Obowiązki posiadacza zwierząt w ramach systemu IRZ

Do podstawowych obowiązków posiadaczy zwierząt należą:

 • zgłoszenie się do ARiMR w celu uzyskania numeru producenta
 • rejestracja siedziby stada
 • prawidłowe oznakowanie zwierząt i zgłoszenie ich do rejestru
 • zgłaszanie zdarzeń dotyczących zwierząt gospodarskich oznakowanych
 • prowadzenie księgi rejestracji w każdej siedzibie stada, odrębnej dla poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich oznakowanych
 • prowadzenie spisu bydła, owiec, kóz i świń w stadzie co najmniej raz na 12 miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia.

Rejestracja posiadacza zwierząt, siedziby stada i zdarzeń dotyczących zwierząt

W celu dokonania rejestracji zwierząt w systemie IRZ należy najpierw uzyskać numer identyfikacyjny posiadacza zwierzęcia gospodarskiego, zgodnie z Ustawą z dnia 18 grudnia 2003r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, a następnie zwrócić się o nadanie numeru siedziby stada. Zgłoszenia zwierząt do rejestru oraz zdarzeń ich dotyczących posiadacz zwierząt dokonuje poprzez wypełnienie druków systemowych dostępnych w biurach powiatowych i Oddziałach Regionalnych i są to:

 • rejestracja zwierzęcia (urodzenie, przywóz z państw spoza UE, kupno z państw UE),
 • przemieszczenie zwierzęcia (kupno, sprzedaż, wywóz, sprzedaż do państw UE),
 • zgłoszenie dodatkowego oznakowania świń numerem siedziby stada w której przebywa powyżej 30 dni,
 • padnięcie,
 • ubój

W przypadku utraty lub uszkodzenia kolczyka należy złożyć w Biurze Powiatowym ARiMR wniosek o przyznanie puli numerów duplikatów kolczyków, a po otrzymaniu odpowiedzi z przydzielonym numerem duplikatu złożyć zamówienie u dostawcy znajdującego się na Liście dostawców kolczyków. Po otrzymaniu duplikatu kolczyka należy założyć go odpowiedniemu zwierzęciu.

Posiadacz bydła, owcy i kozy zobowiązany jest zgłosić w biurze powiatowym ARiMR każdą zmianę miejsca pobytu zwierzęcia w ciągu 7 dni od daty zaistnienia w/w zdarzenia.

Posiadacz trzody chlewnej zobowiązany jest zgłosić w Biurze Powiatowym ARiMR zwiększenie lub zmniejszenie liczebności stada w ciągu 7 dni od daty zaistnienia w/w zdarzenia.

Oznakowanie zwierząt

Posiadacz zwierzęcia jest zobowiązany do jego oznakowania i zgłoszenia tego faktu Agencji przed opuszczeniem przez zwierzę gospodarstwa lub

 • w terminie do 7 dni od dnia urodzenia zwierzęcia - w przypadku bydła
 • w terminie do 180 dni od urodzenia - w przypadku owiec i kóz
 • w terminie 30 dni od dnia urodzenia - w przypadku świń

Zwierzęta kupione z krajów Unii Europejskiej przy wjeździe do Polski zachowują dotychczasowe oznakowanie. Nie wolno usuwać kolczyka lub zastępować go innym. W przypadku utraty lub uszkodzenia kolczyka należy złożyć zamówienie na jego duplikat na odpowiednim formularzu, a po otrzymaniu kolczyka z tym samym numerem, założyć go odpowiedniemu zwierzęciu.

Zwierzęta przywiezione spoza Unii Europejskiej otrzymują nowy numer identyfikacyjny, zgodny ze wzorem obowiązującym dla danego gatunku zwierząt i muszą zostać oznakowane tym numerem (zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt).

W przypadku gdy świnia została przemieszczona do siedziby stada innej niż siedziba stada urodzenia i świnia przebywa w tej siedzibie stada dłużej niż 30 dni, posiadacz świni jest obowiązany dodatkowo oznakować tę świnię przez wytatuowanie numeru identyfikacyjnego zgodnego z numerem siedziby stada, w której świnia przebywa powyżej 30 dni.

Prowadzenie księgi rejestracji

Posiadacze bydła, z wyjątkiem podmiotów zajmujących się transportem, posiadacze owiec i kóz, z wyjątkiem przewoźników, a także posiadacze świń, z wyjątkiem podmiotów prowadzących rzeźnie, zarobkowy przewóz zwierząt oraz przetrzymujących zwierzęta w miejscach gromadzenia zwierząt albo na wystawach, pokazach lub konkursach, obowiązani są prowadzić księgi rejestracji, w których umieszcza się m.in. numer siedziby stada oraz liczbę zwierząt gospodarskich w siedzibie stada.

Wpisu do księgi rejestracji, dokonuje się bezpośrednio po zaistnieniu zdarzenia objętego obowiązkiem wpisu, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Wpisy w księdze rejestracji są dokonywane w języku polskim, w sposób czytelny i trwały.

Wszelkich zmian wpisów w księdze rejestracji dokonuje się w sposób umożliwiający odczytanie zmienianego wpisu.

Dokument przewozowy

Dokument przewozowy jest określony w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie wzoru dokumentu przewozowego dla owiec i kóz (Dz.U. Nr 142, poz.1195) i musi zawierać:

 • datę wyjazdu z siedziby stada,
 • numer siedziby stada,
 • imię i nazwisko (nazwę) posiadacza zwierząt,
 • adres siedziby stada,
 • liczbę przewożonych zwierząt,
 • numery identyfikacyjne przewożonych zwierząt,
 • miejsce przeznaczenia zwierząt,
 • markę i numer rejestracyjny środka transportu,
 • imię i nazwisko (nazwę) i adres siedziby przewoźnika,
 • weterynaryjny numer identyfikacyjny przewoźnika,
 • numer decyzji powiatowego lekarza weterynarii dopuszczającej środek transportu drogowego do przewozu zwierząt,
 • podpis posiadacza zwierząt.

Zasady te stosuje się również wtedy, gdy jedno lub więcej zwierząt utrzymywane jest hobbystycznie.

Terminy dokonywania zgłoszeń zwierzęcych i spisów przez posiadaczy zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunków: bydło, owce, kozy, świnie

Komunikat skierowany do hodowców świń na terytorium kraju znajdującym się na obszarach objętymi restrykcjami w związku z występowaniem ASF