wyszukiwarka

Wniosek o płatność (płaszczowy) dla działań inwestycyjnych tj.: 121, 126, 311, 312, 413_311, 413_312 objętych PROW 2007-2013

KOMUNIKAT DLA BENEFICJENTÓW SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI O PŁATNOŚĆ W RAMACH DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH 121, 126, 311, 312, 413_311, 413_312 OBJĘTYCH PROW na lata 2007-2013.

Beneficjent, postanowieniami zawartej umowy przyznania pomocy, zobowiązany jest m.in. do:

 • właściwego udokumentowania zrealizowania operacji lub jej etapu, w tym poniesienia kosztów kwalifikowalnych określonych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, stanowiącym załącznik do Umowy przyznania pomocy,
 • złożenia Wniosku o płatność wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Umowy - Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność oraz z Instrukcją do wniosku o płatność,
 • zapewnienia zgodności informacji zawartych w złożonym Wniosku o płatność oraz załącznikach, dotyczących w szczególności wysokości poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji, ze stanem faktycznym,
 • spełnienia warunków określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przepisach ustaw oraz rozporządzenia wykonawczego MRiRW dla danego działania inwestycyjnego.

Jeżeli w trakcie weryfikacji Wniosku o płatność zostanie stwierdzone, że informacje zawarte w złożonym Wniosku oraz załącznikach nie są zgodne ze stanem faktycznym i Beneficjent umyślnie złożył fałszywe deklaracje, np. nie przedłożył w ARiMR posiadanych faktur korygujących, z których wynika, że poniósł niższe koszty kwalifikowalne niż przedstawił to we Wniosku o płatność, to Agencja może wykluczyć Beneficjenta z otrzymania wsparcia w ramach danego działania w roku kalendarzowym, w którym dokonano ustalenia, że została umyślnie złożona fałszywa deklaracja oraz w następnym roku kalendarzowym, oraz dodatkowo:

 • odmówić wypłaty całości pomocy,
 • wszcząć postępowanie w sprawie odzyskania wszystkich kwot wcześniej wypłaconej pomocy w ramach operacji.

W związku z powyższym, w celu otrzymania refundacji poniesionych kosztów, Beneficjenci działań inwestycyjnych PROW na lata 2007-2013 wraz ze składanym, prawidłowo wypełnionym Wnioskiem o płatność, powinni przedłożyć wszystkie wymagane dokumenty, w tym faktury wraz z poleceniami przelewu będącymi dowodami faktycznego ich poniesienia. W przypadku przedkładania do refundacji dowodów zakupu, z których będzie wynikać, iż zakupiono wprawdzie sprzęt (maszynę/urządzenie) zgodny co do rodzaju i parametrów z zestawieniem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do Umowy przyznania pomocy, jednakże będący innym modelem niż ten, który pierwotnie zadeklarowano na etapie ubiegania się o przyznanie pomocy w złożonej i wybranej ofercie (oraz dodatkowo np. zakupiono sprzęt od innego podmiotu (sprzedawcy)), na wezwanie Agencji koniecznym będzie, w odniesieniu do modelu sprzętu faktycznie zakupionego, dostarczenie nowej oferty (postępowania ofertowego), zgodnej podmiotowo (dostawca) i przedmiotowo (model/marka/typ) z faktycznie realizowanym zakupem, tj. przedłożenie:

 • jednej oferty (a w ramach działań 312 oraz 413_312 trzech zapytań ofertowych i odpowiadających im trzech ofert wraz z uzasadnieniem wyboru najkorzystniejszej oferty) - w odniesieniu do naborów przeprowadzonych przed 2013 rokiem,
 • dwóch (trzech w ramach działań 413_312, 312) zapytań ofertowych i odpowiadających im ofert wraz z uzasadnieniem wyboru najkorzystniejszej oferty - w odniesieniu do naborów przeprowadzonych od  2013 roku.

Ponadto w przypadku gdy zgłaszana przez beneficjenta zmiana dotyczy wyłącznie zmiany podmiotowej tj. zmianie uległ jedynie dostawca/oferent, a model/marka/typ maszyny urządzenia pozostają bez zmian, wystarczającym jest przedłożenie przez beneficjenta jednej oferty wraz z zapytaniem ofertowym bez konieczności ponownego przeprowadzenia postępowania ofertowego. W takiej sytuacji dostarczenie jednej oferty będzie miało na celu zweryfikowanie racjonalności kosztów pod kątem podmiotowym oferenta.

Beneficjent powinien pisemnie powiadomić Agencję o każdej planowanej zmianie, zarówno modelu, i jak dostawcy nabywanej maszyny/urządzenia najpóźniej do dnia złożenia wniosku o płatność. W przypadku, gdy model/marka/typ lub/i dostawca maszyny wskazanej w zestawieniu rzeczowo-finansowym uległ zmianie w odniesieniu do wybranej oferty, najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność należy jednocześnie złożyć podanie o aneks.

Ponadto warto  przypomnieć, że Wnioskodawcy, którzy ubiegają się o wsparcie w naborach przeprowadzonych od 2013 roku składając Wniosek o przyznanie pomocy  oświadczają, że zakup przedmiotu operacji zostanie dokonany po przeprowadzeniu postępowania ofertowego. W związku z powyższym w przypadku zakupu od innych dostawców lub/i zakupu innych modeli maszyn/urządzeń niż te, które pierwotnie zadeklarowali, zobligowani będą do przedłożenia na etapie Wniosku o płatność dokumentacji (zapytań ofertowych, uzyskanych ofert, uzasadnienia wyboru najkorzystniejszej oferty) dotyczącej postępowania ofertowego przeprowadzonego przed datami wystawienia faktur i dowodów zapłaty potwierdzających zakup tych maszyn i urządzeń.

Wniosek o płatność dla Beneficjentów następujących działań inwestycyjnych PROW 2007 - 2013 w wersji PROW 2007-2013/12/01 obowiązujący od dnia 15.05.2013 r.:

121 Modernizacja gospodarstw rolnych,

126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych,

311 Różnicowanie w kierunki działalności nierolniczej,

312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,

413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju:

<//strong>

Jak prawidłowo realizować i rozliczać operację?

Modernizacja gospodarstw rolnych - otwórz

Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych - otwórz

Różnicowanie w kierunki działalności nierolniczej - otwórz

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - otwórz

Zasady prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowego albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego - otwórz

(WAŻNE!) Komunikat dla beneficjentów działania 126 dotyczący obowiązku ubezpieczenia zrealizowanych inwestycji:

W oparciu o obowiązujące przepisy prawa Beneficjenci działania 126 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych", którzy zrealizowali inwestycje dotyczące zakupu i posadzenia materiału roślinnego w celu odtworzenia sadu/plantacji wieloletniej, zobowiązani są do jego/jej corocznego ubezpieczenia w okresie 5 lat od dnia przyznania pomocy i przedstawiania do wglądu ARiMR dowodów tego ubezpieczenia. W tym celu rolnicy mogą zawrzeć umowę ubezpieczenia upraw:

1. z wybranym zakładem ubezpieczeń, który zawarł z MRiRW umowę w sprawie dopłat do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych. Umowy w sprawie dopłat z tytułu zawarcia w 2013 r. umów ubezpieczenia MRiRW zawarł z trzema zakładami ubezpieczeń, tj: z:

 • Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie,
 • Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW"z siedzibą w Warszawie,
 • Concordia Polska Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu,


2. z innym zakładem, wykonującym działalność ubezpieczeniową w tym zakresie.

Istnieje jednak możliwość odstąpienia od wymogu przedkładania przez Beneficjentów działania 126 polis ubezpieczenia odtwarzanych upraw (tj. sadów i plantacji wieloletnich) w danym roku w sytuacji przedstawienia przez rolnika pisemnej odmowy zawarcia umowy ubezpieczenia przez co najmniej dwa z ww. zakładów ubezpieczeń, które zawarły z MRiRW umowy w sprawie dopłat, w szczególności z powodu zaoferowania takich warunków ubezpieczenia (stawka taryfowa przekraczająca 6% sumy ubezpieczenia), które nie pozwalają na skorzystanie przez rolnika z dopłat do składek z budżetu państwa.

W sytuacji, gdy w danym roku, z powodu zaistnienia wskazanych powyżej okoliczności, rolnik nie zawrze umowy ubezpieczenia inwestycji współfinansowanej z działania 126 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych", nie zwalnia go to z konieczności dopełnienia obowiązku ubezpieczeniowego w następnych latach ww. 5-letniego okresu, chyba, że zaistnieją ponownie okoliczności dające podstawę do zwolnienia z wypełnienia tego obowiązku.

data2
Audycje Radiowe ARiMR Ekspert ARiMR odpowiada na pytania Tam byliśmy
zobacz także
Efektywnie gospodaruj nawozami - stop stratom azotu i fosforu
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

© 2010 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

linia