Formularz Wniosku o przyznanie pomocy - działanie 421 "Wdrażanie projektów współpracy"

A) Wersja 6z - Dokumenty obowiązujące od 8 czerwca 2012 roku

Uwaga!
W dniu 8 czerwca 2012 r. weszła w życie zmiana ustawy z 30 marca 2012 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz.U. z 2012, poz. 577). Umożliwiła ona Wnioskodawcom ubieganie się o wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji.

  1. Wnioskodawcy, którzy ubiegają się o wsparcie od 8.06.2012r. (tj. od dnia wejścia w życie ww. zmiany ustawy) mają możliwość wnioskowania o wyprzedzające finansowanie poprzez złożenie wniosku o przyznanie pomocy w wersji 6z.
  2. Wnioskodawcy, którzy ubiegali się o wsparcie przed 8.06.2012r. i złożyli wnioski o przyznanie pomocy na poprzednich wersjach, jednak nie zostały jeszcze zawarte umowy przyznania pomocy, mają możliwość wnioskowania o wyprzedzające finansowanie poprzez złożenie w urzędzie marszałkowskim albo wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, gdzie został złożony wniosek o przyznanie pomocy, ww. wypełnionego W-1/WF_421.

Wniosek o przyznanie pomocy (WoPP) w zakresie przygotowania projektu współpracy:

Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie projektów współpracy" w zakresie operacji polegającej na przygotowaniu projektu współpracy z instrukcją jego wypełniania w wersji 6z obowiązuje od dnia 8 czerwca 2012 r.

Wniosek o przyznanie pomocy (WoPP) w zakresie realizacji projektu współpracy:

Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie projektów współpracy" w zakresie operacji polegającej na realizacji projektu współpracy z instrukcją jego wypełniania w wersji 6z obowiązuje od dnia od dnia 8 czerwca 2012r.

B) Wersja 5z - Dokumenty obowiązujące od 10 kwietnia 2012 roku

Wniosek o przyznanie pomocy (WoPP) w zakresie przygotowania projektu współpracy:

Wniosek o przyznanie pomocy (WoPP) w zakresie realizacji projektu współpracy:

C) Wersja 4z - Dokumenty obowiązujące od 21 listopada 2011 roku do 9 kwietnia 2012 r.

Wniosek o przyznanie pomocy (WoPP) w zakresie przygotowania projektu współpracy: 

Wniosek o przyznanie pomocy (WoPP) w zakresie realizacji projektu współpracy:

D) Wersja 3z - Dokumenty obowiązujące od 12 kwietnia 2011 r. do 20 listopada 2011 roku

Uwaga!
Nowa wersja wniosku o przyznanie pomocy, w związku z wejściem w życie w dniu 12 kwietnia 2011 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2011 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie projektów współpracy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. Nr 64 poz. 336).

Wniosek o przyznanie pomocy (WoPP) w zakresie przygotowania projektu współpracy:

Wniosek o przyznanie pomocy (WoPP) w zakresie realizacji projektu współpracy:

Uwaga!
Jeśli przynajmniej jeden z partnerów projektu współpracy złożył wniosek przed 12 kwietnia 2011 roku - to pozostali partnerzy tego projektu, nawet jeśli składają wnioski po 12 kwietnia 2011 roku, zobowiązani są ubiegać się o wsparcie na poprzednich zasadach (złożyć wnioski o przyznanie pomocy na formularzu w wersji 2z), zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem.

E) Wersja 2z - Dokumenty obowiązujące od 10 maja 2010 r. do 11 kwietnia 2011 roku

Wszyscy Wnioskodawcy, którzy składali wnioski o przyznanie pomocy w ramach ww. działania od 10 maja 2010 roku, będą zobowiązani w ramach I uzupełnień / wyjaśnień dokonać poprawy formularza wniosku, tj. złożyć wniosek o przyznanie pomocy na nowym formularzu, w którym umożliwiono ubieganie się o zaliczkę.

Konieczność ta wynika z faktu wejścia w życie w dniu 10 maja 2010 roku ustawy z dnia 12 lutego 2010 roku o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu UE przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz.U. Nr 57, poz. 351).

F) Wersja 1z - Dokumenty obowiązujące do 9 maja 2010 r.

Powrót (poziom wyżej)