Paszporty

Paszporty bydła są wystawiane przez ARiMR po otrzymaniu od rolnika poprawnego i kompletnego zgłoszenia zwierzęcia do rejestru. Na podstawie informacji o zarejestrowanych zwierzętach w systemie IRZ każda sztuka bydła zaopatrywana jest w paszport. Wzór paszportu bydła zamieszczony jest w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 czerwca 2007 roku w sprawie wzoru paszportu bydła (Dz.U. Nr 112, poz. 772).
Paszport bydła wydawany jest w Biurach Powiatowych ARiMR. Paszport jest zabezpieczony hologramem, na którym widnieje logo ARiMR oraz unikatowy numer. Hologram naklejany jest na paszport w Biurach Powiatowych przed wydaniem go posiadaczowi bydła. Paszporty wydrukowane, zgodnie z uprzednio obowiązującym wzorem formularza, zachowują swoją ważność i nie podlegają wymianie.
Bydło przywiezione z krajów niebędących członkiem UE należy oznakować polskim kolczykiem. Obowiązkowym załącznikiem do "Zgłoszenia bydła do rejestru" jest dokument potwierdzający pochodzenie z kraju trzeciego. Agencja dla tych zwierząt wydaje polski paszport.
Dla zwierząt kupionych z państw UE do "Zgłoszenia bydła do rejestru" należy obowiązkowo dołączyć paszport wystawiony w kraju pochodzenia. Agencja wydaje polski paszport dla tych zwierząt.
Duplikat paszportu wydawany jest w przypadku uszkodzenia lub utraty paszportu, na podstawie "Wniosku o wydanie duplikatu paszportu bydła" w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Duplikaty wydawane są tylko dla zwierząt posiadających spójną historię w Centralnej Bazie Danych Systemu IRZ.
Za wydanie paszportu dla bydła, jak i jego duplikatu pobiera się opłatę. Wysokość opłaty za wydanie paszportu bydła określona jest w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2016 roku w sprawie opłat za czynności związane z wydawaniem i doręczaniem paszportów bydła lub ich duplikatów (Dz.U. z 2016 r. poz. 809).
Za wydanie paszportu opłata wynosi 1,33 zł.
Za doręczenie paszportu bydła, w okresie od dnia 2 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku pobiera się opłatę w wysokości 5,18 zł.
Opłata za doręczenie paszportu bydła pobierana jest w przypadku, gdy posiadacz zwierzęcia złoży w Biurze Powiatowym oświadczenie, w którym wyrazi zgodę na doręczenie mu tego paszportu lub jego duplikatu za pośrednictwem placówki pocztowej operatora publicznego, przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru.(art.18 ust.5 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt).
Opłatę można uiścić bezpośrednio w Biurze Powiatowym ARiMR lub przelewem na rachunek bankowy:
BGK Nr: 46 1130 1017 0000 3160 0020 0013