Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych na rok 2014

Formularz wniosku o przyznanie płatności na rok 2014 r.

- otwórz (pdf)
- otwórz (aktywny pdf)

  • dodatkowa 2 strona wniosku - tabela nr VII Oświadczenie o powierzchni działek ewidencyjnych

- otwórz (pdf)

dodatkowa 3 strona wniosku - tabela nr VIII Oświadczenie o sposobie wykorzystywania działek rolnych

- otwórz (pdf)

Deklaracja pakietów rolnośrodowiskowych PROW 2007-2013

- otwórz (pdf)
- otwórz (aktywny pdf)

 
Szczegółowa instrukcja wypełnienia wniosku o przyznanie płatności na rok 2014 - otwórz

Jeżeli rolnik nie zamierza ubiegać się w danym roku o przyznanie kolejnej płatności rolnośrodowiskowej za realizację danego wariantu, zamiast wniosku o jej przyznanie składa, informację o gruntach, na których realizuje zobowiązanie rolnośrodowiskowe w zakresie tego wariantu w danym roku, wskazując ich położenie i powierzchnię, a w przypadku Pakietu 7 Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie również zwierzęta, w odniesieniu do których realizuje zobowiązanie rolnośrodowiskowe w zakresie tego wariantu w danym roku - otwórz

Jeśli rolnik nie złoży tej informacji zobowiązany będzie do zwrotu płatności, przy czym zwrotowi podlega ta część płatności, która została przyznana za realizację tego wariantu.

Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w 2014 roku - otwórz

Wykaz innych dokumentów składanych w toku postępowania o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2014 - otwórz

Wykaz załączników do wniosku o przyznanie pomocy finansowej z ONW w 2014 roku - otwórz

Wykaz innych dokumentów składanych w toku postępowania o przyznanie pomocy finansowej ONW na rok 2014 - otwórz

Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej na rok 2014 - otwórz

Składanie wniosku przez Internet  - wniosek przez Internet

Inne dokumenty niezbędne do ubiegania się o płatność rolnośrodowiskową w 2014 roku:

Rejestr działalności rolnośrodowiskowej - otwórz
Instrukcja wypełniania rejestru działalności rolnośrodowiskowej -  otwórz
Formularz dokumentacji siedliskowej - otwórz
Formularz dokumentacji ornitologicznej - otwórz
Metodyka sporządzania dokumentacji przyrodniczej siedliskowej - otwórz
Metodyka sporządzania dokumentacji przyrodniczej ornitologicznej - otwórz

Komunikat dla ekspertów przyrodniczych - otwórz

Plan działalności rolnośrodowiskowej

Plan działalności rolnośrodowiskowej sporządza się przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin, w jakim składa się wnioski o przyznanie płatności bezpośredniej t.j. do dnia 9 czerwca 2014 r., przy udziale podmiotu prowadzącego działalność w zakresie doradzania odnośnie do sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania płatności rolnośrodowiskowej, na formularzu udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jeżeli plan działalności rolnośrodowiskowej został sporządzony w tym terminie, uznaje się, że zobowiązanie rolnośrodowiskowe jest realizowane od dnia 15 marca danego roku.

Aplikacja planu działalności rolnośrodowiskowej - otwórz

Wniosek o:

- przyznanie płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013), w przypadku przeniesienia posiadania gruntów lub stada zwierząt ras lokalnych albo śmierci rolnika albo następstwa prawnego:

  • formularz wniosku (W-4/110) - otwórz
  • instrukcja wypełniania wniosku - otwórz


- wstąpienie do toczącego się postępowania w sprawie przyznania pierwszej/kolejnej płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013):

  • formularz wniosku (W-2/110) - otwórz
  • instrukcja wypełniania wniosku - otwórz

- o wypłatę płatności rolnośrodowiskowych:

  • formularz wniosku (W-3/110) - otwórz
  • instrukcja wypełniania wniosku - otwórz


- wskazanie zwierząt w zależności od gatunku:

OB-1/110 - krowy - otwórz
OK-1/110 - klacze - otwórz
OO-1/110 - owce - otwórz
OL-1/110 - lochy - otwórz

- oświadczenia:

  • O-25/110 - oświadczenie o kontynuacji zobowiązania rolnośrodowiskowego; - otwórz
  • O-28/110 - oświadczenia pozostałych spadkobierców rolnika, że wyrażają zgodę na wstąpienie wskazanego spadkobiercy na miejsce rolnika i przyznanie mu płatności rolnośrodowiskowej; - otwórz
  • O-29/110 - oświadczenia pozostałych spadkobierców rolnika, że wyrażają zgodę na wypłatę wskazanemu spadkobiercy płatności rolnośrodowiskowej; - otwórz