Akty prawne - Wykaz przepisów prawa Wspólnot Europejskich

Wykaz przepisów prawa Wspólnot Europejskich dotyczących Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt

 

Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2016/260 z dnia 23 lutego 2016 r. zmieniająca decyzję2006/80/WE w odniesieniu do Polski
 

Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1560/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające Rozporządzenie (WE) Nr 21/2004 w odniesieniu do daty wprowadzenia elektronicznej identyfikacji owiec i kóz

 

Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. ustanawiające system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczące etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 820/97

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 653/2014 z dnia 15 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie  (WE) nr 1760/2000 w odniesieniu do elektronicznej identyfikacji bydła i etykietowania mięsa wołowego

 

Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1825/2000 z dnia 25 sierpnia 2000 r. określające szczegółowe przepisy stosowania rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1082/2003 z dnia 23 czerwca 2003 r. ustanawiające szczegółowe zasady w celu wykonania rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie minimalnego poziomu kontroli przeprowadzanych w ramach systemu identyfikacji i rejestracji bydła

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 911/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie kolczyków, paszportów i rejestrów gospodarstw

Dyrektywa Rady 92/102/EWG z dnia 27 listopada 1992 r. o identyfikacji i rejestracji zwierząt
 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/64/UE z dnia 15 maja 2014 r. zmieniająca dyrektywę Rady 64/432/EWG w odniesieniu do komputerowych baz danych  stanowiących część sieci nadzoru w państwach członkowskich

 

Decyzja Komisji z dnia 1 lutego 2006 r. przyznająca niektórym państwom członkowskim odstępstwo przewidziane w art. 3 ust. 2 dyrektywy Rady 92/102/EWG w sprawie identyfikacji i rejestracji zwierząt

Rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 z dnia 17 grudnia 2003 r. ustanawiające system identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 i dyrektywy 92/102/EWG i 64/432/EWG

Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2006 r.wykonująca rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 w odniesieniu do wytycznych i procedur elektronicznej identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz (2006/968/WE)

 

Decyzja Komisji z dnia 12 maja 2010 r. zmieniająca decyzję 2006/968/WE w odniesieniu do wytycznych i procedur elektronicznej identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz (2010/280/WE)

 
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1560/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 21/2004 w odniesieniu do daty wprowadzenia elektronicznej identyfikacji owiec i kóz
 

Dyrektywa Rady z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną (64/432/EWG ze zm.)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/64/UE z dnia 15 maja 2014 r. zmieniająca dyrektywę Rady 64/432/EWG w odniesieniu do komputerowych baz danych stanowiących część sieci nadzoru w państwach członkowskich.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 494/98 z dnia 27 lutego 1998 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE)  nr 820/97 w odniesieniu do stosowania minimalnych sankcji administracyjnych w ramach systemu identyfikacji i rejestracji bydła

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1082/2003 z dnia 23 czerwca 2003 r. ustanawiające szczegółowe zasady w celu wykonania rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie minimalnego poziomu kontroli przeprowadzanych w ramach systemu identyfikacji i rejestracji bydła

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 499/2004 z dnia 17 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1082/2003 w zakresie terminu i wzoru sprawozdań w sektorze bydła

Decyzja Komisji z dnia 20 sierpnia 2001 r. ustanawiająca szczególne zasady stosowane do przewozu bydła na letnie pastwiska położone w rejonach górskich (notyfikowana jako dokument nr C(2001) 2551)

Decyzja Komisji 2004/318/WE z dnia 30 marca 2004 r. dostosowująca decyzję 2001/672/WE w odniesieniu do letnich pastwisk na niektórych obszarach Słowenii w wyniku przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (notyfikowana jako dokument nr C (2004) 1022) (2004/318/WE)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 911/2004 z 29 kwietnia 2004r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1760/2000 w zakresie dotyczącym kolczyków, paszportów i prowadzenia rejestru

Dyrektywa Rady 2008/71/WE z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie identyfikacji i rejestracji świń

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 933/2008 z dnia 23września 2008 r. zmieniające załącznik do rozporządzenia Rady (WE) nr21/2004 w odniesieniu do sposobów identyfikacji zwierząt oraz treści zawartych w dokumentach przewozowych

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 759/2009 z dnia 19 sierpnia 2009 r. zmieniające załącznik do rozporządzenia Rady (WE) nr 21/2004 ustanawiającego system identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz (wejście w życie dnia 9 września 2009 r.)

Decyzja Komisji z dnia 12 maja 2010 r. zmieniająca decyzję 2006/968/WE w odniesieniu do wytycznych i procedur elektronicznej identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz (2010/280/WE)
 

Decyzja Komisji z dnia 12 maja 2010 r. zmieniająca decyzję 2006/968/WE w odniesieniu do wytycznych i procedur elektronicznej identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz (2010/280/WE)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1505/2006 z dnia 11 października 2006 r. wdrażające rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 w zakresie minimalnego poziomu kontroli prowadzonych w związku z identyfikacją i rejestrowaniem owiec i kóz.
 
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1033/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1505/2006 w odniesieniu do rocznych sprawozdań składanych przez państwa członkowskie, dotyczących wyników kontroli prowadzonych w związku z identyfikacją i rejestrowaniem owiec i kóz.
 
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1034/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1082/2003 w odniesieniu do kontroli dotyczących wymogów w zakresie identyfikacji i rejestracji bydła.
 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia  17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005.
 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.  w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008.
 
Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz warunków odmowy lub wycofania płatności oraz do kar administracyjnych mających zastosowanie do płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności.
 

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności.

 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009.

 

Pełne teksty aktów prawnych oraz dokumentów uzupełniających znajdują się na stronach internetowych:

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl