Nabór 2017 r. - Poddziałanie 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020.

Nabór wniosków przeprowadzony zostanie w terminie od 10 kwietnia do 9 maja 2017 r.
 
1. Wniosek o przyznanie pomocy:

2. Załączniki do wniosku o przyznanie pomocy:

 • Załącznik nr 1 - Opis zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji - format .xls - otwórz
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dot. nieruchomości, na której realizowana będzie operacja, zawierające w szczególności numer Księgi Wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości - format .xls - otwórz
 • Załącznik nr 3 - Wykaz gospodarstw posiadających certyfikat wymagany na podstawie przepisów o rolnictwie ekologicznym - format .xls - otwórz
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy w zakresie nabywania po zakończeniu realizacji operacji produktów do produkcji lub sprzedaży hurtowej na podstawie co najmniej 3 -letnich umów, zawartych bezpośrednio z producentami rolnymi, na poziomie przekraczającym 75% całkowitej ilości nabywanych produktów rolnych - format .xls - otwórz
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu po zakończeniu operacji produktów rolnych pochodzących bezpośrednio od producentów wytwarzających produkty ekologiczne, nabywanych na podstawie co najmniej 3-letnich umów zawieranych z producentami rolnymi w wysokości co najmniej 10% całkowitej ilości surowców niezbędnych do produkcji- format .xls - otwórz
 • Załącznik 6 - Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa wraz z załącznikami - format .xls - otwórz
 • Załącznik - Instrukcja wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa wraz z załącznikami - format .docx - otwórz

3. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - format .pdf - otwórz

 • Sposób wyliczania wartości dodanej brutto - format .pdf - otwórz

4. Biznesplan

 • Biznes_Plan_4.2 PROW 2014-2020_NABÓR 2017- format .doc  - otwórz
 • Załącznik Nr 2 do biznes planu_Formularz PROGNOZY FINANSOWE_NABÓR 2017 r. - format .xls - otwórz
 • Załącznik Nr 3 do biznes planu_FORMULARZ_FINANSOWY_NABÓR 2017 r. - format .xls - otwórz
 • Załącznik Nr 4 do biznes planu_Charakterystyka produkcji rolnej oraz wydajności produkcji przetwórczej wnioskodawcy - format.xls - otwórz
 • Załącznik Nr 5 do biznes planu_Oświadczenie (współ)właściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji - format .xls - otwórz

5. Wskaźniki dotyczące naboru z 2017 r. w ramach poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” PROW 2014-2020 - otwórz 

6. Liczba punktów przyznawana operacji, zgodnie z § 14. ust. 2 pkt 7 rozporządzenia MRiRW z dnia 5 października 2015 r., na podstawie stopy bezrobocia w powiecie, w którym realizowana będzie operacja, dla naboru kwiecień 2017 r. - otwórz

7. Wniosek o płatność:

8. Załączniki do wniosku o płatność:

 • Informacje dotyczące parametrów zakupionych maszyn / urządzeń (format.xls) - otwórz
 • Zestawienie wszystkich dokumentów księgowych dotyczących operacji (format.doc) - 
 • Wykaz działek (format.xls) - otwórz
 • Zestawienie zawartych umów długoterminowych (format.xls) - otwórz
 • Oświadczenie dotyczące wyodrębnienia kont (format.doc) - otwórz
 • Sprawozdanie z realizacji operacji (format.xls) - otwórz

9. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność -  format .doc - 

10. Umowa o przyznaniu pomocy:

11. Załączniki do umowy o przyznaniu pomocy:

 • Zestawienie rzeczowo finansowe operacji (format.xls) - otwórz
 • Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (format.xls) - otwórz
 • Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność (format.doc) - otwórz
 • Oświadczenie Beneficjenta potwierdzające, ze prowadzi jedno z przedsiębiorstw w rozumieniu załącznika nr 1 do rozp. Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (format.xls) - otwórz

12. Informacja po realizacji operacji.

 • Wzór Informacji - otwórz
 • Instrukcja do Informacji po realizacji operacji - otwórz

13. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015, poz. 1581) - format .pdf - otwórz

14. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 28 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2016, poz. 1191) - format .pdf - otwórz

15. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 18 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2016, poz. 1750) - format .pdf - otwórz

16. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2017, poz. 475) - format .pdf - otwórz

Nabory z lat ubiegłych