Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Identyfikacja i Rejestracja Zwierząt

Ważnym elementem unijnego systemu, gwarantującego żywność bezpieczną dla zdrowia konsumentów, jest rejestr oznakowanych zwierząt gospodarskich. Rejestr taki wdrożyła i prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. ARiMR aktualizuje rejestr zwierząt na podstawie informacji od rolników, o zmianach jakie zaszły w ich stadzie bydła, trzody chlewnej, owiec czy kóz. 

 

Komunikaty

Dostępność aplikacji CK IRZ --> pokaż

KOMUNIKAT DLA POSIADACZY ZWIERZĄT GOSPODARSKICH Z GATUNKÓW: BYDŁO, OWCE, KOZY, ŚWINIE

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o wprowadzeniu z dniem 2 stycznia 2014 roku:

1.     Nowych wzorów formularzy dotyczących zgłoszenia uboju składanych w formie pisemnej tj.:

- Zgłoszenie uboju bydła w rzeźni wwiezionego do Polski bezpośrednio do rzeźni w celu uboju (wielopozycyjne) ZUBWR/13,
- Zgłoszenie uboju świń w rzeźni wwiezionych do Polski bezpośrednio do rzeźni w celu uboju (wielopozycyjne) ZUŚWR/13,
- Zgłoszenie uboju owiec albo kóz w rzeźni wwiezionych do Polski bezpośrednio do rzeźni w celu uboju (wielopozycyjne) ZUOKWR/13,
- Zgłoszenie uboju świń w rzeźni przemieszczonych od posiadaczy zwierząt utrzymujących tylko jedną  świnię z przeznaczeniem na własne potrzeby (wielopozycyjne) ZUŚUNP/13.

2.     Nowego formatu (XML) zgłoszeń:  uboju bydła, owiec, kóz i świń wwiezionych do Polski bezpośrednio do rzeźni, uboju jednej świni, uboju
w rzeźni bydła, owiec, kóz i świń. Plik w formacie XML wraz z raportem kontrolnym zbioru zgłoszeń dostępny jest na stronie
http://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat/formularze-do-importu-zgloszen-zwierzecych.html

3.     Nowego formatu (XML) zgłoszeń przemieszczeń bydła poprzez targ (administratora). Plik w formacie XML wraz z raportem kontrolnym zbioru zgłoszeń dostępny jest na stronie http://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat/targi.html

Szanowny Rolniku,

 

1. Przeznakowanie zwierząt w oparciu o decyzję Kierownika Biura Powiatowego ARiMR.

W przypadku decyzji/zgody Kierownika Biura Powiatowego ARiMR na oznakowanie zwierzęcia nowym numerem identyfikacyjnym, posiadacz zwierzęcia zobowiązany jest dokonać wpisów
w księdze rejestracji o przeznakowaniu zwierzęcia w następujący sposób:

  • w polu "numer identyfikacyjny zwierzęcia" należy przekreślić stary numer identyfikacyjny w sposób umożliwiający jego odczytanie
  • w polu "uwagi" wpisać informację sztuka przeznakowana w dniu dd/mm/rrrr oraz podać nowy numer identyfikacyjny

wg załączonego wzoru:

1.     Przykład wypełniania przez rolnika księgi rejestracji owiec/kóz dla zwierząt przeznakowanych --> pokaż

2. Przykład wypełniania przez rolnika księgi rejestracji bydła dla zwierząt przeznakowanych --> pokaż

 

2. Targi, wystawy, pokazy lub konkursy zwierząt - więcej.

3. Zgodnie z art. 42 ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z późn. zm.) posiadacz zwierząt gospodarskich ma obowiązek natychmiastowego informowania powiatowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz.

4. ARiMR przypomina, że zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 204, poz. 1281 ze zm.) posiadacz zwierząt gospodarskich ma obowiązek prowadzenia księgi rejestracji, która musi zawierać aktualne dane dotyczące każdego zwierzęcia.

Dla owiec i kóz urodzonych po dniu 31 grudnia 2009 roku pola:

  • rok urodzenia i data oznakowania (w gospodarstwie urodzenia), 
  • rasa i genotyp (o ile są znane)

są także polami obowiązkowymi i podlegają sprawdzeniu podczas przeprowadzanych kontroli.

Wzór aktualnej Księgi Rejestracji Stada jest zamieszczony na stronie ARiMR:

www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat/ksiega-rejestracji.html

5. ARiMR informuje, że zgodnie z art. 17 ust. ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. z 2008 r. Nr 204, poz. 1281 ze zm.) kolczyk zastępuje się duplikatem kolczyka w razie utraty lub uszkodzenia w sposób uniemożliwiający odczytanie umieszczonych na nim znaków.

NIEDOPUSZCZALNE jest zatem zamawianie duplikatów kolczyków w innych przypadkach (np. na zapas).

W przypadku:

  • wad fizycznych kolczyków, duplikatów kolczyków lub czytników,
  • otrzymania kolczyków, duplikatów kolczyków lub czytników niezgodnych z zamówieniem

z tytułu rękojmi mogą Państwo wymagać wymiany kolczyków, duplikatów kolczyków lub czytników na koszt Dostawcy, w terminie 12 miesięcy od dnia ich odbioru. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić w terminie 1 miesiąca od daty wykrycia wady lub niezgodności z zamówieniem.

Reklamację kolczyków u Dostawcy powinni Państwo każdorazowo zgłaszać do Biura Powiatowego ARiMR.

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią --> pokaż

 

ARiMR przypomina przepisy regulujące "Ubój zwierząt gospodarskich na użytek własny na terenie gospodarstw rolniczych"

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina rolnikom, że pozyskiwanie przez nich mięsa na własne potrzeby ze zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie takich jak: cielęta (do szóstego miesiąca życia), świnie, owce czy kozy wiąże się z dodatkowymi czynnościami weterynaryjnymi, m.in. koniecznością przeprowadzenia badania w kierunku włośnicy w przypadku świń. W związku z tym, zgodnie z krajowymi przepisami,  co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem uboju  w gospodarstwie, posiadacz zwierzęcia (w wypadku, gdy ubój jest prowadzony w gospodarstwie, w którym zwierzę jest utrzymywane) lub prowadzący gospodarstwo (wtedy, gdy ubój jest prowadzony w innym gospodarstwie niż gospodarstwo, w którym zwierzę było utrzymywane) obowiązany jest poinformować, powiatowego lekarza weterynarii, właściwego ze względu na miejsce planowanego uboju, o zamiarze jego przeprowadzenia.

więcej

Jakie informacje dostępne są w tej sekcji?