Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

październik 21, 2015

Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020


1.    Wniosek o przyznanie pomocy:


2.    Załączniki do wniosku o przyznanie pomocy:

 • Załącznik nr 1 - Opis zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji - format .xls - otwórz 
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dot. nieruchomości, na której realizowana będzie operacja, zawierające w szczególności numer Księgi Wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości - format .xls - otwórz 
 • Załącznik nr 3 - Wykaz gospodarstw posiadających certyfikat wymagany na podstawie przepisów o rolnictwie ekologicznym - format .xls - otwórz 
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - format .xls - otwórz

 • Instrukcja wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - format .pdf - otwórz
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy w zakresie nabywania po zakończeniu realizacji operacji surowców do produkcji na podstawie co najmniej 3 -letnich umów, zawartych bezpośrednio z producentami rolnymi, na poziomie przekraczającym 75% całkowitej ilości nabywanych produktów rolnych - format .xls - otwórz 
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy w zakresie przetwarzania po zakończeniu operacji produktów rolnych pochodzących bezpośrednio od producentów wytwarzających produkty ekologiczne, nabywanych na podstawie co najmniej 3-letnich umów zawieranych z producentami rolnymi w wysokości co najmniej 10% całkowitej ilości surowców niezbędnych do produkcji- format .xls - otwórz 

3.    Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy -  format .pdf - otwórz

 •  Sposób wyliczania wartości dodanej brutto - format .pdf - otwórz

4.    Biznesplan

 • Biznes_Plan_4.2 PROW 2014-2020_NABÓR GRUDZIEŃ 2015- format .doc  - otwórz
 • Załącznik Nr 2 do biznes planu_Formularz PROGNOZY FINANSOWE_NABÓR 2015 r. - format .xls - otwórz
 • Załącznik Nr 3 do biznes planu_FORMULARZ_FINANSOWY_NABÓR 2015 r. - format .xls - otwórz
 • Załącznik Nr 4 do biznes planu_Charakterystyka produkcji rolnej oraz wydajności produkcji przetwórczej wnioskodawcy - format.xls - otwórz
 • Załącznik Nr 5 do biznes planu_Oświadczenie (współ)właściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji - format .xls - otwórz 

5.    Wskaźniki dotyczące naboru z 2015 r. w ramach poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” PROW 2014-2020 - otwórz 

6.  Liczba punktów przyznawana operacji, zgodnie z § 14. ust. 2 pkt 7 rozporządzenia MRiRW z dnia 5 października 2015 r., na podstawie stopy bezrobocia w powiecie, w którym realizowana będzie operacja, dla naboru grudzień 2015 - otwórz

7.  Poradnik dla podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wskaźniki dla naboru grudzień 2015 - format.pdf - otwórz 

8.  Wniosek o płatność:

9. Załączniki do wniosku o płatność:

 • Informacje dotyczące parametrów zakupionych maszn / urządzeń (format.xls) - otwórz
 • Zestawienie wszystkich dokumentów księgowych dotyczących operacji (format.doc) - otwórz
 • Wykaz działek (format.xls) - otwórz
 • Zestawienie zawartych umów długoterminowych (format.xls) - otwórz
 • Oświadczenie dotyczące wyodrębnienia kont (format.doc) - otwórz
 • Sprawozdanie z realizacji operacji (format.xls) - otwórz

10.  Umowa o przyznaniu pomocy:

11.  Załączniki do umowy o przyznaniu pomocy:

 • Zestawienie rzeczowo finansowe operacji (format.xls) - otwórz
 • Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (format.xls)- otwórz
 • Zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 (format.doc) - otwórz
 • Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność (format.doc) - otwórz
 • Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 (format.doc) - otwórz
 • Oświadczenie Beneficjenta potwierdzające, ze prowadzi jedno z przedsiębiorstw w rozumieniu załącznika nr 1 do rozp. Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (format.xls) - otwórz

12. Informacja po realizacji operacji.

 • Instrukcja do Informacji po realizacji operacji - otwórz

13. Pobierz prezentacje

 • Prezentacja stanowi materiał pomocniczy do przedstawienia założeń do tego poddziałania, dokumentację aplikacyjną należy przygotowywać w oparciu o instrukcję i wzory dokumentów aplikacyjnych znajdujących się na tej podstronie.

14.    ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015, poz. 1581) - format.pdf - otwórz

Księga wizualizacji i logotypy PROW 2014 - 2020 - otwórz