Akty prawne - Podstawy prawne Systemu IRZ

1.  Ustawa z dnia 9 maja 2008 r.

o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

(Dz.U. z 2017, poz. 2137 t.j.)

2.  Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r.

o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

(Dz.U. z 2017 r., poz. 1853)

3.  Ustawa z dnia 23 września 2016 r

o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

(Dz.U. z 2016 r., poz. 1605)

4.  Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r.

o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt 

(Dz.U. z 2017 r., poz. 546 t.j.)

             4.1  Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r.

                   o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

                  (DZ.U. z 2018 r. poz 1642)

5.  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2018 r.  

w sprawie ogłoszenie jednolitego tekstu ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego  

(DZ.U.z 2018, poz. 1312)

6.  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 listopada 2007 r.  

w sprawie sposobu oznakowania bydła, owiec i kóz oraz świń, określenia wzorów znaków identyfikacyjnych oraz wymagań i warunków technicznych kolczyków dla zwierząt gospodarskich 

(Dz.U. z 2007, Nr 220 , poz. 1635)

      6.1      Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2010 r.  

 zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu oznakowania bydła, owiec i kóz oraz świń, określenia wzorów znaków identyfikacyjnych oraz wymagań i   
 warunków technicznych kolczyków dla zwierząt gospodarskich. Wejście w życie w dniu 16 października 2010 r. 

          (Dz.U.z 2010, Nr 183 , poz. 1232)

7.   Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2016 r.

w sprawie wykonywania nadzoru w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz podmiotów prowadzących rejestry koniowatych, a także dokonywania zmian w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, rejestrach koniowatych i centralnej bazie danych

(Dz.U. z 2016 r., poz. 2136)

8.   Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 czerwca 2004 r.

w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych

(Dz.U. z 2017 r., poz. 1129 t.j.)

8.1   Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych

(Dz.U. z 2018 r., poz. 1922)

9.   Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 czerwca 2007 r.

w sprawie wzoru paszportu bydła 

(Dz.U. z 2007, Nr 112 poz. 772)

10. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2005 r.

w sprawie ewidencji zwierząt przywiezionych na wystawy, pokazy lub konkursy

(Dz.U. z 2005, Nr 142, poz.1194)

11.  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2005 r.

w sprawie wzoru dokumentu przewozowego dla owiec i kóz

(Dz.U. z 2005, Nr 142, poz.1195)

12.  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2005 r.

w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz

(Dz.U. z 2005, Nr 151, poz. 1268 )

     12.1   Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2010 r.

        zmieniające rozporządzenie w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz

        (Dz.U. z 2011, Nr 8, poz. 37)

13.  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2016 r.

w sprawie opłat za czynności związane z wydawaniem i doręczaniem paszportów bydła lub ich duplikatów

(Dz.U. z 2016 r., poz. 809)

14.  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie formularza umożliwiającego wprowadzanie danych do systemu teleinformatycznego ARiMR, w którym jest prowadzony rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych

(Dz. U. 2018 poz 1680)