej krajowej.

Mazowsze posiada największy wśród województw potencjał ludnościowy - 85 miast, 42 powiaty, 314 gmin i ponad 9000 wsi zamieszkuje łącznie prawie 5,2 mln osób, w tym 3,4 mln w miastach, i 1,8 mln na obszarach wiejskich. Liczba ludności Warszawy wynosi ponad 1,7 mln, co stanowi 33% ludności całego województwa. Największe miasta regionu poza Warszawą, to: Radom, w którym mieszka 227 tys. osób, Płock - 127 tys., Siedlce - 77 tys., Ostrołęka - 54 tys. oraz Ciechanów - 46 tys. obywateli. Średnia gęstość zaludnienia w województwie mazowieckim wynosi 145,9 osób na km2 i jest większa od średniej krajowej, która wynosi 122 osoby na km2.

Poza aglomeracją warszawską region ma charakter rolniczy. Użytki rolne zajmują ok. 65% powierzchni województwa (13 % terenów rolnych Polski). Mazowsze jest zagłębiem ogrodniczym i sadowniczym. Około 30 % powierzchni polskich sadów znajduje się właśnie na Mazowszu, co stanowi ponad 40 % krajowej produkcji owoców.  Ponad połowa polskich  jabłek i jedna czwarta truskawek pochodzi z naszego  województwa. Mazowsze jest również wiodącym producentem warzyw i drugim co do wielkości producentem zbóż w Polsce. To także lider w produkcji mleka, ale jego silną stroną jest również produkcja mięsa. Mając na względzie ochronę środowiska naturalnego, na Mazowszu kładzie się duży nacisk na zrównoważony rozwój regionu. Wynikiem tych starań jest szybki wzrost produkcji ekologicznej.

Tak jak wyjątkowe w skali kraju jest Mazowsze, tak też jest z Mazowieckim Oddziałem Regionalnym ARiMR. To największy z oddziałów- w jego skład wchodzi 37 biur powiatowych. Mazowsze jest liderem w realizacji większości programów pomocowych  jeśli chodzi o województwa. Od początku realizacji programów,  tylko z tytułu jednolitej płatności obszarowej wpłynęło na konta mazowieckich rolników prawie 8 miliardów 800 milionów złotych. Kwota płatności bezpośrednich jest zdecydowanie wyższa, bo dochodzą płatności do innych roślin, płatności uzupełniające, płatności zwierzęce, roślin energetycznych, płatności cukrowe, z tytułu owoców i warzyw.

Mazowsze zajmuje pierwsze miejsce lub znajduje się w ścisłej czołówce, jeśli chodzi o realizację poszczególnych działań z PROW 2007-2013. Dla przykładu z tytułu ONW wypłacono rolnikom na Mazowszu ponad 1 miliard 770 milionów złotych. Mazowsze ma się też czym pochwalić jeśli chodzi o inne działania z PROW 2007-2013. Na konta „młodych rolników" trafiło blisko 260  milionów złotych. Codziennie podpisywane są nowe umowy i rozliczane kolejne wnioski. Tak więc kwota wypłaconych pieniędzy szybko rośnie. Również w realizacji innych działań z PROW 2007-2013 Mazowsze jest w ścisłej czołówce województw. Wystarczy powiedzieć, że z programu rolnośrodowiskowego z tytułu zobowiązań za okres 2007-2013 wypłacono ponad 408 milionów złotych. Na mazowieckiej wsi tworzone są nowe miejsca pracy. Beneficjenci działania PROW "Rozwój i tworzenie mikroprzedsiębiorstw" otrzymali już 155 milionów złotych. Unijna pomoc zmienia mazowieckie rolnictwo i mazowiecką wieś. Na każdym kroku widać efekty wdrażanych programów pomocowych. Rolnicy i przedsiębiorcy z Mazowsza wiedzieli jak wykorzystać środki z PROW 2007-2013 i wszystko wskazuje na to, że wykorzystają szanse jakie stwarza im nowa perspektywa finansowa na lata 2014-2020.

Biuro Wsparcia Inwestycyjnego

Obsługa wniosków składanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i 2014-2020 to główne zadanie Biura Wsparcia Inwestycyjnego Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR . Spośród wszystkich działań wdrażanych na Mazowszu największym zainteresowaniem cieszyły się:

- "Modernizacja gospodarstw rolnych"- w ramach wszystkich dotychczas przeprowadzonych naborów złożono 15 346 szt. wniosków o przyznanie pomocy - zawarto 12 105 umów na dofinansowanie projektów oraz złożono 16 433 szt. wniosków o płatność - wypłacono około 1 643,3  mln zł.

- "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"- w ramach wszystkich dotychczas przeprowadzonych naborów złożono 3973 szt. wniosków o przyznanie pomocy - zawarto 2 307 umów na dofinansowanie projektów oraz złożono 2469 szt. wniosków o płatność - wypłacono około 209,10  mln zł.

- "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"- w ramach wszystkich dotychczas przeprowadzonych naborów złożono 5 325 szt. wniosków o przyznanie pomocy - zawarto 1535 umów na dofinansowanie projektów oraz złożono 1974 szt. wniosków o płatność - wypłacono około 284,5  mln zł.

- "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych"- w ramach wszystkich dotychczas przeprowadzonych naborów złożono 5103 szt. wniosków o przyznanie pomocy - zawarto 4276 umów na dofinansowanie projektów oraz złożono 4692 szt. wniosków o płatność - wypłacono około 505,6 mln zł.

- "Ułatwienie startu młodym rolnikom"- w ramach wszystkich dotychczas przeprowadzonych naborów złożono 8 620 szt. wniosków o przyznanie pomocy,  6456 szt. wniosków o płatność -  wypłacono około 513,5 mln zł.

- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" - w ramach wszystkich dotychczas przeprowadzonych naborów złożono 909 wniosków o przyznanie pomocy - zawarto 198 umów na dofinansowanie projektów oraz złożono 225  szt. wniosków o płatność - wypłacono około 24,1 mln zł.

- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" - w ramach wszystkich dotychczas przeprowadzonych naborów złożono 722 szt. wniosków o przyznanie pomocy - zawarto 291 umów na dofinansowanie projektów oraz złożono 301 szt. wniosków o płatność - wypłacono około 23,1  mln zł.

Biura Powiatowe Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR

W Mazowieckim Oddziale Regionalnym ARiMR zarejestrowano  303 689 gospodarstw rolnych. Na Mazowszu hoduje się 1 mln 292 tys. krów. Tylko w powiecie ostrołęckim zarejestrowano najwięcej krów w Polsce, czyli 157 296 sztuk.


Zadania Biura Działań Społecznych i Środowiskowych

Do BDSŚ należy realizacja spraw związanych z przyznawaniem pomocy finansowej w ramach:

- Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006;
- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 i 2014-2020;
- Wspólnej Organizacji Rynku Owoców i Warzyw.
 
Ponadto Biuro nadzoruje i koordynuje działania wykonywane na poziomie biur powiatowych w zakresie:

- ewidencji producentów;
- systemów wsparcia bezpośredniego;
- działań Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006 i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 i 2014-2020 wykonywanych na poziomie biur powiatowych.

 

Grupy producentów rolnych

O wsparcie finansowe mogą ubiegać się grupy producentów rolnych zarejestrowane, na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.). Na terenie województwa mazowieckiego funkcjonuje 55 uznanych organizacji producentów owoców i warzyw oraz 42 wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw.. W roku 2014 Mazowiecki Oddział regionalny wydał decyzje administracyjne o wartości pomocy finansowej na kwotę 509 165 716 zł, a w roku 2015 na 261 686 686 zł. W sumie od 2007 roku wartość pomocy finansowej w tym zakresie wyniosła 2 172 363 958, 60 zł

Biuro Kontroli na Miejscu

Biuro Kontroli na Miejscu Mazowieckiego Oddziału Regionalnego przeprowadza  kontrole terenowe u beneficjentów z województwa mazowieckiego w zakresie wszystkich schematów pomocowych realizowanych przez ARiMR. Ponadto Biuro to prowadzi koordynację i nadzór nad podmiotami zewnętrznymi realizującymi kontrole na miejscu dla ARiMR. Biuro Kontroli na Miejscu zajmuje się również aktualizacją i weryfikacją powierzchni ewidencyjno-gospodarczych oraz granic odniesienia działek ewidencyjnych.

Zestawienie kontroli zrealizowanych w 2015 roku przez Mazowieckie Biuro Kontroli na Miejscu - otwórz

 

 

 

 

BIURA POWIATOWE MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU REGIONALNEGO ARiMR

 

PowiatAdres biuratel/faxtelefon
Białobrzeski

26-800 Białobrzegi ul. Składowa 5

zobacz mapę

48
613 06 07
48
613 06 10
Ciechanowski

06-400 Ciechanów ul. 17 Stycznia 60

zobacz mapę

23
672 17 83
23
673 91 38
Garwoliński

08-400 Garwolin Miętne, ul. Garwolińska 3

zobacz mapę

25
681 55 01
25
682 07 95
673 91 38
Gostyniński

09-500 Gostynin ul. Dybanka 4

zobacz mapę

24
235 56 99
24
235 00 56
Grodziski

05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Cegielniana 1

zobacz mapę

22
734 02 94
22
734 51 10
Grójecki

ul. Sportowa 7
05 - 600 Grójec

zobacz mapę

48
667 38 57
48
667 00 42
Kozienicki

26-900 Kozienice ul. Warszawska 72

zobacz mapę

48
614 80 98
48
611 32 15
Legionowski

05-120 Legionowo ul. Sikorskiego 11

zobacz mapę

22
767 96 18
22
767 96 19
Lipski

27-300 Lipsko ul. Iłżecka 1

zobacz mapę

48
378 10 86
48
378 40 10
Łosicki

08-200 Łosice ul. Narutowicza 6

zobacz mapę

83
359 06 29
83
359 08 28
Makowski

06-200 Maków Mazowiecki os. Bazar 15

zobacz mapę

29
717 02 78
29
717 37 78
Miński

05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Konstytucji 3 Maja 12

zobacz mapę

25
758 08 13
25
759 60 78
Mławski

06-500 Mława ul. Graniczna 8

zobacz mapę

23
654 64 16
23
655 32 00
Nowodworski

05-180 Pomiechówek ul. Ogrodnicza 6

zobacz mapę

22
765 02 16
22
765 20 80
Ostrołęcki

07-410 Ostrołęka ul. Kościuszki 17

zobacz mapę

29
760 64 05
29
769 41 43
Ostrowski

07-300 Ostrów Mazowiecka ul. Różańska 9

zobacz mapę

29
745 22 40
29
745 99 40
Otwocki

05-400 Otwock ul. Legionów 2

zobacz mapę

22
779 57 31
22
779 57 36
Piaseczyński

05-530 Góra Kalwaria ul. Rybie 8

zobacz mapę

22
736 12 99
22
736 14 70
Płocki

09-400 Płock ul. Bielska 57A

zobacz mapę

24
264 31 81
24
267 31 32
Płoński

09-100 Płońsk ul. Sienkiewicza 11

zobacz mapę

23
662 89 46
23
664 01 41
Pruszkowski

05-820 Piastów ul. Harcerska 30

zobacz mapę

22
729 35 15
22
729 35 28
Przasnyski

06-300 Przasnysz ul. Szpitalna 10a

zobacz mapę

29
756 45 32
29
756 45 31
Przysuski

26-400 Przysucha ul. Szkolna 7

zobacz mapę

48
675 23 35
48
675 22 60
Pułtuski

06-120 Winnica Golądkowo 41 J

zobacz mapę

23
691 41 41
23
691 49 78
Radomski

26-600 Radom ul. Lubelska 65

zobacz mapę

48
365 60 04
48
365 60 36
Siedlecki

08-110 Siedlce ul. Warszawska 133

zobacz mapę

25
633 15 81
25
633 68 40
Sierpecki

09-200 Sierpc ul. Kopernika 8

zobacz mapę

24
275 51 49
24
275 89 72
Sochaczewski

96-500 Sochaczew ul. Łąkowa 22

zobacz mapę

46
861 83 59
46
861 83 58
Sokołowski

08-300 Sokołów Podlaski ul. Oleksiaka Wichury 3

zobacz mapę

25
781 69 90
25
781 61 31
Szydłowiecki

26-500 Szydłowiec ul. Wschodnia 68

zobacz mapę

48
617 48 62
48
617 88 51
Warszawa Zachód

05-082 Stare Babice, Wojcieszyn ul. Trakt Królewski 91

zobacz mapę

22
733 15 00

22
752 02 19

22
752 01 13

Węgrowski

07-100 Węgrów ul. Podlaska 1

zobacz mapę

25
792 54 13
25
792 02 23
Wołomiński

05-250 Radzymin ul. Komunalna 2

zobacz mapę

22
763 09 54
22
763 23 92
Wyszkowski

07-200 Wyszków ul. Świętojańska 54

zobacz mapę

29
742 32 28
29
743 12 61
Zwoleński

26-700 Zwoleń ul. Targowa 54

zobacz mapę

48
676 48 02
48 676 56 24
Żuromiński

09-311 Kuczbork, Zielona, ul.1 Maja 8d

zobacz mapę

23
659 12 62
23
659 12 61
Żyrardowski

96-300 Żyrardów ul. Piaskowa 21/23

zobacz mapę

46
856 38 75
46
856 38 76