Dokumenty niezbędne do przyznania pomocy

Wniosek o przyznanie pomocy:

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY - otwórz

Wykaz pełnomocników ARiMR do spraw Kół Gospodyń Wiejskich - otwórz

ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE OSOBY PRAWNEJ LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ NIEMAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, BĘDĄCEJ PODATNIKIEM LUB PŁATNIKIEM - otwórz

Uchwała o wyborze Zarządu Koła Gospodyń Wiejskich - otwórz

Uchwała o wyborze Komitetu Założycielskiego Koła Gospodyń Wiejskich - otwórz

Wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej - otwórz

Załącznik do wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej - otwórz

Sprawozdanie z wydatkowania pomocy finansowej - otwórz

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA Z WYDATKOWANIA POMOCY FINANSOWEJ DLA KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH - otwórz

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. - otwórz

Rozporządzenie MIiR z dnia 28 listopada 2018 r. - otwórz

 

Informujemy, że zgodnie z zapisami § 7 rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości (Dz.U. poz. 2229), w 2018 roku wniosek o przyznanie pomocy może być złożony nie później niż do dnia 27 grudnia. Za datę złożenia wniosku o przyznanie pomocy uważa się datę wpływu tego wniosku do Agencji.