Komunikaty archiwalne

Udostępnienie funkcjonalności CK IRZ

 

Od dnia 07.06.2017 r. aplikacja CK IRZ umożliwia złożenie Zgłoszenia świń do rejestru  z datą oznakowania. Sposób zgłaszania został opisany w Instrukcji obsługi aplikacji CK IRZ

Informacja dla posiadaczy świń o zmianach w identyfikacji i rejestracji świń wprowadzonych ustawą z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. poz. 1605)

Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. poz. 1605) zmieniła przepisy ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2015 r. poz. 1172, z późn. zm.), przede wszystkim w zakresie identyfikacji świń, m.in.:

 • w przypadku świń urodzonych w danej siedzibie stada, wprowadzono obowiązek oznakowania tych zwierząt w terminie 30 dni od dnia ich urodzenia, przez założenie na lewą małżowinę uszną kolczyka zawierającego numer siedziby stada urodzenia, fakt oznakowania tych zwierząt należy zgłosić w terminie 7 dni od dnia oznakowania kierownikowi biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

 • w przypadku gdy świnia została przemieszczona do siedziby stada innej niż siedziba stada urodzenia i świnia przebywa w tej siedzibie stada dłużej niż 30 dni, wprowadzono obowiązek dodatkowego oznakowania świń tatuażem z numerem siedziby stada, w której świnie przebywają dłużej niż 30 dni, ustawa nie wskazuje terminu na wykonanie tego oznakowania, w związku z tym należy przyjąć, że musi być ono wykonane nie później niż przed opuszczeniem przez to zwierzę siedziby stada, fakt oznakowania tych zwierząt należy zgłosić w terminie 7 dni od dnia oznakowania kierownikowi biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

 • skrócono z 30 do 7 dni termin na zgłaszanie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przez posiadaczy świń zdarzeń powodujących zmniejszenie lub zwiększenie liczby świń w siedzibie stada,

 • w przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania i określenia obszaru zapowietrzonego, zagrożonego lub innego obszaru podlegającego ograniczeniom, wprowadzono na tych obszarach obowiązek zgłaszania w ciągu 24 godzin zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada oraz uboju zwierzęcia gospodarskiego,

 • wprowadzono obowiązek sporządzania raz do roku, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia, spisu wszystkich zwierząt przebywających w danej siedzibie stada i przekazywania informacji o wynikach tego spisu do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu.

UWAGA! Od 10 marca 2017 r obowiązują nowe druki dotyczące świń oraz spisy stanów stada dla bydła, owiec, kóz i świń

Nowe druki można pobrać ze strony: www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat/formularze-dotyczace-identyfikacji-i-rejestracji-zwierzat-gospodarskich-2017.html

Instrukcja wypełniania formularzy systemowych dla garunku świnie

Sposób wypełnienia formularzy systemowych obowiązujących przed 10 marca 2017 roku znajduje się w poniższej instrukcji (do wyczerpania zapasów druków w biurach powiatowych Agencji):

Instrukcja wypełniania formularzy systemowych dla gatunku świnie

Składanie zgłoszeń w aplikacji CK IRZ

W związku ze zmianą ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (wprowadzonej ustawą z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2016 r., poz. 1605)) informujemy, że zmianie ulega sposób wypełniania dotychczasowych druków dotyczących świń oraz sposób znakowania świń:

 1. świnie urodzone w siedzibie stada znakowane są w terminie 30 dni kolczykiem na lewym uchu, a fakt oznakowania należy zgłosić w terminie 7 dni,
 2. w przypadku, gdy świnia została przemieszczona do siedziby stada innej niż siedziba urodzenia i świnia przebywa w niej dłużej niż 30 dni, posiadacz świni jest obowiązany dodatkowo oznakować tę, świnię przez wytatuowanie numeru identyfikacyjnego zgodnego z numerem siedziby stada, w której świnia przebywa powyżej 30 dni.

W związku z powyższym na formularzu Zgłoszenia świń do rejestru  zgodnie z zapisami w/w ustawy należy wpisać datę oznakowania i zgłosić fakt dodatkowego oznakowania.
Aplikacja CK-IRZ nie obsługuje tej zmiany, w związku z powyższym zgłoszenia te należy zgłosić w formie pisemnej na formularzu udostępnionym przez Agencję:

 1. osobiście w Biurze Powiatowym ARiMR,
 2. drogą pocztową,
 3. przy użyciu e-PUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) do czasu dostosowania aplikacji CK-IRZ).

Instrukcja użytkownika aplikacji CK IRZ (przeznaczona dla posiadaczy)

Załącznik 2

Załącznik 3

Informacja dotycząca zapobiegania botulinie u ludzi i zwierząt

Botulizm ludzi i zwierząt – jak zapobiegać?

Do zachorowania na botulizm dochodzi w wyniku spożycia żywności czy paszy zanieczyszczonej przez Clostridium botulinum i/lub toksyny botulinowe produkowane przez te bakterie. Źródłem C. botulinum w środowisku jest pomiot drobiowy, gleba, osady wodne, kał ptaków, ssaków i ryb, szczątki padłych zwierząt. Botulizm objawia się postępującym paraliżem mięśni, obejmującym mięśnie głowy, szyi, tułowia i kończyn. U zwierząt obserwuje się osłabienie języka (wypadanie), ślinotok, trudności w połykaniu (wypadanie przeżutego pokarmu, zachłyśnięcia), opadanie uszu, brak odruchu źrenicznego, chwiejny i powolny chód, zaleganie, duszność (zwolnione ruchy oddechowe), brak apetytu, zmniejszone napięcie skóry, obniżoną temperaturę ciała, wysokie tętno i niskie pH krwi. Zwierzęta mogą przyjmować pozycję żaby. Nieleczony botulizm prowadzi najczęściej do śmierci w wyniku porażenia mięśni oddechowych. Botulizm bydła w Polsce obejmuje zwykle od kilku do kilkunastu sztuk w stadzie, a w przypadku kiszonek belowanych chorują zwykle zwierzęta karmione paszą z tej samej beli. Botulizm ludzi jest chorobą odzwierzęcą, co oznacza, że człowiek może zachorować po spożyciu zanieczyszczonej żywności pochodzenia zwierzęcego (mleko, mięso, ryby).

Jak obniżyć ryzyko wystąpienia botulizmu?

 • Na terenach, z których zbierane są rośliny przeznaczone na pasze (siano, kiszonki), nie stosować pomiotu kurzego i pozostałości fermentacyjnych z biogazowni jako nawozu
 • Nie zakiszać zielonek z terenów powodziowych
 • W przypadku kukurydzy, optymalnym terminem zbioru jest woskowa faza wegetacji (zawartość suchej masy 30-35%)
 • Nie zakiszać przesuszonego materiału roślinnego lub zebranego w zbyt późnym stadium wegetacji
 • Kukurydzę ścinać na wysokości powyżej 30 cm od gruntu
 • Kukurydzę rozdrabniać na fragmenty długości 5-10 mm i dokładnie rozgniatać ziarna
 • Nie zakiszać roślin widocznie zanieczyszczonych glebą
 • Nie zakiszać roślin widocznie zanieczyszczonych szczątkami padłych zwierząt
 • Stosować dodatki kiszonkarskie (biologiczne, chemiczne) ułatwiające uzyskanie pH poniżej 4,6 (optymalne pH kiszonki z kukurydzy 3,8 – 4,2, a kiszonki z traw 4,2 – 4,6)
 • Dobrze ubić zielonkę, aby nie było tzw. kieszeni tlenowych
 

Zmiana przepisów dotyczących zgłaszania przemieszczeń trzody chlewnej

Od 25 lutego 2016 r. zmieniły się przepisy dotyczące zgłaszania przemieszczeń trzody chlewnej. Zgodnie z nimi:

 1. Każdy rolnik zamierzający hodować świnie, nawet jedną sztukę na własne potrzeby, musi zarejestrować siedzibę stada.
 2. W przypadku przemieszczenia świni, dotychczasowy posiadacz (zbywający) oraz nowy posiadacz (nabywający) musi zgłosić to zdarzenie w ciągu 30 dni od jego zaistnienia, do biura powiatowego ARiMR podając m.in. numery obu siedzib stad.
 3. Zarejestrowanie siedziby stada oraz zgłoszenie przemieszczenia świń, należy dokonać w biurze powiatowym ARiMR na odpowiednim druku. Przemieszczenie można również zgłosić listownie lub za pomocą Internetu po założeniu konta użytkownika i uzyskaniu hasła dostępu.

Podstawa prawna - decyzja wykonawcza Komisji (UE)2016/260 z dnia 23.02.2016 r. zmieniająca decyzję 2006/80/WE w odniesieniu do Polski, uchylająca odstępstwo przewidziane w art. 3 ust. 2 dyrektywy 92/102/EWG w odniesieniu do gospodarstw hodujących jedną świnię.

 

Komunikat dla posiadaczy zwierząt gospodarskich z gatunków: bydło, owce, kozy, świnie

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o wprowadzeniu z dniem 2 stycznia 2014 roku:

1.     Nowych wzorów formularzy dotyczących zgłoszenia uboju składanych w formie pisemnej tj.:

- Zgłoszenie uboju bydła w rzeźni wwiezionego do Polski bezpośrednio do rzeźni w celu uboju (wielopozycyjne) ZUBWR/13,
- Zgłoszenie uboju świń w rzeźni wwiezionych do Polski bezpośrednio do rzeźni w celu uboju (wielopozycyjne) ZUŚWR/13,
- Zgłoszenie uboju owiec albo kóz w rzeźni wwiezionych do Polski bezpośrednio do rzeźni w celu uboju (wielopozycyjne) ZUOKWR/13.

2.     Nowego formatu (XML) zgłoszeń:  uboju bydła, owiec, kóz i świń wwiezionych do Polski bezpośrednio do rzeźni, uboju jednej świni, uboju
w rzeźni bydła, owiec, kóz i świń. Plik w formacie XML wraz z raportem kontrolnym zbioru zgłoszeń dostępny jest na stronie
http://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat/formularze-do-importu-zgloszen-zwierzecych.html

3.     Nowego formatu (XML) zgłoszeń przemieszczeń bydła poprzez targ (administratora). Plik w formacie XML wraz z raportem kontrolnym zbioru zgłoszeń dostępny jest na stronie http://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat/targi.html

 

Szanowny Rolniku

1. Przeznakowanie zwierząt w oparciu o decyzję Kierownika Biura Powiatowego ARiMR.

W przypadku decyzji/zgody Kierownika Biura Powiatowego ARiMR na oznakowanie zwierzęcia nowym numerem identyfikacyjnym, posiadacz zwierzęcia zobowiązany jest dokonać wpisów
w księdze rejestracji o przeznakowaniu zwierzęcia w następujący sposób:

 • w polu "numer identyfikacyjny zwierzęcia" należy przekreślić stary numer identyfikacyjny w sposób umożliwiający jego odczytanie

 • w polu "uwagi" wpisać informację sztuka przeznakowana w dniu dd/mm/rrrr oraz podać nowy numer identyfikacyjny

wg załączonego wzoru:

1.     Przykład wypełniania przez rolnika księgi rejestracji owiec/kóz dla zwierząt przeznakowanych --> pokaż

2. Przykład wypełniania przez rolnika księgi rejestracji bydła dla zwierząt przeznakowanych --> pokaż

2. Targi, wystawy, pokazy lub konkursy zwierząt - więcej.

3. Zgodnie z art. 42 ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z późn. zm.) posiadacz zwierząt gospodarskich ma obowiązek natychmiastowego informowania powiatowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz.

4. ARiMR przypomina, że zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 204, poz. 1281 ze zm.) posiadacz zwierząt gospodarskich ma obowiązek prowadzenia księgi rejestracji, która musi zawierać aktualne dane dotyczące każdego zwierzęcia.

Dla owiec i kóz urodzonych po dniu 31 grudnia 2009 roku pola:

 • rok urodzenia i data oznakowania (w gospodarstwie urodzenia), 

 • rasa i genotyp (o ile są znane)

są także polami obowiązkowymi i podlegają sprawdzeniu podczas przeprowadzanych kontroli.

Wzór aktualnej Księgi Rejestracji Stada jest zamieszczony na stronie ARiMR:

www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat/ksiega-rejestracji.html

5. ARiMR informuje, że zgodnie z art. 17 ust. ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. z 2008 r. Nr 204, poz. 1281 ze zm.) kolczyk zastępuje się duplikatem kolczyka w razie utraty lub uszkodzenia w sposób uniemożliwiający odczytanie umieszczonych na nim znaków.

NIEDOPUSZCZALNE jest zatem zamawianie duplikatów kolczyków w innych przypadkach (np. na zapas).

W przypadku:

 • wad fizycznych kolczyków, duplikatów kolczyków lub czytników,

 • otrzymania kolczyków, duplikatów kolczyków lub czytników niezgodnych z zamówieniem

z tytułu rękojmi mogą Państwo wymagać wymiany kolczyków, duplikatów kolczyków lub czytników na koszt Dostawcy, w terminie 12 miesięcy od dnia ich odbioru. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić w terminie 1 miesiąca od daty wykrycia wady lub niezgodności z zamówieniem.

Reklamację kolczyków u Dostawcy powinni Państwo każdorazowo zgłaszać do Biura Powiatowego ARiMR.

 

Praktyczne wskazówki dla rolników - ubój zwierząt z konieczności

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią --> pokaż

 

ARiMR przypomina przepisy regulujące "Ubój zwierząt gospodarskich na użytek własny na terenie gospodarstw rolniczych"

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina rolnikom, że pozyskiwanie przez nich mięsa na własne potrzeby ze zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie takich jak: cielęta (do szóstego miesiąca życia), świnie, owce czy kozy wiąże się z dodatkowymi czynnościami weterynaryjnymi, m.in. koniecznością przeprowadzenia badania w kierunku włośnicy w przypadku świń. W związku z tym, zgodnie z krajowymi przepisami,  co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem uboju  w gospodarstwie, posiadacz zwierzęcia (w wypadku, gdy ubój jest prowadzony w gospodarstwie, w którym zwierzę jest utrzymywane) lub prowadzący gospodarstwo (wtedy, gdy ubój jest prowadzony w innym gospodarstwie niż gospodarstwo, w którym zwierzę było utrzymywane) obowiązany jest poinformować, powiatowego lekarza weterynarii, właściwego ze względu na miejsce planowanego uboju, o zamiarze jego przeprowadzenia.