Wszystkie wnioski

Poniżej znajdują się formularze wniosków, instrukcje ich wypełniania oraz wykazy i wzory załączników, które powinien wypełnić i złożyć w ARiMR beneficjent ubiegający się o pomoc finansową w ramach: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, PO RYBY 2007 - 2013, Dopłat bezpośrednich, Wsparcia krajowego, a także inne formularze.

Wnioski składane do ARiMR


Trwające lub ogłoszone nabory wniosków

Pomoc dla producentów, w których gospodarstwach, w wyniku wiosennych przymrozków w 2017 r., zniszczone zostały drzewa i krzewy owocowe lub truskawki - wnioski można składać od 13 do 27 września 2017 r. - otwórz

Poddziałanie 4.1.1 Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000 - nabór wniosków od 28 września do 27 października 2017 r.

Poddziałanie 5.1 Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej - nabór wniosków o przyznanie pomocy od 28 września 2017 r. do 27 października 2017 r.

Poddziałanie 5.2 Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej - nabór wniosków od 5 do 18 października 2017 r. 

Poddziałanie 6.5 Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi - nabór wniosków od 25 września do 24 października 2017 r.

Poddziałanie 2.3 Wsparcie dla szkolenia doradców w ramach działania Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw objętego PROW 2014 - 2020: wnioski można składać do 4 października 2017 r. do godz. 10

Pomoc techniczna PROW 2014-2020 - nabór ciągły od 31 stycznia 2017 r.

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - Poddziałanie 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - Poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROW 2014 - 2020

Wniosek Beneficjenta o zaliczkę dla działań objętych PROW na lata 2014-2020 - otwórz

Wszystkie wnioski PROW 2014 - 2020 - otwórz


Dodatkowe dokumenty pomocne przy ubieganiu się o wsparcie rozdzielane przez ARiMR w latach 2014 - 2020 - otwórz


DOPŁATY BEZPOŚREDNIE, ONW I ROLNOŚRODOWISKOWE

Wniosek o wypłatę płatności na zalesianie gruntów rolnych z PROW 2004 - 2006