Identyfikacja i Rejestracja Zwierząt

Ważnym elementem unijnego systemu, gwarantującego żywność bezpieczną dla zdrowia konsumentów, jest rejestr oznakowanych zwierząt gospodarskich. Rejestr taki wdrożyła i prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. ARiMR aktualizuje rejestr zwierząt na podstawie informacji od rolników, o zmianach jakie zaszły w ich stadzie bydła, trzody chlewnej, owiec czy kóz. 

Aplikacja CK-IRZ

Dostępność aplikacji --> pokaż

Informacja w sprawie zasad przemieszczania świń na obszarach zapowietrzonym i zagrożonym, wyznaczonych w związku z wystąpieniem ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF)

Jeżeli gospodarstwo utrzymujące świnie położone jest w obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym, wyznaczonym w związku z wystąpieniem ogniska ASF (obszary wymienione w rozporządzeniach powiatowego lekarza weterynarii lub Wojewody), obowiązuje bezwzględny zakaz wyprowadzania świń z tego gospodarstwa przez okres:

 • 40 dni – w obszarze zapowietrzonym,
 • 30 dni – w obszarze zagrożonym.

Po odpowiednio 40 i 30 dniach należy zgłosić się do powiatowego lekarza weterynarii w celu uzyskania pozwolenia na przemieszczenie zwierząt z gospodarstwa.

Szczegółowe informacje o możliwości przemieszczenia świń z gospodarstw położonych na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym można uzyskać u powiatowego lekarza weterynarii – organ ten jest uprawniony do skrócenia powyższych okresów odpowiednio do 30 dni dla obszaru zapowietrzonego i 20 dni dla obszaru zagrożonego.

ulotka GLW

apel do hodowców trzody chlewnej

uwaga ASF - schemat

Udostępnienie funkcjonalności CK IRZ

 

Od dnia 07.06.2017 r. aplikacja CK IRZ umożliwia złożenie Zgłoszenia świń do rejestru  z datą oznakowania. Sposób zgłaszania został opisany w Instrukcji obsługi aplikacji CK IRZ

UWAGA! Zmiana zasad składania zgłoszeń w aplikacji CK-IRZ

W związku ze zmianą ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (wprowadzonej ustawą z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2016 r., poz. 1605)) informujemy, że zmianie ulega sposób wypełniania dotychczasowych druków dotyczących świń oraz sposób znakowania świń:

 1. świnie urodzone w siedzibie stada znakowane są w terminie 30 dni kolczykiem na lewym uchu, a fakt oznakowania należy zgłosić w terminie 7 dni,
 2. w przypadku, gdy świnia została przemieszczona do siedziby stada innej niż siedziba urodzenia i świnia przebywa w niej dłużej niż 30 dni, posiadacz świni jest obowiązany dodatkowo oznakować tę, świnię przez wytatuowanie numeru identyfikacyjnego zgodnego z numerem siedziby stada, w której świnia przebywa powyżej 30 dni.
 3. posiadacz świń zobowiązany jest zgłosić zwiększenie lub zmniejszenie liczebności stada, w tym również przemieszczenia świń poprzez targ lub wystawę, pokaz lub konkurs zwierząt.

 

Aplikacja CK-IRZ nie obsługuje „Zgłoszenia dodatkowego oznakowania świń”, w związku z powyższym zgłoszenia te należy złożyć w formie pisemnej na formularzu udostępnionym przez Agencję:

 1. osobiście w Biurze Powiatowym ARiMR,
 2. drogą pocztową,
 3. przy użyciu e-PUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) do czasu dostosowania aplikacji CK-IRZ).

Instrukcja użytkownika aplikacji CK IRZ (przeznaczona dla posiadaczy)

Załącznik 2 - Zgłoszenie dodatkowego oznakowania świń

Załącznik 3 - Zgłoszenie przemieszczenia świń poprzez targ lub wystawę, pokaz lub konkurs zwierząt 

UWAGA! Od 10 marca 2017 r obowiązują nowe druki dotyczące świń oraz spisy stanów stada dla bydła, owiec, kóz i świń

Nowe druki można pobrać ze strony: www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat/formularze-dotyczace-identyfikacji-i-rejestracji-zwierzat-gospodarskich-2017.html

Informacja dla posiadaczy świń o zmianach w identyfikacji i rejestracji świń wprowadzonych ustawą z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. poz. 1605)

Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. poz. 1605) zmieniła przepisy ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2015 r. poz. 1172, z późn. zm.), przede wszystkim w zakresie identyfikacji świń, m.in.:

 • w przypadku świń urodzonych w danej siedzibie stada, wprowadzono obowiązek oznakowania tych zwierząt w terminie 30 dni od dnia ich urodzenia, przez założenie na lewą małżowinę uszną kolczyka zawierającego numer siedziby stada urodzenia, fakt oznakowania tych zwierząt należy zgłosić w terminie 7 dni od dnia oznakowania kierownikowi biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

 • w przypadku gdy świnia została przemieszczona do siedziby stada innej niż siedziba stada urodzenia i świnia przebywa w tej siedzibie stada dłużej niż 30 dni, wprowadzono obowiązek dodatkowego oznakowania świń tatuażem z numerem siedziby stada, w której świnie przebywają dłużej niż 30 dni, ustawa nie wskazuje terminu na wykonanie tego oznakowania, w związku z tym należy przyjąć, że musi być ono wykonane nie później niż przed opuszczeniem przez to zwierzę siedziby stada, fakt oznakowania tych zwierząt należy zgłosić w terminie 7 dni od dnia oznakowania kierownikowi biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

 • skrócono z 30 do 7 dni termin na zgłaszanie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przez posiadaczy świń zdarzeń powodujących zmniejszenie lub zwiększenie liczby świń w siedzibie stada,

 • w przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania i określenia obszaru zapowietrzonego, zagrożonego lub innego obszaru podlegającego ograniczeniom, wprowadzono na tych obszarach obowiązek zgłaszania w ciągu 24 godzin zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada oraz uboju zwierzęcia gospodarskiego,

 • wprowadzono obowiązek sporządzania raz do roku, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia, spisu wszystkich zwierząt przebywających w danej siedzibie stada i przekazywania informacji o wynikach tego spisu do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu.

więcej

Jakie informacje dostępne są w tej sekcji?