Nabór 2017: 5 lipca - 3 sierpnia

Poddziałanie 4.2 "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój"

Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020

1. Wniosek o przyznanie pomocy:

2. Załączniki do wniosku o przyznanie pomocy:

 • Załącznik nr 1 - Opis zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji - format .xls - otwórz
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dot. nieruchomości, na której realizowana będzie operacja, zawierające w szczególności numer Księgi Wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości - format .xls - otwórz
 • Załącznik nr 3 - Wykaz gospodarstw posiadających certyfikat wymagany na podstawie przepisów o rolnictwie ekologicznym - format .xls - otwórz
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy w zakresie nabywania po zakończeniu realizacji operacji produktów do produkcji lub sprzedaży hurtowej na podstawie co najmniej 3 -letnich umów, zawartych bezpośrednio z producentami rolnymi, na poziomie przekraczającym 75% całkowitej ilości nabywanych produktów rolnych - format .xls - otwórz
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu po zakończeniu operacji produktów rolnych pochodzących bezpośrednio od producentów wytwarzających produkty ekologiczne, nabywanych na podstawie co najmniej 3-letnich umów zawieranych z producentami rolnymi w wysokości co najmniej 10% całkowitej ilości surowców niezbędnych do produkcji- format .xls - otwórz
 • Załącznik 6- Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, że prowadzi jedno z przedsiębiorstw określonych w załączniku I do rozporządzenia 651/2014 - format .xls - otwórz
 • Załącznik 7 - Instrukcja wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, że prowadzi jedno z przedsiębiorstw określonych w załączniku I do rozporządzenia 651/2014 - format .pdf - otwórz

3. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy -  format .pdf - otwórz

4. Biznesplan

 • Biznes_Plan_4.2 PROW 2014-2020_TEMATYCZNY 2017- format .doc  - otwórz
 • Załącznik Nr 3 do biznes planu - Oświadczenie właściciela/współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji trwale związanej z nieruchomością, jeżeli operacja realizowana jest na nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym (budowy, remonty połączone z modernizacją itp.)- format.xls - otwórz
 • Załącznik Nr 4 do biznes planu - Zaktualizowana wartość netto operacji - formularz - format .xls - otwórz

5. Liczba punktów przyznawana operacji, zgodnie z § 14. ust. 2 pkt 7 rozporządzenia MRiRW na podstawie stopy bezrobocia w powiecie, w którym realizowana będzie operacja, dla naboru lipiec 2017 - format.pdf - otwórz

6. Umowa o przyznaniu pomocy - wersja nieaktualna, obowiązująca do 9 sierpnia 2017 r. 

6a. Umowa o przyznaniu pomocy - wersja obowiązująca od 10 sierpnia 2017 r. 

7. Załączniki do umowy o przyznaniu pomocy wersji obowiązującej do 9 sierpnia 2017 r.:

 • Załącznik nr 1 - Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji - format .xls - otwórz
 • Załącznik nr 2 - Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością - format .xls - otwórz
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie Beneficjenta o wielkości przedsiębiorstwa - format .xls - otwórz

7a. Załączniki do umowy o przyznaniu pomocy wersji obowiązującej od 10 sierpnia 2017 r.

 • Zestawienie rzeczowo finansowe operacji (format.xls) - otwórz
 • Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (format.xls) - otwórz
 • Zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 (format.doc) - otwórz
 • Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020  (format.doc) - otwórz
 • Oświadczenie Beneficjenta potwierdzające, ze prowadzi jedno z przedsiębiorstw w rozumieniu załącznika nr 1 do rozp. Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (format.xls) - otwórz

8. Wniosek o płatność:

9. Załączniki do wniosku o płatność:

 • Informacje dotyczące parametrów zakupionych maszyn/urządzeń - format .xls - otwórz
 • Oświadczenie dotyczące wyodrębnienia kont - format .doc - otwórz
 • Sprawozdanie z realizacji operacji - format .xls - otwórz
 • Wykaz działek, na których zrealizowana została operacja trwale związana z nieruchomością, objęta wnioskiem o płatność  - format .xls - otwórz
 • Zestawienie umów długoterminowych zawartych minimum na 3 lata - format .xls - otwórz

10. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność -  format .pdf - otwórz

11. Informacja po realizacji operacji -Wzór Informacji - format .xls - otwórz

12. Instrukcja do Informacji po realizacji operacji - format doc - otwórz

13. Wniosek nabywcy przedsiębiorstwa lub jego części o przyznanie pomocy albo  następcy prawnego beneficjenta o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 4.2 "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój":

 • format .xls - otwórz
 • format .pdf - otwórz
 • Załącznik 1 -Oświadczenie dot. nieruchomości na której realizowana będzie operacja - otwórz
 • Załącznik 2 - Wykaz gospodarstw posiadających certyfikat ekologiczny - otwórz
 • Załącznik 3 -  Oświadczenie umowy z producentami - otwórz
 • Załącznik 4 - Oświadczenie 10 od producentów ekologicznych - otwórz
 • Załącznik 5 - Oświadczenie o wstąpieniu w prawa i obowiązki - otwórz

 14. Instrukcja wypełniania Wniosku nabywcy przedsiębiorstwa lub jego części o przyznanie pomocy albo następcy prawnego beneficjenta o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 4.2 "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" - format .pdf - otwórz

15. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015, poz. 1581) - format .pdf - otwórz

16. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 28 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2016, poz. 1191) - format .pdf - otwórz

17. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 18 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2016, poz. 1750) - format .pdf - otwórz

18. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2017, poz. 475) - format .pdf - otwórz

19. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2017, poz. 1245) - format .pdf - otwórz

Nabory z lat ubiegłych