Identyfikacja i Rejestracja Zwierząt

Ważnym elementem unijnego systemu, gwarantującego żywność bezpieczną dla zdrowia konsumentów, jest rejestr oznakowanych zwierząt gospodarskich. Rejestr taki wdrożyła i prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. ARiMR aktualizuje rejestr zwierząt na podstawie informacji od rolników, o zmianach jakie zaszły w ich stadzie bydła, trzody chlewnej, owiec czy kóz. 

Komunikaty

Dostępność aplikacji CK IRZ --> pokaż

  

UWAGA! Od 18 października 2016 r zmienił się sposób wypełniania druków dotyczących świń, z uwagi na zmianę ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Instrukcja wypełniania formularzy systemowych dla gatunku świnie - pokaż

     

ARiMR przypomina jak chronić trzodę chlewna przed ASF

Rolniku!

W związku z występowaniem wśród trzody chlewnej w Polsce ognisk choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF) pamiętaj:

 • ASF to groźna i  zaraźliwa wirusowa choroba dzików i świń domowych.
 • Chorobę zwalcza się wybijając zakażone stada oraz stada ze strefy zapowietrzonej, nie ma szczepionki zapobiegającej zachorowaniu.
 • Źródłem zakażenia ASF są chore lub martwe dziki.
 • Najczęstszym sposobem zakażenia zwierząt jest ich bezpośredni lub pośredni kontakt z już zakażonymi osobnikami.
 • Głównym czynnikiem przenoszącym wirusa są ludzie mający kontakt z zakażonymi zwierzętami lub padliną.
 • Rozszerzanie się choroby w Polsce wiąże się ze stratami ekonomicznymi dla rolnictwa, wynikającymi m.in. ze  wstrzymania obrotu i eksportu świń, wieprzowiny oraz produktów pochodzenia wieprzowego.

Do minimum ograniczaj wizyty w gospodarstwach utrzymujących świnie!

Nie nabywaj świń i prosiąt niewiadomego pochodzenia oraz stanu zdrowia, w szczególności od handlarzy zwierzętami gospodarskimi!

Natychmiast zgłaszaj do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wszystkie zdarzenia dotyczące świń. Nie czekaj ustawowych 30 dni!

O znalezieniu padłego dzika informuj najbliższego powiatowego lekarza weterynarii lub Biuro Powiatowe ARiMR!

   

Informacja dotycząca zapobiegania botulinie u ludzi i zwierząt

Botulizm ludzi i zwierząt – jak zapobiegać?

Do zachorowania na botulizm dochodzi w wyniku spożycia żywności czy paszy zanieczyszczonej przez Clostridium botulinum i/lub toksyny botulinowe produkowane przez te bakterie. Źródłem C. botulinum w środowisku jest pomiot drobiowy, gleba, osady wodne, kał ptaków, ssaków i ryb, szczątki padłych zwierząt. Botulizm objawia się postępującym paraliżem mięśni, obejmującym mięśnie głowy, szyi, tułowia i kończyn. U zwierząt obserwuje się osłabienie języka (wypadanie), ślinotok, trudności w połykaniu (wypadanie przeżutego pokarmu, zachłyśnięcia), opadanie uszu, brak odruchu źrenicznego, chwiejny i powolny chód, zaleganie, duszność (zwolnione ruchy oddechowe), brak apetytu, zmniejszone napięcie skóry, obniżoną temperaturę ciała, wysokie tętno i niskie pH krwi. Zwierzęta mogą przyjmować pozycję żaby. Nieleczony botulizm prowadzi najczęściej do śmierci w wyniku porażenia mięśni oddechowych. Botulizm bydła w Polsce obejmuje zwykle od kilku do kilkunastu sztuk w stadzie, a w przypadku kiszonek belowanych chorują zwykle zwierzęta karmione paszą z tej samej beli. Botulizm ludzi jest chorobą odzwierzęcą, co oznacza, że człowiek może zachorować po spożyciu zanieczyszczonej żywności pochodzenia zwierzęcego (mleko, mięso, ryby).

Jak obniżyć ryzyko wystąpienia botulizmu?

 • Na terenach, z których zbierane są rośliny przeznaczone na pasze (siano, kiszonki), nie stosować pomiotu kurzego i pozostałości fermentacyjnych z biogazowni jako nawozu
 • Nie zakiszać zielonek z terenów powodziowych
 • W przypadku kukurydzy, optymalnym terminem zbioru jest woskowa faza wegetacji (zawartość suchej masy 30-35%)
 • Nie zakiszać przesuszonego materiału roślinnego lub zebranego w zbyt późnym stadium wegetacji
 • Kukurydzę ścinać na wysokości powyżej 30 cm od gruntu
 • Kukurydzę rozdrabniać na fragmenty długości 5-10 mm i dokładnie rozgniatać ziarna
 • Nie zakiszać roślin widocznie zanieczyszczonych glebą
 • Nie zakiszać roślin widocznie zanieczyszczonych szczątkami padłych zwierząt
 • Stosować dodatki kiszonkarskie (biologiczne, chemiczne) ułatwiające uzyskanie pH poniżej 4,6 (optymalne pH kiszonki z kukurydzy 3,8 – 4,2, a kiszonki z traw 4,2 – 4,6)
 • Dobrze ubić zielonkę, aby nie było tzw. kieszeni tlenowych
­

UWAGA! Zmieniły się przepisy dotyczące zgłaszania przemieszczeń trzody chlewnej

Od 25 lutego 2016 r. zmieniły się przepisy dotyczące zgłaszania przemieszczeń trzody chlewnej. Zgodnie z nimi:

 1. Każdy rolnik zamierzający hodować świnie, nawet jedną sztukę na własne potrzeby, musi zarejestrować siedzibę stada.
 2. W przypadku przemieszczenia świni, dotychczasowy posiadacz (zbywający) oraz nowy posiadacz (nabywający) musi zgłosić to zdarzenie w ciągu 30 dni od jego zaistnienia, do biura powiatowego ARiMR podając m.in. numery obu siedzib stad.
 3. Zarejestrowanie siedziby stada oraz zgłoszenie przemieszczenia świń, należy dokonać w biurze powiatowym ARiMR na odpowiednim druku. Przemieszczenie można również zgłosić listownie lub za pomocą Internetu po założeniu konta użytkownika i uzyskaniu hasła dostępu.

Podstawa prawna - decyzja wykonawcza Komisji (UE)2016/260 z dnia 23.02.2016 r. zmieniająca decyzję 2006/80/WE w odniesieniu do Polski, uchylająca odstępstwo przewidziane w art. 3 ust. 2 dyrektywy 92/102/EWG w odniesieniu do gospodarstw hodujących jedną świnię.

­

KOMUNIKAT DLA POSIADACZY ZWIERZĄT GOSPODARSKICH Z GATUNKÓW: BYDŁO, OWCE, KOZY, ŚWINIE

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o wprowadzeniu z dniem 2 stycznia 2014 roku:

1.     Nowych wzorów formularzy dotyczących zgłoszenia uboju składanych w formie pisemnej tj.:

- Zgłoszenie uboju bydła w rzeźni wwiezionego do Polski bezpośrednio do rzeźni w celu uboju (wielopozycyjne) ZUBWR/13,
- Zgłoszenie uboju świń w rzeźni wwiezionych do Polski bezpośrednio do rzeźni w celu uboju (wielopozycyjne) ZUŚWR/13,
- Zgłoszenie uboju owiec albo kóz w rzeźni wwiezionych do Polski bezpośrednio do rzeźni w celu uboju (wielopozycyjne) ZUOKWR/13.

2.     Nowego formatu (XML) zgłoszeń:  uboju bydła, owiec, kóz i świń wwiezionych do Polski bezpośrednio do rzeźni, uboju jednej świni, uboju
w rzeźni bydła, owiec, kóz i świń. Plik w formacie XML wraz z raportem kontrolnym zbioru zgłoszeń dostępny jest na stronie
http://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat/formularze-do-importu-zgloszen-zwierzecych.html

3.     Nowego formatu (XML) zgłoszeń przemieszczeń bydła poprzez targ (administratora). Plik w formacie XML wraz z raportem kontrolnym zbioru zgłoszeń dostępny jest na stronie http://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat/targi.html

 

Szanowny Rolniku,

 

1. Przeznakowanie zwierząt w oparciu o decyzję Kierownika Biura Powiatowego ARiMR.

W przypadku decyzji/zgody Kierownika Biura Powiatowego ARiMR na oznakowanie zwierzęcia nowym numerem identyfikacyjnym, posiadacz zwierzęcia zobowiązany jest dokonać wpisów
w księdze rejestracji o przeznakowaniu zwierzęcia w następujący sposób:

 • w polu "numer identyfikacyjny zwierzęcia" należy przekreślić stary numer identyfikacyjny w sposób umożliwiający jego odczytanie

 • w polu "uwagi" wpisać informację sztuka przeznakowana w dniu dd/mm/rrrr oraz podać nowy numer identyfikacyjny

wg załączonego wzoru:

1.     Przykład wypełniania przez rolnika księgi rejestracji owiec/kóz dla zwierząt przeznakowanych --> pokaż

2. Przykład wypełniania przez rolnika księgi rejestracji bydła dla zwierząt przeznakowanych --> pokaż

 

2. Targi, wystawy, pokazy lub konkursy zwierząt - więcej.

3. Zgodnie z art. 42 ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z późn. zm.) posiadacz zwierząt gospodarskich ma obowiązek natychmiastowego informowania powiatowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz.

4. ARiMR przypomina, że zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 204, poz. 1281 ze zm.) posiadacz zwierząt gospodarskich ma obowiązek prowadzenia księgi rejestracji, która musi zawierać aktualne dane dotyczące każdego zwierzęcia.

Dla owiec i kóz urodzonych po dniu 31 grudnia 2009 roku pola:

 • rok urodzenia i data oznakowania (w gospodarstwie urodzenia), 

 • rasa i genotyp (o ile są znane)

są także polami obowiązkowymi i podlegają sprawdzeniu podczas przeprowadzanych kontroli.

Wzór aktualnej Księgi Rejestracji Stada jest zamieszczony na stronie ARiMR:

www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat/ksiega-rejestracji.html

5. ARiMR informuje, że zgodnie z art. 17 ust. ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. z 2008 r. Nr 204, poz. 1281 ze zm.) kolczyk zastępuje się duplikatem kolczyka w razie utraty lub uszkodzenia w sposób uniemożliwiający odczytanie umieszczonych na nim znaków.

NIEDOPUSZCZALNE jest zatem zamawianie duplikatów kolczyków w innych przypadkach (np. na zapas).

W przypadku:

 • wad fizycznych kolczyków, duplikatów kolczyków lub czytników,

 • otrzymania kolczyków, duplikatów kolczyków lub czytników niezgodnych z zamówieniem

z tytułu rękojmi mogą Państwo wymagać wymiany kolczyków, duplikatów kolczyków lub czytników na koszt Dostawcy, w terminie 12 miesięcy od dnia ich odbioru. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić w terminie 1 miesiąca od daty wykrycia wady lub niezgodności z zamówieniem.

Reklamację kolczyków u Dostawcy powinni Państwo każdorazowo zgłaszać do Biura Powiatowego ARiMR.

 

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią --> pokaż

 

  

ARiMR przypomina przepisy regulujące "Ubój zwierząt gospodarskich na użytek własny na terenie gospodarstw rolniczych"

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina rolnikom, że pozyskiwanie przez nich mięsa na własne potrzeby ze zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie takich jak: cielęta (do szóstego miesiąca życia), świnie, owce czy kozy wiąże się z dodatkowymi czynnościami weterynaryjnymi, m.in. koniecznością przeprowadzenia badania w kierunku włośnicy w przypadku świń. W związku z tym, zgodnie z krajowymi przepisami,  co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem uboju  w gospodarstwie, posiadacz zwierzęcia (w wypadku, gdy ubój jest prowadzony w gospodarstwie, w którym zwierzę jest utrzymywane) lub prowadzący gospodarstwo (wtedy, gdy ubój jest prowadzony w innym gospodarstwie niż gospodarstwo, w którym zwierzę było utrzymywane) obowiązany jest poinformować, powiatowego lekarza weterynarii, właściwego ze względu na miejsce planowanego uboju, o zamiarze jego przeprowadzenia.

więcej

Jakie informacje dostępne są w tej sekcji?