Poddziałanie 4.1 Modernizacja gospodarstw rolnych

Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy dla typu operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych” PROW 2014-2020

aktualizacja 24 maja 2017 r.

I. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami i Biznesplan – nabór 2017 - otwórz

II. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami i Biznesplan – nabór 2016 - otwórz

III. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami i Biznesplan - nabór 2015 - otwórz

IV. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U., poz. 1371) - otwórz

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia z dnia 23 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. poz. 399) - otwórz

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 28 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1617) - otwórz

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 26 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1041) - otwórz

V. Narzędzia pomocnicze:

 • Przykładowy wzór UMOWY WSPÓLNEGO UŻYWANIA PRZEDMIOTU OPERACJI, zawierający wskazanie zakresu informacji, jakie powinny być zamieszczone w tego rodzaju umowie zawieranej pomiędzy osobami fizycznymi - otwórz

  Udostępniony przez ARiMR wzór przykładowej UMOWY WSPÓLNEGO UŻYWANIA PRZEDMIOTU OPERACJI nie stanowi obowiązującego szablonu. Wskazuje natomiast na zakres informacji, jakie powinny być zamieszczone w tego rodzaju umowach zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi.
 • Zasady doboru maszyn rolniczych w ramach PROW na lata 2014-2020 - otwórz
 • Kalkulator obliczania wielkości ekonomicznej gospodarstw (SO) - otwórz

VI. Wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy finansowej - otwórz
Formularz obowiązuje od 24 czerwca 2017 r.

 • załącznik Nr 1 - Zestawienie rzeczowo - finansowe operacji - otwórz
 • załącznik Nr 2 - Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością - otwórz
 • załącznik Nr 3 - Umowa wspólnego używania przedmiotu operacji, która na etapie ubiegania się o przyznanie pomocy została zawarta pomiędzy osobami fizycznymi, które wspólnie wnioskowały o przyznanie pomocy (załącznik o treści indywidualnej, dołączany gdy umowę zawierają osoby wspólnie wnioskujące).
 • załącznik Nr 4 - Zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 - otwórz
 • załącznik Nr 5 - Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 - otwórz

VII. Formularz wniosku o płatność - obowiązujący od 5 czerwca 2017 r. - otwórz

VIII. Formularz wniosku o płatność - obowiązujący od 27 grudnia 2016 r. - otwórz

IX. Formularz wniosku o płatność - obowiązujący od 29 września 2016 r. do 26 grudnia 2016 r. - otwórz

X. Formularz wniosku o płatność - obowiązujący od 10 lutego 2016 r. do 28 września 2016 r. - otwórz  

XI. Informacja po realizacji operacji - otwórz

 • Instrukcja do informacji po realizacji operacji - otwórz

XII. Poradnik dla Beneficjentów dotyczący stosowania Zasad konkurencyjności wyboru wykonawców/dostawców dla zadań przewidzianych do wsparcia w ramach PROW na lata 2014-2020 - otwórz

Księga wizualizacji i logotypy PROW 2014 - 2020 - otwórz