Departament Działań Premiowych - nadzoruje Arkadiusz Szymoniuk p.o. Zastępcy Prezesa ARiMR

Departament Działań Premiowych realizuje zadania dotyczące zarządzania wykorzystaniem środków, przeznaczonych na udzielanie pomocy w ramach:

 • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na:

  • rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej w zakresie poddziałań:

   • pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników,
   • pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich,
   • pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw,
   • płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi;

 • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, na:

  • ułatwienie startu młodym rolnikom,
  • renty strukturalne,
  • korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów.

 • Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006, na:

  • dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE,
  • renty strukturalne,
  • wspieranie gospodarstw niskotowarowych.

W ramach realizacji swoich zadań, Departament w szczególności prowadzi sprawy z zakresu:

 • opracowywania i aktualizacji procedur obsługi wniosków o przyznanie pomocy finansowej, wniosków o płatność oraz innych procedur związanych z obsługą tych wniosków;
 • opracowywania i aktualizacji oraz udostępniania formularzy wniosków wraz z instrukcjami ich wypełniania;
 • interpretacji przepisów prawa i informowania jednostek organizacyjnych Agencji o szczegółowych zasadach udzielania i rozliczania pomocy;
 • udzielania informacji oddziałom regionalnym w zakresie stosowania procedur oraz beneficjentom o zasadach i warunkach korzystania z pomocy;
 • przygotowywania dokumentów księgowych dotyczących rent strukturalnych;
 • zgłaszania beneficjentów rent strukturalnych oraz członków ich rodzin do ubezpieczenia zdrowotnego i przekazywanie raportów rozliczeniowych do ZUS;
 • rozpatrywania odwołań od decyzji administracyjnych oraz zażaleń na postanowienia wydane przez dyrektorów oddziałów regionalnych podejmowanych w trybach nadzwyczajnych przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego;
 • przygotowywania projektów decyzji administracyjnych i projektów postanowień Prezesa Agencji jako organu I instancji w trybach nadzwyczajnych przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego;
 • nadzoru nad obsługą wniosków w zakresie przyznania pomocy w ramach działań wdrażanych przez Departament.

Dyrektor

Tomasz Kułak

Sekretariat:
tel.: 22 318-49-00, 22 318-49-01, 22 318-49-02, fax: 22 318-53-85.