Zmiany w normach dobrej kultury rolnej oraz wymogach wzajemnej zgodności obowiązujące od 2018 r.

Zmiany w normach dobrej kultury rolnej oraz wymogach wzajemnej zgodności podyktowane zostały wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. poz. 1566, ze zm.), która zmieniła sposób realizacji wymogów dyrektywy azotanowej. Dotychczas na terenie kraju wyznaczone były obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych tzw. OSN, dla których właściwi dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej opracowywali w drodze rozporządzenia programy działań mające na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych. Wymogi wynikające z programów działań obowiązywały tylko tych rolników, których gospodarstwo rolne lub jego część były położone na obszarze OSN. Obecnie zgodnie z zapisem art. 104 ust. 1 ustawy Prawo wodne na obszarze całego kraju został opracowany i wdrożony jeden Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu. Został on wprowadzony Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu (Dz. U. poz. 1339) i obliguje wszystkich rolników, którzy prowadzą produkcję rolną, w tym działy specjalne produkcji rolnej, oraz działalność, w ramach której są przechowywane odchody zwierzęce lub stosowane nawozy do gospodarowania zgodnie z określonymi w nim wymogami.

A. Zmiany w normach dobrej kultury rolnej

 1. Nawadnianie gruntów rolnych wodami w ilości większej niż średniorocznie 5 m3 na dobę lub pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych w ilości średniorocznie większej niż 5 m3 na dobę w celu nawadniania są możliwe po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego w trybie określonym w przepisach działu IX Prawa wodnego.

 2. Odległości, w jakich stosuje się nawozy, o których mowa w art. 102 ust. 2 pkt 2 Prawa wodnego, na gruntach rolnych graniczących z:

  1. jeziorami i pozostałymi zbiornikami wodnymi,
  2. ciekami wodnymi, o których mowa w art. 16 pkt 5 Prawa wodnego
  3. rowami, o których mowa w art. 16 pkt 47 Prawa wodnego, z wyłączeniem rowów o szerokości do 5 m liczonej na wysokości górnej krawędzi brzegu rowu,
  4. kanałami, o których mowa w art. 16 pkt 21 Prawa wodnego,
  5. ujęciami wody, jeżeli nie ustanowiono strefy ochronnej na podstawie przepisów Prawa wodnego,
  6. obszarami morskiego pasa nadbrzeżnego,


  - są określone w przepisach wydanych na podstawie art. 106 ust. 4 Prawa wodnego.

B. Zmiany w wymogach wzajemnej zgodności

Zgodnie z art. 104. 1. ustawy Prawo wodne w celu zmniejszenia zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu został opracowany i wdrożony na obszarze całego państwa program działań.

Rada Ministrów przyjęła program działań w drodze rozporządzenia z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu (Dz. U. poz. 1339), który obowiązuje od dnia 27.07.2018 r.

Program działań zawiera:

1) określone z uwzględnieniem najlepszych dostępnych technik środki oraz sposoby postępowania w zakresie praktyki rolniczej, w szczególności związanej z procesami nawożenia, gospodarki nawozami w gospodarstwach rolnych obejmujące:

a) ograniczenie rolniczego wykorzystania nawozów, w tym sposoby i warunki nawożenia na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą lub przykrytych śniegiem, w pobliżu wód powierzchniowych i na terenach o dużym nachyleniu, a także równowagi między możliwym do przewidzenia zapotrzebowaniem upraw na azot a zasilaniem upraw azotem z gleby oraz z nawożenia,

b) wskazanie okresów, w których dozwolone jest rolnicze wykorzystanie nawozów, oraz dawek nawozów i sposobów nawożenia,

c) określenie warunków, w których wykorzystanie niektórych rodzajów nawozów jest zabronione,

d) określenie warunków przechowywania odchodów zwierzęcych, w tym powierzchni i pojemności urządzeń do ich przechowywania,

e) planowanie prawidłowego nawożenia azotem poszczególnych roślin,

f) określenie listy upraw intensywnych,

g) określenie współczynników przeliczeniowych sztuk rzeczywistych zwierząt gospodarskich na duże jednostki przeliczeniowe,

h) określenie sposobu obliczania sztuk przelotowych zwierząt gospodarskich i ich stanu średniorocznego,

i) określenie sposobu obliczania minimalnej wielkości miejsc do przechowywania odchodów zwierzęcych,

j) określenie średnich rocznych wielkości produkcji odchodów zwierzęcych i koncentracji zawartego w nich azotu w zależności od gatunku zwierzęcia gospodarskiego, jego wieku i wydajności oraz systemu utrzymania,

k) określenie sposobu obliczania dawki nawozów azotowych mineralnych,

l) określenie maksymalnych dawek nawozów azotowych dla upraw w plonie głównym,

m) określenie sposobu ustalania wielkości rocznej dawki odchodów 170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych;

2) sposób dokumentowania realizacji programu działań;

3) określenie harmonogramu rzeczowego i czasowego realizacji środków, o których mowa w pkt 1 lit. a-e.

Wymagania z Programu działań:

Rolnicze wykorzystanie nawozów na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą lub przykrytych śniegiem

Warunki rolniczego wykorzystania nawozów w pobliżu wód powierzchniowych

Warunki rolniczego wykorzystania nawozów na terenach o dużym nachyleniu

Okresy nawożenia

Warunki przechowywania nawozów naturalnych oraz postępowanie z odciekami

Dawki i sposoby nawożenia azotem

Plan nawożenia azotem

Maksymalne dawki azotu

Sposób dokumentowania realizacji Programu

Załącznik nr 1 do Programu - Współczynniki przeliczeniowe sztuk rzeczywistych zwierząt gospodarskich na DJP

Załącznik nr 5 do Programu - Sposób obliczania wymaganej pojemności zbiorników oraz wymaganej powierzchni miejsc do przechowywania nawozów naturalnych

Załącznik nr 11 do Programu - Harmonogram rzeczowy i czasowy realizacji środków, o których mowa w Programie


Archiwalne zasady