Identyfikacja i Rejestracja Zwierząt

Ważnym elementem unijnego systemu, gwarantującego żywność bezpieczną dla zdrowia konsumentów, jest rejestr oznakowanych zwierząt gospodarskich. Rejestr taki wdrożyła i prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. ARiMR aktualizuje rejestr zwierząt na podstawie informacji od rolników, o zmianach jakie zaszły w ich stadzie bydła, trzody chlewnej, owiec czy kóz. 

KOMUNIKATY

  
Składanie zgłoszeń IRZ- otwórz


Dostępność aplikacji
--> pokaż

Nowy formularz Zgłoszenia siedziby stada/siedziby stada lub siedziby podmiotu prowadzącego obrót, pośrednictwo w tym obrocie lub skup zwierząt/rzeźni/miejsca gromadzenia zwierząt/zakładu przetwórczego lub spalarni/targu w związku z RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane, jako „RODO”) w związku z tym obowiązuje nowy wzór Zgłoszenia siedziby stada/siedziby stada lub siedziby podmiotu prowadzącego obrót, pośrednictwo w tym obrocie lub skup zwierząt/rzeźni/miejsca gromadzenia zwierząt/zakładu przetwórczego lub spalarni/targu.
Plik do pobrania:
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/IRZ/formularze_IRZ/13032017_formularze_systemowe_IRZ/25.05.2018_Zgloszenie_siedziby.pdf

Komunikat skierowany do hodowców świń na terytorium kraju znajdującym się na obszarach objętych restrykcjami w związku z występowaniem ASF

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyjaśnia, że w przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania i określenia obszaru zapowietrzonego, zagrożonego lub innego obszaru podlegającego ograniczeniom, ustanowionego zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym zgodnie z przepisami Unii Europejskiej obowiązującymi w tym zakresie, posiadacz świń znajdujących się w siedzibie stada na tym obszarze jest obowiązany zgłosić kierownikowi biura powiatowego ARiMR w ciągu 24 godzin zwiększenie lub zmniejszenie liczebności stada oraz ubój zwierzęcia gospodarskiego,
z podaniem liczby zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada, oraz miejsca pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia. Art. 12 ust. 3a ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. z 2017 r. poz. 546) dalej zwanej ustawy o IRZ wskazuje na obowiązek zgłaszania zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada i nie odnosi się do oznakowania świń.
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami posiadaczy świń, Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa wyjaśnia, że  w przypadku urodzeń świń w siedzibie stada, zgodnie
z art. 18 ust. 1 pkt 1 oraz art. 20 ust. 2 pkt 1 ustawy o IRZ, świnie te muszą być oznakowane kolczykiem z numerem siedziby stada, w której zwierzę się urodziło. Oznakowanie powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia urodzenia, nie później niż przed dniem opuszczenia przez zwierzę siedziby stada urodzenia. Zgłoszenie oznakowania świń należy zgłosić kierownikowi biura powiatowego ARiMR w terminie 7 dni od dnia oznakowania.

Dodatkowe wymagania dla hodowców świń w związku z ASF

Komunikat skierowany do hodowców świń na terytorium kraju znajdującym się na poza obszarami objętymi restrykcjami w związku z występowaniem ASF tj. poza obszarami wymienionymi w załączniku do decyzji Komisji nr 2014/709, w związku z wejściem w życie w dniu 28 lutego 2018 r. przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenia w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2018 r. poz. 360).

Ulotka dotycząca wymogów zabezpieczenia gospodarstw wynikających z rozporządzenia MRiRW z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń zmienionego rozporządzeniem MRiRW z dnia 9 lutego 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 360)

Ulotka dotycząca zasad bioasekuracji

Schemat ASF

Apel do hodowców trzody chlewnej

Przegląd zabezpieczeń budynków przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych - przykładowy wzór

Rejestr środków transportu wjeżdżających na teren gospodarstwa - przykładowy wzór

Rejestr osób wchodzących do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie - przykładowy wzór

Lista preparatów do dezynfekcji rąk dopuszczonych do obrotu na terenie Polski

Zasady mycia i dezynfekcji środków transportu, obuwia i pomieszczeń

Dokumentacja czyszczenia i dezynfekcji w gospodarstwie - przykładowy wzór

Spis świń w gospodarstwie - przykładowy wzór

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie stosowania antybiotyków

Komunikat skierowany do hodowców zwierząt gospodarskich w sprawie stosowania antybiotyków.

ulotka

UWAGA! Zmiana zasad składania zgłoszeń w aplikacji CK-IRZ

Mając na uwadze, że aplikacja CK IRZ (przeznaczonej dla posiadaczy zwierząt), nie obsługuje „Zgłoszenia dodatkowego oznakowania świń”, „Zgłoszenia przemieszczenia świń poprzez targ lub wystawę, pokaz lub konkurs zwierząt”, „Spisu stanu stada bydła albo owiec albo kóz” oraz „Spisu stanu stada świń” zgłoszenia te należy złożyć w formie pisemnej na formularzu udostępnionym przez Agencję:
1. osobiście w Biurze Powiatowym ARiMR,
2. drogą pocztową,
3. przy użyciu e-PUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) do czasu dostosowania aplikacji CK-IRZ).
Załącznik 1 - Instrukcja użytkownika aplikacji CK IRZ v 13 (przeznaczona dla posiadaczy)
Załącznik 2 - Zgłoszenie dodatkowego oznakowania świń
Załącznik 3 - Zgłoszenie przemieszczenia świń poprzez targ lub wystawę, pokaz lub konkurs zwierząt
Załącznik 4 - Spis stanu stada bydła albo owiec albo kóz
Załącznik 5 – Spis stanu stada świń

Informacja w sprawie zasad przemieszczania świń na obszarach zapowietrzonym i zagrożonym, wyznaczonych w związku z wystąpieniem ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF)

Jeżeli gospodarstwo utrzymujące świnie położone jest w obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym, wyznaczonym w związku z wystąpieniem ogniska ASF (obszary wymienione w rozporządzeniach powiatowego lekarza weterynarii lub Wojewody), obowiązuje bezwzględny zakaz wyprowadzania świń z tego gospodarstwa przez okres:

  • 40 dni – w obszarze zapowietrzonym,
  • 30 dni – w obszarze zagrożonym.

Po odpowiednio 40 i 30 dniach należy zgłosić się do powiatowego lekarza weterynarii w celu uzyskania pozwolenia na przemieszczenie zwierząt z gospodarstwa.

Szczegółowe informacje o możliwości przemieszczenia świń z gospodarstw położonych na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym można uzyskać u powiatowego lekarza weterynarii – organ ten jest uprawniony do skrócenia powyższych okresów odpowiednio do 30 dni dla obszaru zapowietrzonego i 20 dni dla obszaru zagrożonego.

ulotka GLW

apel do hodowców trzody chlewnej

uwaga ASF - schemat


więcej

Jakie informacje dostępne są w tej sekcji?