wyszukiwarka

Czym jest ARiMR?

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) powstała w 1994 r. w celu  wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. ARiMR została wyznaczona przez Rząd RP do pełnienia roli akredytowanej agencji płatniczej. Zajmuje się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udziela pomocy ze środków krajowych.

Czym jest ARiMR?

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) powstała w 1994 r. w celu  wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. ARiMR została wyznaczona przez Rząd RP do pełnienia roli akredytowanej agencji płatniczej. Zajmuje się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udziela pomocy ze środków krajowych. Agencja, jako wykonawca polityki rolnej, ściśle współpracuje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. ARiMR podlega jednocześnie nadzorowi Ministerstwa Finansów w zakresie gospodarowania środkami publicznymi.

Struktura organizacyjna

Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kieruje Prezes powołany przez Premiera RP na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Finansów. Struktura ARiMR jest trzypoziomowa - Centrala, 16 Oddziałów Regionalnych w każdym województwie oraz 314 Biur Powiatowych.

Komu pomagamy?

Głównymi beneficjentami działań realizowanych przez ARiMR są rolnicy, mieszkańcy wsi, przedsiębiorcy i samorządy lokalne. ARiMR udziela też pomocy podmiotom z sektora rybackiego.

Zakres działania

Rok 2007 wprowadził Polskę w nowy okres programowania i finansowania pomocy unijnej. W latach 2007-2013 ARiMR będzie podmiotem wdrażającym instrumenty pomocy finansowane z nowych funduszy unijnych:

  • Europejskiego Funduszu Rolnego Gwarancji (EFRG), w ramach którego agencja będzie kontynuowała realizację instrumentów pomocy I filara WPR (płatności bezpośrednie, wspólna organizacja rynku owoców i warzyw, wspólna organizacja rynku rybnego). Pula środków przeznaczonych dla Polski w ramach tego funduszu wynosi 14 mld euro z UE.
  • Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), z którego finansowane będą wszystkie działania dotyczące rozwoju obszarów wiejskich (II filar WPR) - przewidywane środki dla Polski w ramach tego funduszu wynoszą 13,2 mld euro z UE.
  • Europejskiego Funduszu Rybackiego - przewidywana alokacja dla Polski w ramach tego funduszu wynosi 657 mln euro z UE.

Kwoty przewidziane dla Polski w ramach powyższych funduszy, zostaną uzupełnione środkami krajowymi z budżetu Państwa i źródeł prywatnych.

ARiMR będzie kontynuować również działania w ramach pomocy krajowej, ale pod nowymi rygorami wytycznych Wspólnoty w sprawie pomocy publicznej w sektorze rolnym i leśnym.

Realizowane zadania

  • Płatności bezpośrednie

Płatności bezpośrednie są instrumentem wsparcia dochodów rolników. Polscy rolnicy zostali objęci uproszczonym systemem płatności bezpośrednich. Wsparcie finansowe udzielane jest rolnikom proporcjonalnie do powierzchni upraw i posiadanych stad zwierząt. Po raz pierwszy płatności bezpośrednie zostały wypłacone polskim rolnikom w 2004 roku po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Grupie około 1,4 ARiMR przekaże za 2009 r. ponad 12,6 mld zł. W 2010 r. Agencja realizuje siódmą kampanię płatności bezpośrednich.

  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 umożliwia kontynuację procesu modernizacji oraz rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej i wsi, rozpoczętego w minionych latach. Zgodnie z intencją UE jest to program, który uzupełnia wspólną politykę rolną. W ramach EFRROW, który finansuje PROW w tym okresie, Polska otrzyma 13,2 mld euro, które wraz ze środkami krajowymi stanowią łączny budżet w wysokości 17,2 mld euro.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przyjęty został przez Komisję Europejską na posiedzeniu Komitetu Rozwoju Obszarów Wiejskich w dniach 24 i 25 lipca 2007 roku.

W ramach PROW 2007-2013 realizowane są następujące priorytety:

Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego - przez działania;

- Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie,

- Ułatwianie startu młodym rolnikom,

- Renty strukturalne,

- Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów,

- Modernizacja gospodarstw rolnych,

- Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej,

- Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa,

- Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności,

- Działania informacyjne i promocyjne,

- Grupy producentów rolnych.

Oś 2 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich - przez działania;

- Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW),

-  Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe),

-  Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne,

-  Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych.
Oś 3 Polepszanie jakości życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej - przez działania;

- Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,

-  Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw ,

-  Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej- Odnowa i rozwój wsi.

Oś 4 LEADER, czyli aktywizacja społeczności lokalnych - przez działania;

- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju,

-  Wdrażanie projektów współpracy,

-  Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.

Do połowy 2010 roku ARiMR zrealizowała z PROW 2007-2013 płatności na kwotę ponad 15,3 mld zł.

  • Program Operacyjny - Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013

Podobnie, jak w poprzednim okresie programowania, również w latach 2007-2013 Agencja będzie realizowała program modernizacji i rozwoju sektora rybołówstwa. Agencja rozpoczęła wdrażanie Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013", który jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rybackiego. W programie tym wyznaczono 5 priorytetów, na które przeznaczono fundusze publiczne (unijne i krajowe) w wysokości 870 mln euro. Zaproponowane w Programie priorytety zakładają wspieranie przedsięwzięć prowadzących do uzyskania trwałej równowagi pomiędzy zasobami morskimi i śródlądowymi, a zdolnością połowową polskiej floty rybackiej. Służyć temu mają m.in. adaptacja i modernizacja statków, wsparcie hodowli oraz rybołówstwa śródlądowego, podniesienie standardów portów, zakładów przetwórstwa rybnego, a także aktywizacja lokalnych społeczności.

Do połowy 2010 r. Agencja wypłaciła z tego programu ponad 312 mln zł.

Wspólna Organizacja Rynku Owoców i Warzyw oraz Wspólna Organizacja Rynku Rybnego

Pomoc ARiMR w zakresie Wspólnej Organizacji Rynku Owoców i Warzyw dotyczy rynku owoców i warzyw świeżych

Od 1 stycznia 2008 roku w ramach wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw wspierane są wstępnie uznane grupy producentów oraz uznane organizacje producentów owoców i warzyw przez:

- wsparcie wstępnie uznanych grup producentów na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem takiej grupy i prowadzeniem działalności administracyjnej oraz dofinansowanie kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania;

- dofinansowanie funduszu operacyjnego uznanych organizacji producentów owoców i warzyw.

Najważniejszym elementem wspólnej organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury jest pomoc finansowa dla organizacji producentów rybnych

  • Pomoc Krajowa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kontynuuje realizację pomocy ze środków krajowych w formie dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych. Banki współpracujące z ARiMR udzielają z własnych środków preferencyjnie oprocentowanych kredytów podmiotom z sektora rolno-spożywczego.

Do 30 kwietnia 2007 r. kredyty z dopłatami ARiMR do oprocentowania udzielane były w ramach tzw. pomocy istniejącej, która na niezmienionych warunkach mogła być oferowana wyłącznie w ciągu trzech lat od akcesji do Unii Europejskiej. Natomiast nowe umowy kredytowe (od 1 maja 2007 r.) zawierane są na zmienionych warunkach, wynikających z dostosowania do przepisów UE. Warunki te ujęte zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań ARiMR oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 77, poz. 514), które weszło w życie 1 maja 2007 r.

Rozporządzenie przewiduje udzielanie przez ARiMR pomocy finansowej rolnikom i zakładom przetwórstwa produktów rolnych w formie:

- dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych i klęskowych udzielanych ze środków własnych banków, które zawarły z Agencją stosowną umowę,

- gwarancji i poręczeń spłaty kredytów inwestycyjnych i klęskowych.

  • Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006

W grudniu 2008 r. ARiMR zakończyła realizację płatności w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanego w latach 2004-2006, którego budżet wynosił 2 790 mln euro. Z działań PROW 2004-2006 skorzystało łącznie około 320 tys. beneficjentów. Z działania "Wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)" uruchomionego w ramach tego Planu, corocznie korzysta około 700 tys. beneficjentów. Działanie to jest kontynuowane w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Do 31 grudnia 2008 r. ARiMR wypłaciła beneficjentom w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich łącznie ponad 10,8 mld zł.

  • Sektorowy Program Operacyjny - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006

ARiMR w połowie 2009 r. zakończyła realizację Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006". Łącznie wypłacono beneficjentom około 6,56 mld zł. Z tej kwoty około 5,42 mld zł przypada na 9 działań wdrażanych bezpośrednio przez ARiMR, a blisko 1,16 mld zł na działania wdrażane przez Samorządy Wojewódzkie i Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), dla których Agencja wykonała zadania związane z płatnościami.

  • Sektorowy Program Operacyjny "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"

30 czerwca 2009 r. zakończyła się realizacja Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006". Całkowity budżet programu wynosił 373,7 mln euro. ARiMR zawarła w ramach SPO "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006" umowy na ponad 1 mld zł, całkowicie wykorzystując przyznane środki finansowe. Beneficjenci zrealizowali ponad 4 tys. projektów.

data2
Audycje Radiowe ARiMR Ekspert ARiMR odpowiada na pytania Tam byliśmy
zobacz także
Efektywnie gospodaruj nawozami - stop stratom azotu i fosforu
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

© 2010 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

linia